Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης εκτοπισμένων πληθυσμών του εμφυλίου πολέμου, εφ. Ελευθερία, 12/12/1947

Δημοσιευμένη επιστολή σχετικά με Ούγγρους πολιτικούς πρόσφυγες, εφ. Ελπίς, 24/10/1849
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης προσφύγων της Αιγύπτου, εφ. Ελευθερία, 20/7/1957
6th August 2019
1940-1949

Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης εκτοπισμένων πληθυσμών του εμφυλίου πολέμου, εφ. Ελευθερία, 12/12/1947

Ενδεικτικό των δυσκολιών που αντιμετώπισε το ελληνικό κράτος στη διαχείριση της περίθαλψης των πληθυσμών που εκτόπισε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου –των «ανταρτόπληκτων» κατά την ορολογία της εποχής- αποτελεί και το παρακάτω απόσπασμα από την εφημερίδα "Ελευθερία" της 12ης Δεκεμβρίου 1947. Δημοσιεύεται απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με την οποία επιχειρείται να συσταθεί ένας μηχανισμός που θα συντονίζει και θα επιβλέπει το έργο της περίθαλψης των προσφύγων. Ο καλύτερος συντονισμός των υπηρεσιών που είχαν αναλάβει την περίθαλψη των εκτοπισμένων, η εξοικονόμηση πόρων και η διαχείριση από την κυβέρνηση της διεθνούς και της αμερικανικής βοήθειας υπήρξαν μεταξύ των βασικών ζητημάτων που απασχολούσαν την ελληνική διοίκηση.

Ενιαία διαχείρισις δια την περίθαλψιν ανταρτοπλήκτων
Η χθεσινή απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου

Το υπουργικόν συμβούλιον συνελθόν χθες το απόγευμα και απασχοληθέν με την εξέτασιν του θέματος της περιθάλψεως των ανταρτοπλήκτων, ενέκρινε την ίδρυσιν Κεντρικής Υπηρεσίας, επιφορτισμένης με την εναρμόνισιν των ενεργειών, δια την καλυτέραν οργάνωσιν της προστασίας των πληγέντων υπό της ανταρσίας πληθυσμών. Περαιτέρω ενέκρινεν όπως κατά τον μήνα Δεκέμβριον χορηγηθή πρόσθετον βοήθημα εις τους ανταρτοπλήκτους εξ 750 δραχμών ημερησίως, διατεθή δε ποσόν εξ 1 ½ δισ. δραχμών μηνιαίως δια τας ζωοτροφάς των κτηνών των ανταρτοπλήκτων. Δια την προσωρινήν στέγασιν των προσφύγων τούτων θα διατεθούν αι εντός ολίγου αφικνούμεναι 4.000 σκηναί, αι προερχόμεναι εκ των γερμανικών αποζημιώσεων. Ακολούθως το υπουργικόν συμβούλιον ήκουσεν έκθεσιν επί των ειδών και των διαθεσίμων της Ούνρρα, τα οποία είναι δυνατόν να διανεμηθούν εις τους πληθυσμούς.
Η απόφασις του υπουργικού συμβουλίου δια την διαχείρισιν της περιθάλψεως των ανταρτοπλήκτων έχει ως εξής:
«1. Η διαχείρισις ολοκλήρου του προβλήματος της περιθάλψεως του ανταρτοπλήκτου πληθυσμού κατά τας γενικάς αυτού τάσεις και τα γενικά μέτρα και κατευθυντηρίους γραμμάς επιβάλλεται να είνε ενιαία, ενεργουμένη από μιάς υπηρεσίας, ήτις επί γενικών βάσεων αφ’ ενός θα συνενώνη και εναρμονίζη της δραστηριότητα απασών των αρμοδίων κρατικών υπηρεσιών και των παραλλήλως δρώντων Οργανισμών, αφ’ ετέρου θα χρησιμοποιή κατά τον πλέον δυνατόν αποτελεσματικόν τρόπον τα διαθέσιμα συνολικώς μέσα δια την καθ’ όλου περίθαλψιν.
2. α) Η όλη διαχείρισις του προβλήματος των ανταρτοπλήκτων ανατίθεται εις την αρμοδίαν παρά τω υπουργείω Προνοίας υπηρεσίαν.
β) Τα εν προκειμένω αρμόδια Υπουργεία Γεωργίας, Ανοικοδομήσεως, Υγιεινής, Συντονισμού καθώς και το Γενικόν Επιτελείον Στρατού, έτι δε ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και ο Έρανος Βορείου Ελλάδος θα αποστείλωσι μονίμους συνδέσμους, ανωτέρους υπαλλήλους, δια την ενηρμονισμένην μετ’ εκπροσώπων της Αμερικανικής Αποστολής εξέτασιν και αντιμετώπισιν του προβλήματος εις τας γενικάς αυτού γραμμάς και λήψιν γενικωτέρων αποφάσεων.
Άπαντες οι Οργανισμοί, ημεδαποί ή ξένοι, οι ασχολούμενοι με την περίθαλψιν των ανταρτοπλήκτων θα λαμβάνουν την έγκρισιν της ρηθείσης Υπηρεσίας επί της φύσεως και της εκτάσεως της δράσεώς των, και θα γνωρίζουν, εις αυτήν τας σχετικάς ενεργείας των.
Η κατά διοικητικούς κλάδους Υγείας, Γεωργίας, Εφοδιασμού, Ανοικοδομήσεως και Προνοίας, διάθεσις και ανάληψις όλων των κονδυλίων των από πάσης πλευράς προοριζομένων δια την περίθαλψιν των ανταρτοπλήκτων, οπουδήποτε και εάν έχουν κατανεμηθή ταύτα, θα γίνεται δια πράξεων των υπουργών Οικονομικών και Προνοίας και του αρμοδίου υπουργού εκδιδομένων με τη σύμφωνον γνώμην των κατά την περίπτωσιν της παρούσης εκπροσώπων της Αμερικανικής Αποστολής.
Δι’ ομοίων πράξεων θα δύναται να ενεργήται και πάσα μεταφορά εγγεγραμμένης δαπάνης από οιονδήποτε κονδύλιον εις οιονδήποτε έτερον εκ των όλων διαθεσίμων πιστώσεων και πόρων δια την περίθαλψιν του ανταρτοπλήκτου πληθυσμού.
Οι ως άνω αρμόδιοι υπουργοί συνερχόμενοι εκάστοτε υπό την προεδρίαν του υπουργού Συντονισμού θα παρακολουθούν την πορείαν και εφαρμογήν του προγράμματος και θα λαμβάνωσιν τας αναγκαίας αποφάσεις».


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Ελευθερία
Εφημερίδα Ελευθερία
12-12-1947
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
«Ενιαία διαχείρισις δια την περίθαλψιν ανταρτοπλήκτων. Η χθεσινή απόφασις του Υπουργικού Συμβουλίου», 12/12/1947
806

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων