Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919

Άρθρο σχετικά με κινητοποιήσεις προσφύγων Ανατολικής Ρωμυλίας, εφ. Εμπρός, 11/5/1909
6th August 2019
Σχετικά με σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 7/9/1922
6th August 2019
1913-1922

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919

Η εδραίωση της Οκτωβριανής Επανάστασης στα εδάφη της Ρωσίας λήγοντος του 1917 και κατά την περίοδο που ακολουθεί, συνεπαγόταν κακουχίες, φόβο και, για μερίδα του ελληνικού πληθυσμού, τη βίαιη ανατροπή του προηγούμενου -επί Τσαρικής Ρωσίας- οικονομικοκοινωνικού status τους. Η περίπτωση του ελληνικού εμπορικού στοιχείου της Οδησσού είναι χαρακτηριστική για την εύπορη μερίδα Ελλήνων. Η νέα επαναστατική συνθήκη, κλονίζοντας τα εμπορικά και οικονομικά τους δίκτυα, προκάλεσε εντεινόμενη ανησυχία και ώθησε πολύ μεγάλο τμήμα στην έξοδο από τη χώρα. Κατά το 1919 και, εφόσον είχαν προηγηθεί εντατικές διπλωματικές επαφές με το ελληνικό κράτος, καταφθάνουν οι πρώτοι ομογενείς πρόσφυγες, αρχικά στη Θεσσαλονίκη και κατόπιν και σε άλλες περιοχές της επικράτειας. Στο άρθρο που ακολουθεί -από την εφημερίδα "Εμπρός", φύλλο της 30 Μαρτίου 1919- αποδίδεται η καταγραφή στον Τύπο της εποχής των σχετικών ειδήσεων. Οι ειδήσεις παρουσιάζονται στην πρώτη σελίδα αλλά σε ένα μικρό μονόστηλο, τηλεγραφικά σχεδόν, χωρίς περιγραφή, παρότι πρόκειται για αφίξεις χιλιάδων προσφύγων. Αυτό οφείλεται τόσο στον τρόπο που ο Τύπος της εποχής παρουσίαζε τα γεγονότα, όσο και στην εξοικείωση με μεγάλες πληθυσμιακές μετακινήσεις που είχαν δημιουργήσει οι συνεχείς πόλεμοι της εποχής και ιδιαίτερα ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος.

Οι πρόσφυγες Έλληνες εκ Ρωσσίας

Η ζωή εις την Οδησσόν ενεκρώθη

Ο Αντιπρόεδρος κ. Ρέπουλης απησχολήθη χθες την πρωΐαν και το απόγευμα εις την Δ. Δ. Μεταφορών μετά της Εκτελεστικής Επιτροπής και ο κ. Υπουργός της Περιθάλψεως επί των μέτρων της μεταφοράς και προστασίας των εκ Ρωσσίας ομογενών.
Ως ανηγγέλθη ήδη εις την Θεσσαλονίκην δια των ελληνικών ατμοπλοίων έφθασαν περί τας 4 χιλιάδας ομογενών, φθάνουν δε σήμερον εις Κερατσίνιον περί τας 6 χιλιάδας, οι οποίοι θα διαμοιρασθούν εις Ύδραν, Σπέτσας, Σύρον, Κέρκυραν και Αθήνας, αφού υποστούν την καθωρισμένην κάθαρσιν. Οι περισσότεροι των ομογενών τούτων οι οποίοι θα διαμείνουν εδώ είνε εύποροι, σιδηροδρομικώς δε εκ Θεσσαλονίκης έφθασαν περί τους 15 προερχώμενοι εξ Οδησσού και Νικολάιεφ.

Τι αφηγούνται οι πρόσφυγες

Κατά τας πληροφορίας των ο Μπολσεβικικός στρατός ενισχυθείς σημαντικώς εγκατεστάθη εις τα πέριξ της Οδησσού. Εν τη πόλει ταύτη ενεκρώθη πάσα κίνησις, αι Τράπεζαι έκλεισαν και αι συναλλαγαί εσταμάτησαν. Μεγάλαι ζημίαι ως εκ τούτου θα γίνουν εις το εκεί ακμάζον ελληνικόν στοιχείον, το εμπόριον μόνον του οποίου θα υποστή δεκάδων εκατομμυρίων ζημίας των εν τω τελωνείω ευρισκομένων εμπορευμάτων του. Το Υπουργικόν Συμβούλιον συνερχόμενον σήμερον θα λάβη σχετικάς αποφάσεις δια τους ομογενείς τούτους πρόσφυγας. Βόλος 29 Μαρτίου, - Αναμένεται να καταπλεύση εις Βόλον ατμόπλοιον με εξακοσίους πρόσφυγας εκ Ρωσσίας.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εμπρός : Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
30-3-1919
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Οι πρόσφυγες Έλληνες εκ Ρωσσίας"
534

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Οδησσός
Τόπος Άφιξης: Βόλος