Άρθρο σχετικά με διαδικασίες αυτο-οργάνωσης Αιγυπτιωτών προσφύγων, εφ. Ελευθερία, 19/12/1961

Άρθρο σχετικά με τα γραφειοκρατικά εμπόδια που αντιμετώπιζαν πρόσφυγες της Ρουμανίας, εφ. Ελευθερία, 4/10/1950
6th August 2019
Απόσπασμα από το φυλλάδιο, “Απάντησις επί των δύο κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρων και Σέρβων άρθρων του Αιώνος «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»”
6th August 2019
1950-1989

Άρθρο σχετικά με διαδικασίες αυτο-οργάνωσης Αιγυπτιωτών προσφύγων, εφ. Ελευθερία, 19/12/1961

Η ίδρυση σωματείων αποτέλεσε βασικό εργαλείο κινητοποίησης των προσφύγων για να διεκδικήσουν την ικανοποίηση των αιτημάτων τους από τις κυβερνήσεις. Οι Έλληνες της Αιγύπτου που μετοίκησαν στην Ελλάδα μετά το 1957 πλαισίωσαν τον Σύνδεσμο Αιγυπτιωτών Ελλήνων που είχε ιδρυθεί το 1933, προσάρμοσε όμως πλέον τη δραστηριότητά του στα νέα δεδομένα διεκδικώντας, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση των Αιγυπτιωτών ως προσφύγων. Στο δημοσίευμα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι εργασίες του πρώτου συνεδρίου των Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων, οι πολιτικοί που παρευρέθηκαν κ.λπ. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην παρέμβαση του προέδρου του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων Μιχ. Κουτσούρη, κατά την οποία διατυπώθηκαν τα αιτήματα των Αιγυπτιωτών.

Οι Αιγυπτιώται Έλληνες ζητούν ν’ αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες και να ενισχυθούν οικονομικώς.

Την Κυριακήν συνήλθεν εις τον κινηματογράφον «Ίρις» το πρώτον συνέδριον των Ελλήνων εξ Αιγύπτου. Κατ’ αυτό συνεζητήθησαν τα βασικά προβλήματα, τα οποία αντιμετωπίζει ο Αιγυπτιώτης Ελληνισμός εκ της διαμορφωθείσης καταστάσεως εις Αίγυπτον, ως και εκείνα τα οποία δημιουργούνται εκ του επαναπατρισμού των ομογενών και εζητήθη η συμπαράστασις του κράτους δια την αποκατάστασίν των εις Ελλάδα.
Εις το Συνέδριον προσήλθον και απηύθυναν χαιρετισμόν ο ναύαρχος κ. Τούμπας, ως εκπρόσωπος της Ενώσεως Κέντρου, ο πρώην πρεσβευτής κ. Μελάς, οι βουλευταί κ.κ. Δραγούμης, Ευαγγελίδης και Αποστολάκος, ο κ. Μεσαριτάκης, ως εκπρόσωπος της ΓΣΕΕ, παρέστησαν δε λοιποί πολιτικοί και συνδικαλιστικοί παράγοντες.
Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Γ. Παπανδρέου, δια τηλεγραφήματός του ηυχήθη την ευόδωσιν των προσπαθειών των Αιγυπτιωτών Ελλήνων και παρέσχε την διαβεβαίωσιν της συμπαραστάσεως της Ενώσεως Κέντρου. Οι υπουργοί κ.κ. Στράτος, Ψαρρέας και Ράλλης προσκληθέντες δεν παρέστησαν, λόγω ασχολιών.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αιγυπτιωτών Ελλήνων κ. Κουτσούρης, λαβών ακολούθως τον λόγον, ανεφέρθη δια μακρών εις την μέχρι τούδε συμβολήν των Αιγυπτιωτών εις την χώραν, περιέγραψε τας δυσχερείας τας οποίας αντιμετωπίζει η ελληνική παροικία και ανέπτυξε τα αιτήματα των ομογενών, τα κυριώτερα των οποίων είναι η αναγνώρισις των Ελλήνων εξ Αιγύπτου ως προσφύγων, η χορήγησις εις αυτούς μακροπροθέσμου τοκοχρεωλυτικού δανείου, η λήψις μέτρων δια την διάσωσιν των κοινοτικών εις Αίγυπτον περιουσιών και η κατάργησις των τελωνειακών δασμών επί των οικοσκευών των, η χορήγησις συντάξεως εις τους υπερβάντας το 65ον έτος της ηλικίας των, η εξαργύρωσις της αιγυπτιακής λίρας με αρχικήν τιμήν κλήριγκ, η αναγνώρισις ισοτιμίας των πτυχίων των, η χορήγησις ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως, η ένταξις εις τα ασφαλιστικά ταμεία κ.ά.
Ακολούθως ο κ. Κουτσούρης είπεν ότι παρά τα επανειλημμένα διαβήματα των ομογενών, ουδέν μέχρι στιγμής κρατικόν ενδιαφέρον εξεδηλώθη και επεκαλέσθη την υλικήν, επί δανεισμώ, και ηθικήν συμπαράστασιν της κυβερνήσεως και ολοκλήρου του πολιτικού κόσμου της χώρας, δια την αξιοποίησιν του δυναμικού των Ελλήνων εξ Αιγύπτου προς όφελος της χώρας.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Ελευθερία
Εφημερίδα Ελευθερία
19-12-1961
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
«Οι Αιγυπτιώται Έλληνες ζητούν ν’ αναγνωρισθούν ως πρόσφυγες και να ενισχυθούν οικονομικώς», εφ. Ελευθερία, 19/12/1961
881

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Αίγυπτος