Άρθρο σχετικά με τη δραστηριότητα της Ηπειροθεσσαλομακεδονικής Επιτροπής Κυριών, εφ. Αλήθεια, 4/1/1868

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με τη δραστηριότητα της Ηπειροθεσσαλομακεδονικής Επιτροπής Κυριών, εφ. Αλήθεια, 4/1/1868

Το ζήτημα των Κρητών προσφύγων όσο και η ίδια η πορεία του Κρητικού ζητήματος απασχόλησε σε καθημερινό σχεδόν επίπεδο τον Τύπο της εποχής. Ειδικότερα, η εφημερίδα "Αλήθεια" κατά την περίοδο 1866-1868 δημοσίευσε μια σειρά από ειδήσεις και άρθρα σχετικά με τις πρωτοβουλίες και τα μέτρα περίθαλψης των προσφύγων. Ενδεικτικά, οι ενέργειες της Ηπειροθεσσαλομακεδονικής Επιτροπής των Κυριών, της πιο δραστήριας οργάνωσης για την περίθαλψη των Κρητών προσφύγων, αποτέλεσαν σχεδόν εβδομαδιαίο θέμα για την εφημερίδα. Συγχρόνως, για την ίδια την επιτροπή ο Τύπος αποτέλεσε το πλέον πρόσφορο πεδίο προβολής και ευρύτερης διάχυσης του ζητήματος, αλλά λειτούργησε γι΄ αυτήν και ως ένα πεδίο δημόσιου απολογισμού δράσεων, δεδομένου ότι η Ηπειροθεσσαλομακεδονική Επιτροπή των Κυριών διαχειριζόταν τις οικονομικές και υλικές δωρεές υπέρ των προσφύγων. Η πρακτική της δημόσιας «λογοδοσίας» κατά τον όρο της εποχής ήταν ευρύτατα διαδεδομένη για τις συσσωματώσεις και τις ad hoc επιτροπές. Παρακάτω παρατίθενται δύο καταχωρίσεις της εφημερίδας που είχαν ως στόχο, αφενός να ενημερώσουν το αθηναϊκό κοινό για τη δράση της Επιτροπής, αφετέρου να κατευθύνουν τους πρόσφυγες για τον τρόπο που θα καλύψουν τις ανάγκες τους σε ιματισμό. Η πρώτη προέρχεται από την ίδια την Επιτροπή και αποτελεί μία έκκληση με στόχο να μη μείνει καμία οικογένεια προσφύγων χωρίς ρούχα. Η δεύτερη είναι εγκύκλιος του Υπουργείο Εσωτερικών προς τις κατά τόπους αρχές, με την οποία επιδοκιμάζει και νομιμοποιεί τη δράση της Επιτροπής, επιδιώκοντας παράλληλα να θέσει τη δράση της υπό τη σκέπη και τον έλεγχο του κράτους. Για το λόγο αυτό, όπως αποτυπώνεται στην εγκύκλιο, προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες και τρόποι παροχής του υλικού ιματισμού.

Εργασίαι της Ηπειροθεσσαλικής κλπ επιτροπής

Δημοσιεύομεν τα κατωτέρω έγγραφα, εξ ών έτι τρανότερον καταφαίνεται η ευγενής και φιλάνθρωπος μέριμνα των αποτελουσών την Ηπειροθεσσαλικήν κλπ επιτροπήν προς περίθαλψιν των έξωθεν προσφυγουσών εις την ελευθέραν Ελλάδα. Η ειρημένη επιτροπή, ζωηρώς και πάνυ φιλοτίμως ενεργούσα, πολλάς έως τούδε προσήνεγκεν υπηρεσίας επί σωτηρία των χρείαν εχόντων συμπολιτών μας, ου μόνον εξ Ηπείρου, Θεσσαλίας και Μακεδονίας, αλλά και εις τα εκ Κρήτης γυναικόπαιδα, προς δε και υπέρ των εν Κρήτη αθλούντων. Πρέπον λοιπόν είνε να παρέχωνται εις την επιτροπήν ταύτην πλουσιώτερα τα μέσα, όπως έσται και αυτή εφικτόν να παρέχη πολλώ μείζονας και μάλλον λυσιτελείς βοηθείας. Αριθ. εγκυκλ. 107

Η εν ονόματι της Υπεραγίας Θεοτόκου Ηπειροθεσσαλομακεδονική των Κυριών επιτροπή, ενεργούσα υπέρ των Κρητικών οικογενειών προς το κοινόν της πρωτευούσης και των επαρχιών του ελληνικού κράτους.
Η επιτροπή αυτή αναλαβούσα το πολύφροντι έργον του να ενδύση άπαντα τα εν Ελλάδι εσχάτως καταφυγόντα γυναικόπαιδα της πολυπαθούς Κρήτης και προσπαθούσα ανενδότως εις το να εκτελέση ευσυνειδότως το ιερόν τούτο καθήκον, διακοινοί επισήμως ότι εκάστη πρόσφυξ οικογένεια φέρει ενδεικτικόν ταυτότητος, δι’ ου εμφαίνεται το είδος του ιματισμού, ον παρέσχεν αυτή η επιτροπή. Εν περιπτώσει δε, καθ’ ην Κρήσσα ή Κρητόπαις δεν παρουσιάσθη εισέτι εις την επιτροπήν χορηγείται αυτοίς το δικαίωμα ίνα προσέλθωσιν εις οιανδήποτε εκ των απαρτιζουσών την επιτροπήν ταύτην Κυριών, αναδεχθείσαν κατ’ οίκον την διανομήν ιματισμού, αφού όμως πρότερον εφοδιασθώσι τω ενδεικτικώ της ταυτότητος, όπερ προς αποφυγήν ατοπημάτων λαμβανόντων χώραν επί τούτων περιστάσεων, η επιτροπή εκδούσα χορηγεί εκ του γραφείου της ανεξαιρέτως εις πάσαν ενδεή ιματισμού πρόσφυγα οικογένειαν. Άλλως ου μόνον δεν πρέπει να πιστεύηται η γυμνότης της Κρητικής οικογενείας, αλλά και παν παράπονον επ’ αυτού του είδους ουδόλως υπ’ οψιν πρέπει να λαμβάνηται. Ως προς δε τα εν ταις επαρχίαις διαμένοντα γυναικόπαιδα των Κρητών, παρακαλούνται αι διοικητικαί και δημοτικαί εκείσε αρχαί, ίνα γνωστοποιήσωσιν εις την επιτροπήν πόσα ή ποια άτομα στερούνται ιματισμού προς άμεσον σχηματισμόν ειδικών επιτροπών και προμήθειαν εντεύθεν των αναγκαίων ενδυμασιών συνωδά τω περί τούτων κανονισμώ της επιτροπής.

Εν Αθήναις, την 12 Δεκεμβρίου 1867

Η προϊσταμένη ο γραμματεύς
ΦΩΤΕΙΝΗ Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ Θ. Α. Πασχίδης


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Αλήθεια
Εφημερίδα Αλήθεια
1868-01-04 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Εργασίαι της Ηπειροθεσσαλικής κλπ επιτροπής
478

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κρήτη
Τόπος Άφιξης: Αθήνα