ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αγγελίδης Ο., Οι πρόσφυγες από την πρώην ΕΣΣΔ και η εθνική τους ταυτότητα, Αλεξανδρούπολη, Έκδοση περιοδικού Ενδοχώρα, 2000.

Αδαμαντίου Α., Ο Βασιλεύς φυσικός προστάτης των προσφύγων: Πατρικαί συμβουλαί εις τους πρόσφυγας, Αθήνα, Ελληνισμός, 1935.

Αιγίδης Α. Ι., Η Ελλάς χωρίς τους πρόσφυγας: Ιστορική, δημοσιονομική, οικονομική και κοινωνική μελέτη του προσφυγικού ζητήματος, Αθήνα, Τυπ. Ι.Λ. Αλευροπούλου & Σία, 1934.

Αιλιανός Μ., Το έργον της ελληνικής περιθάλψεως, Αθήνα, Έκδοσις Γραφείου Τύπου Υπουργείου Εξωτερικών, 1921.

Αλβανός Ρ., Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κράτος και πολιτικές ταυτότητες στη Μακεδονία του Μεσοπολέμου, ,Επίκεντρο , Θεσσαλονίκη 2019

Αναστασιάδης Γ., «Παρακολουθώντας τις συνθήκες επιβίωσης και την ένταξη των προσφύγων στη Θεσσαλονίκη κατά το 1922-1924 μέσα από τον ημερήσιο τύπο της», Πρόσωπα προσφύγων, Θεσσαλονίκη 1992.

Ανδριώτης Ν., «Η άφιξη και πρώτη εγκατάσταση των μικρασιατών προσφύγων στην πόλη του Ηρακλείου. Ο αριθμός των αφιχθέντων και η συμβολή τους στη μεταβολή των πληθυσμιακών δεδομένων της πόλης», Πεπραγμένα Η’ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου, τ. Γ1, Ηράκλειο, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών, 2000, σ. 21-31.

Ανδριώτης Ν., «‘Εμείς’ και οι ‘άλλοι’: πρόσφυγες και γηγενείς στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου», στο Α. Τάκης (επιμ.), Μετανάστευση, ετερότητα και θεσμοί υποδοχής στην Ελλάδα, Το στοίχημα της κοινωνικής ένταξης, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλας, 2010, σ. 15-38.

Ανδριώτης Ν., «Οι πρόσφυγες: η άφιξη και τα πρώτα μέτρα περίθαλψης», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ. 7, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 79-88.

Ανδριώτης Κ., Ανδριώτης Ν., «Βενιζελισμός και πρόσφυγες», στο Ε. Γαρδίκα-Κατσιαδάκη (επιμ.), Στα χρόνια του Βενιζέλου. Εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Οικονομία. Εκπαίδευση. Πολιτισμός, Χανιά-Αθήνα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Υπουργείο Παιδείας, Καλειδοσκόπιο, 2010, σ. 113-126.

Ανωγιάτης-Pelé Δ. –Αθανασοπούλου Ι. –Τσιάμης Κ., «Δημογραφική προσέγγιση του νοσολογικού φάσματος των ελλήνων προσφύγων της Μικράς Ασίας», Ιόνιος Λόγος 5, 2015, σ. 1-16.

Αποστολόπουλος Φ. Δ., «Εισαγωγή», στο Η Έξοδος. Τόμος Α': Μαρτυρίες από τις επαρχίες των δυτικών παραλίων της Μικρασίας, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1980.

Αφεντάκης Δ. Ν., «Προσφυγική εγκατάστασις», λήμμα «Μακεδονία», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαιδεία, Αθήνα.

Αφθονιάτης Π., Πρόσφυγες, Παρίσι, Αγών, 1929.

Βακαλόπουλος Α., Πρόσφυγες και προσφυγικό ζήτημα, κατά την Επανάσταση του 1821, Θεσσαλονίκη, 1939 [και φωτομηχανική ανατύπωση με τίτλο: Έλληνες Πρόσφυγες στην επαναστατημένη Ελλάδα και κατά την περίοδο Καποδίστρια – Όθωνα (1821-1850), Θεσσαλονίκη, Αφοί Σταμούλη, 2016]

Βακαλόπουλος Α., «Μετανάστευση Ελλήνων του Καυκάσου στη Μακεδονία», στο Α. Βακαλόπουλος, Θεσσαλονίκια και άλλα μακεδονικά μελετήματα, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1991.

Βαλαώρας Β., Το δημογραφικόν πρόβλημα της Ελλάδος και η επίδρασις των προσφύγων, Αθήνα, 1939.

Βάος Ζ., «Κρήτες αγωνισταί ιδρυταί του Αδάμαντος Μήλου», Επετηρίς Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 5, 1965-1966, σ. 163-272.

Βενιζέλος Ε., Η ελληνοτουρκική συμφωνία και αι προσφυγικαί αποζημιώσεις, Αθήνα 1930.

Βλαχογιάννης Γ., Χιακόν Αρχείον, τ. 1-4, Αθήνα 1910.

Βόγλη Ε. Κ., «Πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα κατά το πρώτο ήμισυ του 19ου αι.», Πρακτικά του 23ου Ελληνικού Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 24-26 Μαίου 2002), Θεσσαλονίκη 2003, σ. 275-294.

Βόγλη Ε. Κ., «’Γνήσιοι’ ή ‘νεόφυτοι’ Έλληνες και ‘ξένοι’: Η κοινωνία των Ελλήνων υπό διαμόρφωση (1821-1856)», Πρακτικά του 24ου Ελληνικού Ιστορικού Συνεδρίου (Θεσσαλονίκη 30 Μαίου-1 Ιουνίου 2003), Θεσσαλονίκη 2004, σ. 227-242.

Βόγλη Ε. Κ., «Έλληνες το γένος»: Η ιθαγένεια και η ταυτότητα στο εθνικό κράτος των Ελλήνων (1821-1844), Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2007.

Βουδούρης Α., «Όψεις του προσφυγικού ζητήματος στην Ημαθία, από τη Συνθήκη του Βουκουρεστίου μέχρι την περίοδο του ‘Εθνικού Διχασμού’ (1913-1916)», Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Νομού Ημαθίας τχ. 15, Οκτ.-Δεκ. 2011, σ. 14-23.

Βουτυρά Ε., «Προσφυγική Ελλάδα: Παράδειγμα προς μίμηση;», Ίστωρ 7, 1994, σ. 175-183.

Γεραγάς Κ., Αναμνήσεις εκ Θράκης 1920-1922, Αθήνα, Τυπογραφείον Εστία, 1925.

Γερακάρης Μ., Η πληρωμή των χρεών των αγροτών προσφύγων προς την Ε.Α.Π., Αθήνα 1926

Γιαννακόπουλος Γ., Προσφυγική Ελλάδα. Φωτογραφίες από το Αρχείο του ΚΜΣ, Αθήνα, Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών, 1992.

Γιαννακόπουλος Γ., «Οι μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα: Βιβλιογραφικό δοκίμιο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9, 1992, σ. 283-291.

Γιαννακόπουλος Γ., «Η Ελλάδα με τους πρόσφυγες: η δύσκολη προσαρμογή στις νέες συνθήκες», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ. 7, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 89-100.

Γιαννογλούδης Β., «Το τρίτο τακτικό Παμπροσφυγικό Συνέδριο στο Νομό Σερρών», Μικρασιατική Σπίθα 21, 2019, σ. 165-174.

Γκιζελή Β., Κοινωνικοί μετασχηματισμοί και προέλευση της κοινωνικής κατοικίας στην Ελλάδα 1920-1930, Αθήνα, Επικαιρότητα, 1984.

Γκιζελή Β., «Η κοινωνική ένταξη των αστών προσφύγων στην πόλη», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, σ. 61-77.

Γούναρης Β., Ι. Μιχαηλίδης, Πρόσφυγες στα Βαλκάνια. Μνήμη και ενσωμάτωση, Αθήνα, Πατάκης, 2004.

Δαλακούρα Β., «Η εγκατάσταση των προσφύγων της Καππαδοκίας στον Ελληνικό χώρο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 11, 1995, σ. 267-320.

Δαμηλάκου Μ., «Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Αργεντινή: μεταναστευτικές διαδρομές και στοιχεία ταυτότητας», Τα Ιστορικά 42, 2005, σ. 177-202.

Δημάκης Ι. Δ., Η πολιτειακή μεταβολή του 1843 και το ζήτημα των αυτοχθόνων και ετεροχθόνων, Αθήνα, Θεμέλιο, 1991.

Δημητρόπουλος Δ., «Πειρατές στη στεριά; Πρόσφυγες, καταδρομείς και καθημερινότητα των παράκτιων οικισμών στα χρόνια του Αγώνα», στο Δ. Δημητρόπουλος, Χρ. Λούκος, Π. Μιχαηλάρης (επιμ.), Όψεις της Επανάστασης του 1821. Πρακτικά συνεδρίου, Αθήνα, Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού, 2018, σ. 87-105.

Διαμάντης Κ., «Ιωαννίται πρόσφυγες εις Άρταν κατά τον χρόνον της πολιορκίας του Αλή πασά», Σκουφάς 3, 1993, σ. 15-20.

Δρίτσα Μ., «Εθνική Τράπεζα και πρόσφυγες», Τα Ιστορικά 4, 1985, σ. 313-326.

Δρίτσα Μ., «Πολιτικές και οικονομικές όψεις του προσφυγικού ζητήματος», Συνέδριο για τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Πρακτικά, Αθήνα, ΕΛΙΑ/Μουσείο Μπενάκη, 1988, σ. 133-144.

Δρίτσα Μ., «Πρόσφυγες και εκβιομηχάνιση», στο Θ. Βερέμης, Γ. Γουλιμής (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του, Αθήνα, 1989, σ. 27-70.

Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος», Δήμος Ηρακλείου, Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά Ημερίδας, Ηράκλειο, Χανιά 2008.

Ευγενίδου - Μάττα Ε. (επιμ.), Μη καθυστερήσεις στην Πόσταν...: Ανέκδοτη αλληλογραφία και φωτογραφίες των Καππαδοκών προσφύγων προγόνων μου Ελπινίκης και Κωνσταντίνου Χατζηανέστη (1912-1922), Θεσσαλονίκη, Αντ. Σταμούλης, 2017.

Ζαϊμάκης Ι., «Κοινωνική ενσωμάτωση και πολιτισμική διαφοροποίηση: Μικρασιάτες πρόσφυγες και μουσικοί στο Μεσοπολεμικό Ηράκλειο», Δοκιμές 9-10, 2001, σ. 109-135.

Θεοδωρίδης Χ., Κλαδάς Σ., Οι πρόσφυγες φοιτηταί και σπουδασταί μετά την Μικρασιατικήν Καταστροφήν. Επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία των, Αθήνα 1974.

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Η Καλαμαριά στο Μεσοπόλεμο (1920-1940). Πρόσφυγες. Δημιουργώντας τη νέα πατρίδα, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1998.

Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικού Ελληνισμού, Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων. Οι πρόσφυγες στην πόλη από το 1912 μέχρι σήμερα. Πρακτικά συνεδρίου 23-25 Νοεμβρίου 2012, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 2013.

Ιωαννίδου Ε., Μ. Καβάλα, «Αρωγή και αποκατάσταση των προσφύγων του 1922 στη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Πτυχές της δράσης των μη κρατικών συλλογικών φορέων», στο Σ. Πετμεζάς, Τζ. Χαρλαύτη, Α. Λυμπεράτος, Κ. Παπακωνσταντίνου (επιμ), Θεωρητικές αναζητήσεις και εμπειρικές έρευνες. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας, Ρέθυμνο, 10-13.12.2008, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2012, σ. 345-374.

Καμούζης Δ., «Από ‘σωτήρας της φυλής’, ‘ευεργέτης των Τούρκων’: Ο Βενιζέλος και η εθνικιστική ομάδα των Ρωμιών της Κωνσταντινούπολης, 1918-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 17, 2011, σ. 151-193.

Καράβας Σ., «Η προσφυγική ψήφος στο πολεοδομικό συγκρότημα της Αθήνας την περίοδο του Μεσοπολέμου», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, σ. 135-156.

Καραγεωργίου Ν., «Από τη Μάκρη της Μικρασίας στη Νέα Μάκρη της Αττικής», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1, 1977, σ. 309-315.

Καρδαμίτση Α. Μ., Πρόνοια. Ο πρώτος προσφυγικός συνοικισμός της ελεύθερης Ελλάδας, Αθήνα, Απόπειρα, 1995.

Καφετζάκη Τ., Πρόσφυγες και λογοτεχνία. Εικόνες του Μικρασιάτη πρόσφυγα στη μεσοπολεμική πεζογραφία, Αθήνα, Πορεία, 2003.

Κιτρομηλίδης Π., «Ιδεολογικές πτυχές του προσφυγικού φαινομένου», στο Η αττική γη υποδέχεται τους πρόσφυγες του ’22, Αθήνα Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2006, σ. 38-43.

Clark B., Δύο φορές ξένος. Οι μαζικές απελάσεις που διαμόρφωσαν την σύγχρονη Ελλάδα και Τουρκία, Αθήνα, Ποταμός, 2007.

Κοινωνία των Εθνών, Η εγκατάσταση των προσφύγων στην Ελλάδα, μφρ Φ. & Μ. Βεϊνόγλου, Αθήνα, Τροχαλία, 1997 [Γενεύη 1926].

Κολιόπουλος Ι., Μιχαηλίδης Ι, Οι πρόσφυγες στη Μακεδονία. Από την τραγωδία στην εποποιΐα, Θεσσαλονίκη, Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2009.

Κόμης Κ., «Πληθυσμιακές μετακινήσεις με αφετηρία το 1821: Το παράδειγμα της Σάμου», Τα Ιστορικά 24-25, 1996, σ. 157-176.

Κόμης Κ., Ιστορικοδημογραφικά. Μελέτες ιστορίας και ιστορικής δημογραφίας του ελληνικού χώρου, Αθήνα, Παπαζήσης, 1999.

Κόμης Κ., «Προσφυγικές μετακινήσεις. Πολεμικές καταστροφές και νέες εγκαταστάσεις», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, 1770 – 2000, τ. 3, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2003, σ. 89-100.

Κόμης Κ., Σύναμμα. Κοινωνικές δομές και όψεις του νεοελληνικού χώρου: πόλεις, πληθυσμιακές μετακινήσεις, μηχανισμοί κυριαρχίας και άλλα σχετικά ζητήματα, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2007.

Κόμης Κ., Πολιτικοστρατιωτικές αναταραχές και πληθυσμιακές μετακινήσεις. Ο ελληνικός 19ος αιώνας και το 1821, Αθήνα, Παπαζήση, 2014

Κόμης Κ., Νησιωτικά. Πληθυσμιακές μετακινήσεις, δημογραφικές ανακατατάξεις και οικονομικές διαμορφώσεις από την Οθωμανική περίοδο στον 20ό αιώνα, Ιωάννινα, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 2014.

Κοντογεώργη Ε., «Αγροτικές προσφυγικές εγκαταστάσεις στη Μακεδονία: 1923-1930», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, σ. 47-59.

Κοντογεώργη Ε., «Σλαβόφωνοι και πρόσφυγες. Κοινωνικές, δημογραφικές και εθνολογικές πλευρές του Μακεδονικού Ζητήματος κατά τη μεσοπολεμική περίοδο», Βαλκανικά Σύμμεικτα 10, 1998, σ. 196-224.

Κοντογεώργη Ε., «Προσφυγικό Ζήτημα. Η Αποκατάσταση 1922-1930», στο Β. Παναγιωτόπουλος (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. 7, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, 2005, σ. 101-118.

Κοντογεώργη Ε., «‘Η πύκνωσις του αραιοτάτου βασιλείου των κολλίγων’ της Χαλκιδικής. Η αποκατάσταση των προσφύγων και το μετοχειακό ζήτημα κατά τον μεσοπόλεμο», Νεοελληνικά Ιστορικά, τ. 3, 2013, σ. 105-167.

Κορμά Λ. «Όψεις της κοινωνικής και καθημερινής ζωής των προσφύγων εργατών της Μικράς Ασίας στη Γαλλία: 1916-1939», Αρχειοτάξιο 10, 2008, σ. 25-36.

Κουλούρη Χ., (επιμ.), Η Μικρασιατική Καταστροφή - 1922, Αθήνα, Τα Νέα 2010.

Κουφόδημος Α., Χιώτες πρόσφυγες στη Σύρο. Η συμβολή τους στη δημιουργία και στην οικονομική ανάπτυξη της Ερμούπολης, Ερμούπολη, Θεατρικός Πολιτιστικός Όμιλος Απόλλων, 2014.

Κριμπάς Β., «Το έργο της αγροτικής εγκαταστάσεως της Επιτροπής Αποκαταστάσεως Προσφύγων», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 13, 1999-2000, σ. 225-265.

Κυραμαργιού Ε., Δραπετσώνα 1922-1967. Ένας κόσμος στην άκρη του κόσμου, ΕΙΕ, Αθήνα 2019.

Κωστής Κ., «Η ιδεολογία της οικονομικής ανάπτυξης. Οι πρόσφυγες στον Μεσοπόλεμο», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, σ. 33-46.

Λαγουδάκη Ε., Πρόσφυγες στο Ηράκλειο του Μεσοπολέμου, Ηράκλειο, Δοκιμάκης, 2009.

Λαμψίδης Γ., Οι πρόσφυγες του 1922. Η προσφορά τους στην ανάπτυξη της χώρας, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1989.

Λαυρεντιάδης Μ., Να φεύγεις και να ριζώνεις. Η εγκατάσταση των Ελλήνων Ποντίων από την πρώην Σοβιετική Ένωση στη Θράκη και στην Αθήνα, Αθήνα, Παπαζήσης, 2006.

Λαυρεντιάδης Μ., «Το μεταναστευτικό ρεύμα των Ελλήνων Ποντίων από την πρώην ΕΣΣΔ και οι χωρικοί και κοινωνικοί μετασχηματισμοί του αστικού χώρου στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Αθήνας», Γεωγραφίες 13, 2007, σ. 101-112.

Λαυρεντίδης Ι., Οι εκ Σοβιετικής Ενώσεως Έλληνες ποντιακής καταγωγής και τα εκ της συνθήκης της Λωζάνης δικαιώματά των, Αθήνα, Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 1986.

Λεοντίδου Λ., Πόλεις της σιωπής. Εργατικός εποικισμός της Αθήνας και του Πειραιά 1909-1940, Αθήνα, ΕΤΒΑ, 1989.

Λιάκος Α., Εργασία και πολιτική στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και η ανάδυση των κοινωνικών θεσμών, Αθήνα, Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1993.

Λιάκος Α. (επιμ.), Το 1922 και οι πρόσφυγες. Μια νέα ματιά, Αθήνα, Νεφέλη 2011.

Mazower Μ., «Οι πρόσφυγες, η οικονομική κρίση και η κατάρρευση της βενιζελικής ηγεμονίας 1929-1932», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, σ. 119-134.

Μαζάουερ Μ., Θεσσαλονίκη. Πόλη των φαντασμάτων: Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι και Εβραίοι, 1430-1950, Αθήνα, Αλεξάνδρεια 2006.

Μαλκίδης Θ., «Οι Θράκες πρόσφυγες του 1922 στους νομούς Έβρου και Καβάλας», στο Η Καβάλα και τα Βαλκάνια. Η Καβάλα και η Θράκη. Πρακτικά Γ' Διεθνούς Συνεδρίου Βαλκανικών Ιστορικών Σπουδών, τ. Α', Καβάλα, Ιστορικό και Λογοτεχνικό Αρχείο Καβάλας, 2012, σ. 35-52.

Μαραβελάκης Μ. - Βακαλόπουλος Α., Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Βάνιας, 1993.

Μαραντζίδης Ν., Γιασασίν Μιλλέτ, Ζήτω το έθνος. Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 2001.

Μαρνέλλης Λ., Στα προσφυγικά της Πάτρας τη δεκαετία τού '40, Πάτρα 1993.

Μαυρογορδάτος Γ., «Το ανεπανάληπτο επίτευγμα», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, 9, 1992, σ. 9-12.

Μαυρογορδάτος Γ., 1915. Ο Εθνικός Διχασμός, Αθήνα, Πατάκης, 2015.

Μαυρογορδάτος Γ., Μετά το 1922. Η παράταση του Διχασμού, Αθήνα, Πατάκης, 2017.

Μηλίτση-Νίκα Α., Χ. Θεοφιλοπούλου-Στεφανούρη (επιμ.), Προσφυγικοί συνοικισμοί Καλαμάτας και Μεσσήνης από το αρχείο Διεύθυνσης Κοινωνικής Πρόνοιας Μεσσηνίας, Καλαμάτα, ΓΑΚ-Νομού Μεσσηνίας, 2008.

Μηλιώτης Π., Η εν Νεϊγύ σύμβασις της ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως και η εφαρμογή αυτής, Θεσσαλονίκη, ΙΜΧΑ, 1962.

Μιχελή Λ., Προσφύγων βίος και πολιτισμός. Από τις πόλεις της ελάσσονος Ασίας στα τοπία της παράγκας και του πισσόχαρτου, Αθήνα 1992.

Morgenthau H., Η αποστολή μου στην Αθήνα. 1922. Το έπος της εγκατάστασης των προσφύγων στην Ελλάδα, μτφρ Σ. Κασεσιάν, Αθήνα, Τροχαλία, 1994 [1929].

Μοσχόπουλος Γ., «Εκκλήσεις του συλλόγου Ελλήνων προσφύγων από τη Ρωσία στην Πάτρα», Δωδώνη 27, 1998, σ. 257-278.

Μούλιας Χ., «Ιταλοί πρόσφυγες στην Πάτρα (1849)», Πρακτικά Δ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Πελοποννησιακών Σπουδών (Κόρινθος, 9-16 Σεπτεμβρίου 1990), τ. 3, Αθήνα, 1992-1993, σ.297-350.

Μουρατίδης Σ. Χ., Πρόσφυγες της Μικράς Ασίας, Πόντου και Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα (1922-1932), Αθήνα, Θεμέλιο, 2005.

Μούργου Α., Κ. Παπαγοπούλου, Τ. Σμυρνή, Δραπετσώνα. Η συγκρότηση μιας εργατικής – προσφυγικής γειτονιάς, Αθήνα, Ύψιλον, 2017.

Μπακάλμπασης Α., Το προσφυγικόν ζήτημα, Αθήνα 1923.

Μπαλαμπανίδης, Δ., Κ. Σούμπασης, «Η εγκατάσταση των ‘ανταλλάξιμων’ προσφύγων στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Ανάμεσα σε κρατικές χωροθετικές πολιτικές και καθημερινές στρατηγικές αντίστασης και επιβίωσης», στο Ε. Αβδελά, Α. Ραϋμόνδος, Δ. Κουσουρής, Μ. Χαραλαμπίδης (επιμ.), Η Ελλάδα στο Μεσοπόλεμο, Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2017, σ. 35-61.

Μπουρνόβα Ε., Από τις Νέες Κυδωνίες στο δήμο Αιγάλεω, Αθήνα 2002.

Νοταράς Μ., Η αγροτική αποκατάστασις των προσφύγων, Αθήνα 1934.

Ο ξεριζωμός και η άλλη πατρίδα. Οι προσφυγουπόλεις στην Ελλάδα, Πρακτικά Συνεδρίου, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1999.

Πάλλης Α. Α., Στατιστική μελέτη περί των φυλετικών μεταναστεύσεων Μακεδονίας και Θράκης κατά την περίοδο 1912-1924, Αθήνα, 1925.

Πάλλης Α. Α., Η ανταλλαγή των πληθυσμών από άποψη νομική και ιστορική και η σημασία της για τη διεθνή θέση της Ελλάδος, Αθήνα 1933.

Πάλλης Α. Α., «Προσφυγικόν Ζήτημα», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, τ. 10, Αθήνα, Πυρσός, 1934.

Πάλλης Α. Α., «Αναδρομή στο προσφυγικό ζήτημα», Μικρασιατικά Χρονικά 11, 1964, σ. 19-36.

Πάλλης Α. Α., «Φυλετικές μεταναστεύσεις στα Βαλκάνια και οι διωγμοί του Ελληνισμού (1912-1924)», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 1, 1977, σ. 75-87.

Παναγιωταρέα Α., Όταν οι αστοί έγιναν πρόσφυγες, Θεσσαλονίκη, Παρατηρητής, 1994.

Παπαδάκη Τζαβάρα Μ., «Οικισμοί Κρητών προσφύγων στο ελληνικό βασίλειο. Η περίπτωση της Μινώας (Τολό) 1833-1848», Πεπραγμένα Ι΄ Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου: Χανιά 1-8 Οκτ 2006, τ. Γ1, Χανιά, Φιλολογικός Σύλλογος «Ο Χρυσόστομος», 2011, σ. 91-113.

Πασχαλοπούλου Μ., «Η εξέλιξις του προσφυγικού ζητήματος εν Ελλάδι και η δημοσιονομική αυτού αντιμετώπισις», Εργασία, τόμ 3, 1932.

Παυλίδης Ε., Ο Ελληνισμός της Ρωσίας και τα 33 χρόνια του εν Αθήναις Σωματείου των εκ Ρωσίας Ελλήνων, Αθήνα, Σωματείο των εκ Ρωσίας Ελλήνων, 1953.

Πελαγίδης Ε., Η αποκατάσταση των προσφύγων στη Δυτική Μακεδονία (1923-1930), Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1994.

Πελαγίδης Ε., Προσφυγική Ελλάδα (1913-1930). Ο πόνος και η δόξα, Θεσσαλονίκη, Αφοί Κυριακίδη, 1997.

Πεπονάκης Μ. Γ., Ξένοι και πένητες. Οι Κρήτες πρόσφυγες στην περίοδο 1821-1871, Ρέθυμνο, Νέα Χριστιανική Κρήτη, Παράρτημα 5, 2018.

Πλουμίδης Σ., Έδαφος και μνήμη στα Βαλκάνια: Ο «γεωργικός εθνικισμός» στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία (1927-1946), Αθήνα, Πατάκης, 2011.

Πλουμίδης Σ., Τα μυστήρια της Αιγηίδος. Το μικρασιατικό ζήτημα στην ελληνική πολιτική (1891-1922), Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 2016.

Πολύζος Γ., Η εγκατάσταση των προσφύγων του 1922. Μία οριακή περίπτωση αστικοποίησης, Αθήνα, ΕΜΠ, 1984.

Ποταμιάνος Ν., "Ντόπιο πράμα!”. Το αίτημα εθνικής προτίμησης και οι στρατηγικές ελέγχου της αγοράς εργασίας από τις εργατικές συλλογικότητες: Αθήνα και Πειραιάς 1890-1922", Τα Ιστορικά 55 (2011), σ.283-322

Πρωτονοτάριος Α., Το προσφυγικόν πρόβλημα από ιστορικής, νομικής και κρατικής απόψεως, Αθήνα, Πυρσός, 1929.

Πρωτοψάλτης Ε., "Πρόσφυγες κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν", Νέα Εστία 44, τχ. 509-512, Σεπτ.-Νοεμ. 1948, σ. 1154-1157, 1237-1241, 1298-1303.

Ριτζαλέος Β. Χ., «Πρόσφυγες και Εβραίοι στη Δράμα του Μεσοπολέμου (1922-1934)», στο Χ. Π. Φαράκλας (επιμ.), Η Δράμα και περιοχή της. Ιστορία και πολιτισμός. Πρακτικά Ε’ Επιστημονικής Συνάντησης. Δράμα 18-21 Μαΐου 2006, Δράμα, Δήμος Δράμας, 2013, σ. 853-894.

Σαλβάνου Α., Η συγκρότηση της προσφυγικής μνήμης. Το παρελθόν ως ιστορία και πρακτική, Αθήνα, Νεφέλη, 2018.

Σμυρναίος Α., «Σύροι πρόσφυγες στην Ελλάδα του 1860. Φιλανθρωπία και αλυτρωτισμός», Τα Ιστορικά 64, 2016, σ. 101-126.

Σούλης Γ., «Ο προσφυγικός συνοικισμός Βύρωνος», Έργα 34, 1926, σ. 217-226.

Σταυρίδης Ε., «Επί της ανταλλαγής των πληθυσμών», Κομμουνιστική Επιθεώρηση 2, 1924, σ. 54-58.

Τάτα Αρσέλ Λ., Με το διωγμό στην ψυχή. Το τραύμα της Μικρασιατικής Καταστροφής σε τρεις γενιές, Αθήνα, Κέδρος, 2014.

Τζανακάρης Β., Στο όνομα της προσφυγιάς. Από τα δακρυσμένα Χριστούγεννα του 1922 στην αβασίλευτη δημοκρατία του 1924, Αθήνα, Μεταίχμιο, 2009.

Τζεδόπουλος Γ. (επιμ.), Πέρα από την καταστροφή. Μικρασιάτες πρόσφυγες στην Ελλάδα του μεσοπολέμου, Αθήνα, Ίδρυμα Μείζοντος Ελληνισμού, 2003.

Τσιτσελίκης Κ. (επιμ.), Η ελληνοτουρκική ανταλλαγή πληθυσμών. Πτυχές μιας εθνικής σύγκρουσης, Αθήνα, Κριτική 2006.

Τσουλούφης, Ά., Η ανταλλαγή ελληνικών και τουρκικών πληθυσμών και η εκτίμηση των εκατέρωθεν εγκαταλειφθεισών περιουσιών, Αθήνα, Ένωσις Σμυρναίων, 1989.

Φεράλδης Α., Το βιβλίον Πρακτικών της επί του συνοικισμού των Χίων Επιτροπής (Πειραιάς 1836-1842), Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1994.

Χασιώτης Ι. Κ., Οι Έλληνες της Ρωσίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Μετοικεσίες και εκτοπισμοί. Οργάνωση και ιδεολογία, Θεσσαλονίκη, University Studio Press, 1997.

Χασιώτης Ι. Κ., «Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912», στο Χασιώτης Ι. Κ. (επιμ.), Θεσσαλονίκη, τοις αγαθοίς βασιλεύουσα. Ιστορία και πολιτισμός, Θεσσαλονίκη, Παρατρητής, 1997, σ. 257-284.

Χατζηιωσήφ Χ., «Το προσφυγικό σοκ, οι σταθερές και οι μεταβολές της ελληνικής οικονομίας», στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδος του 20ού αιώνα: Ο Μεσοπόλεμος 1922-1940, τ. Β1, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002, σ. 9-58.

Χατζημωϋσή Π., Βιβλιογραφία 1919-1978. Μικρασιατική εκστρατεία- Ήττα - Προσφυγιά, ’Αθήνα 1981.

Χιονίδης Γ., «Μακεδόνες πρόσφυγες της Σκοπέλου στα 1829», Μακεδονικά 17, 1977, σ. 124-137.

Hirschon R., Κληρονόμοι της Μικρασιατικής Καταστροφής. Η κοινωνική ζωή των Μικρασιατών προσφύγων στον Πειραιά, Αθήνα, ΜΙΕΤ, 22006.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Alexandris A., “Pontic Greek refugees in Constantinople 1922-1923: the human cost of the exchange of populations”, Αρχείον Πόντου 37, 1982, pp. 280-293.

Allen H., Came over into Macedonia, New Brunswick, Rutgers University Press, 1943.

Aliprantis C., "Political Refugees of the 1848–1849 Revolutions in the Kingdom of Greece: Migration, Nationalism, and State Formation in the Nineteenth-Century Mediterranean"
Journal of Modern Greek Studies
v.37, No1,
May 2019, pp. 1-33

Aliprantis C.,"Lives in exile: foreign political refugees in early independent Greece (1830-53)", Byzantine and Modern Greek Studies v.43, No.2 ,(2019), pp.243-261

Andreades A.D. (éd.), Les effets économiques et sociaux de la Guerre en Grèce, Paris, Presses Universitaires de France, 1928.

Barry G. C., Relief work among the villages of Mount Pangaeon, Athens, American Red Cross, 1919.

Barton J. L., Story of Near East Relief (1915-1930): An interpretation, New York, Macmillan Co, 1930.

Blanchard R., “The Exchange of Populations between Greece and Turkey”, Geographical Review 15, 3, 1925.

Carnegie Endowment for International Peace, Report of the international commission to inquire into the causes and the conduct of the Balkan Wars, Washington, DC, 1914.

Cassimatis L. P., American influence in Greece: 1917-1929, Kent State University Press, Kent, Ohio, 1988.

Chater M., “History’s greatest trek-tragedy stalks through the Near East as Greece and Turkey exchange two million of their people”, The National Geographic Magazine XLVIII, 5, 1925.

Commission Mixte d’Emigration Greco-Bulgare, Rapport des membres nomées par la Conseil de la Société des Nations, Lausanne, Imp. Reunies, 1932.

Cowan J., “Who’s afraid of violent language? Honour, sovereignty and claim-making in the League of Nations”, Anthropological Theory 3, 2003, pp. 271-291.

Daleziou E., “’Adjuster and negotiator’: Bert Hodge Hill and the Greek refugee crisis, 1918-1928”, The Journal of the American School of Classical Studies at Athens 82, 1, Sp Issue 2013, pp. 49-65.

Deimezis A., Situation sociale crée en Grèce à la suite de 1’échange des populations, Paris 1927.

Dertilis P., La reconstruction financière de la Grèce et la Société des Nations, Paris 1929.

Doxiades A., La question des réfugiés en Grèce, Paris, Société Générale d’ Imprimerie et d’Edition, 1924.

Dragostinova Th., Between two motherlands. Nationality and emigration among the Greeks of Bulgaria, 1900-1949, Ithaca, Cornell University Press, 2011.

Eddy C. B., Greece and the Greek refugees, London 1931.

Giannouli D., “American Philanthropy in action: The American Red Cross in Action, 1918-1923”, East European Politics and Societies 10, 1, 1996, pp. 108-132.

Giannouli D., “Greeks or Strangers at home: The experiences of Ottoman Greek Refugees during their exodus to Greece, 1922-1923”, Journal of Modern Greek Studies 13, 1995, pp. 271-87.

Hill M., “The League of Nations and the work of refugee settlement and financial reconstruction in Greece, 1922-1930”, Weltwirtschaftliches Archiv 34/2, 1931, pp. 265-83.

Hirschon R., Crossing the Aegean. An Appraisal of the 1923 Compulsory Population Exchange Between Greece and Turkey. New York, Oxford, Berghahn Books, 2003.

Hlamides N., “The Greek Relief Committee: America's Response to the Greek Genocide (A Research Note)” Genocide Studies and Prevention: An International Journal 3, 3, 2008, pp. 375-383.

Howland C. P., “Greece and her refugees”, Foreign Affairs 4/4, 1926, pp. 612-23.

Jaquith H. C., “America’s aid to 1,000,000 Near East Refugees”, Current History 31/3, 1924, pp. 403-407.

Jaquith H. C., “Development of social welfare activities in Greece”, Social Service Review 2, 2, 1928, pp. 217-233.

Klapsis A., “American initiatives for the relief of Greek Refugees, 1922-1923”, Genocide Studies and Prevention 6, 1, 2011, pp. 98-106.

Kiosseoglou Th., L’échange forcé des minorités d’après le Traité de Lausanne, Nancy, Imprimerie Nanceienne, 1926.

Kontogiorgi E., Population Exchange in Greek Macedonia. The Rural Settlement of Refugees 1922-1930, Oxford, Oxford University Press, 2006.

Kritikos G., “State policy and urban employment of refugees: The Greek case (1922-30)”, European Review of History 7, 2, 2000, pp. 189-206.

Ladas S. P., The exchange of minorities: Bulgaria, Greece and Turkey, New York 1932.

Lovejoy E. P., Certain Samaritans, New York, MacMillan, 1933.

Ludlow P. W., “The refugee problem in the 1930s: the failures and successes of Protestant relief programmes”, The English Historical Review 90, 356, 1975, pp. 564-603.

Macartney C. A. Refugees. The Work of the League, London, League of Nations Union, 1931

Markham V. R., “Greece and the refugees from Asia minor”, Fortnightly Review NS 117/698, 1925, pp. 176-84.

Mavrogordatos G., Stillborn Republic: Social coalitions and party strategies in Greece, 1922-1936, Berkeley, University of California P, 1983.

Mazower M., “The refugees, the economic crisis and the collapse of Venizelist hegemony, 1929-1932”, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 9, 1992, pp. 119-34.

Mears E. G., Greece today: The aftermath of the refugee impact, Stanford CΑ, London, 1929.

Métallinos M., “Commission d’établissement des réfugiés. Colonisation Macèdoine-Thrace. Services Sanitaire : Comptes rendu du service sanitaire, Juin 1925-Décembre 1929”, Archives de l’Institut Pasteur Hellénique II, 3-4, 1931, pp. 397-457.

Greco-Bulgarian Reciprocal Emigration Mixed Commission, Memorandum on the Mission and Work of the Mixed Commission on Greco-Bulgarian Emigration, League of Nations, 1929.

Oakley H. et al., Relief work in Eastern Macedonia, Athens, American Red Cross, 1919.

Pallis A. A., “Racial migrations in the Balkans during the years 1912-1924”, Geographical Journal 66/4, 1925, pp. 315-31.

Pallis A. A., “The Greek census of 1928”, Geographical Journal 73/6, 1929, pp. 543-548.

Pallis A. A., “The exchange of populations in the Balkans”, Nineteenth Century and After 97, 1925, pp. 376-83.

Pentzopoulos D., The Balkan exchange of minorities and its impact upon Greece, Paris, The Hague 1962.

Politis N., “Le transfert des populations”, Politique Etrangère 2, 1940, pp. 83-94.

Psomiades H., “Fridtjof Nansen and the Greek refugee problem (Sept-Nov 1922)”, Δελτίο Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών 16, 2009, σ. 287-346.

Rodocanachis A., Les finances de la Grèce et l’établissement des réfugiés, Paris 1934.

Rodogno D., Against massacre. Humanitarian interventions in the Ottoman Empire, 1815-1914. The emergence of a European concept and international practice, Princeton, Princeton University Press, 2012.

Rodogno D., “The American Red Cross and the International Committee of the Red Cross. Humanitarian politics and policies in Asia Minor and Greece (1922-1923)”, First World War Studies 5, 1, 2014, pp. 83-99.

Rodogno D., “Beyond relief: A sketch of the Near East Relief Humanitarian Operations, 1918-1929”, Monde(s) 6, 2, 2014, pp. 45-64.

Rodogno D., “Non-state actors’ humanitarian operations in the aftermath of the First World War. The case of the Near East Relief”, in F. Klose (ed.), The emergence of humanitarian intervention. Ideas and practice from the nineteenth century to the present, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 185-.

Rodogno D. (in collaboration with S. Gauthier & F. Piana), “The League of Nations Mission in Western Thrace: Relief and rehabilitation operations (1922-1924)”, in J. Paulmann (ed.), Dilemmas of humanitarian aid in the Twentieth century, London, Oxford University Press, 2016, pp. 147-169.

Ross F.A., Fry C.L., Elbridge S., The Near East and American philanthropy. A survey conducted under the guidance of the General Committee of the Near East Survey, New York, Columbia University Press, 1929.

Sandis E., Refugees and economic migrants in greater Athens. A social survey, Athens, National Centre of Social Research, 1973.

Simpson Sir J. H., “The work of the Greek Refugee Settlement Commission”, Journal of the Royal Institute of International Affairs 8, 6, 1929, pp. 583-604.

Simpson Sir J. H., The Refugee problem: Report of a survey, London, Oxford University Press, Royal Institute of International Affairs, 1939.

Skran C. M., Refugees in inter-war Europe: The emergence of a regime, Oxford, Clarendon Press, 1995.

Tenekidis C. G., “Le statut des minorités et l’échange obligatoire des populations Greco-Turques”, Revue Générale de Droit International Public XXXI, 1924, pp. 72-88.

Tusan M., Smyrna’s Ashes: Humanitarianism, genocide, and the birth of the Middle East, Berkeley, LA, London, University of California P, 2012.

Voutira E., “Population transfers and resettlement policies in inter-war Europe: The case of Asia Minor refugees in Macedonia from an international and national perspective ”, P. Mackridge, E. Yiannakakis, Ourselves and others: The development of Greek Macedonian Cultural identity since 1912, Oxford 1997, pp. 111-131.

Wurfbain A., L’échange Greco-bulgares des minorités ethniques, Lausanne 1930.

Xanthopoulou-Kyriakou A., “The migration of Pontic Greeks from the Russian Caucasus to Macedonia (1912-1914)”, Balkan Studies 37/2, 1996, pp. 271-288.

Yildirim O., “The 1923 population exchange, refugees and national historiographies in Greece and Turkey”, East European Quarterly 40, 2006, pp. 45-70.

Yildirim O., Diplomacy and displacement: Reconsidering the Turco-Greek Exchange of Populations, 1922-1934, New York, Routledge, 2006.