Άρθρο σχετικά με τις προσπάθειες Γάλλων στρατιωτικών να επαναπατρίσουν Κρήτες πρόσφυγες, εφ. Αλήθεια, 30/9/1868

Δημοσίευμα σχετικά με τη στάση της αστυνομίας απέναντι σε πρόσφυγες από τον Καύκασο, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 13/5/1922
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με την άφιξη ομογενών προσφύγων της Ρωσίας, εφ. Εμπρός, 30/3/1919
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με τις προσπάθειες Γάλλων στρατιωτικών να επαναπατρίσουν Κρήτες πρόσφυγες, εφ. Αλήθεια, 30/9/1868

Οι Κρήτες της περιόδου 1866-1868 αποτέλεσαν προσφυγική πληθυσμιακή ομάδα με ευρεία διασπορά στην τότε ελληνική επικράτεια. Αθήνα, Πειραιάς, νησιά των Κυκλάδων και Πελοπόννησος ήταν οι βασικότερες περιοχές υποδοχής και εγκατάστασής τους. Προϊόντος του χρόνου και όσο το Κρητικό παρέμενε ένα ανοιχτό πρόβλημα, το ζήτημα του επαναπατρισμού τους, ανέκυψε με ευδιάκριτο τρόπο στη δημόσια σφαίρα. Ως μέρος του ευρύτερου Ανατολικού ζητήματος, το Κρητικό, απασχόλησε σε σημαντικό βαθμό τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις, προκαλώντας κατά περιπτώσεις και άμεση παρέμβαση στο ζήτημα. Στο δημοσίευμα της εφημερίδας "Αλήθεια" που παρατίθεται περιγράφονται οι προσπάθειες Γάλλων στρατιωτικών να ωθήσουν Κρήτες πρόσφυγες που ήταν εγκατεστημένοι στο Ναύπλιο και τις Σπέτσες, σε επιστροφή στην Κρήτη.

Οι φίλοι μας Γάλλοι ανέπτυξαν απροσδόκητον δραστηριότητα κατ’ αυτάς υπέρ της επανόδου των Κρητικών οικογενειών εις Κρήτην. Πλοίον πολεμικόν γαλλικόν κατέπλευσε προ ολίγων ημερών εις Ναύπλιον. Αποβάντες αξιωματικοί τινες αυτόθι, επορεύθησαν κατ’ ευθείαν εις Άργος, όπου διαμένουσιν αι Κρητικαί οικογένειαι, (και χωρίς να έλθωσιν εις καμμίαν συνομιλίαν ούτε μετά των αρχών ούτε μετά των πολιτών εν Ναυπλίω) και επρότειναν εις αυτούς να δηλώσωσιν, όσοι προαιρούνται να επανέλθωσιν εις την πατρίδα των, και είνε πρόθυμοι ούτοι να τους μεταφέρωσι δια των αυτοκρατορικών πλοίων εν πάση ασφαλεία. Άπαντες οι πρόσφυγες εν Άργει Κρήτες μια φωνή απήντησαν, ότι εν όσω άρχει ο Τούρκος εν τη πατρίδι των Κρήτη, ουδείς Κρής θέλει στέρξει να επανέλθη, αψηφών πάσης στερήσεως και κακουχίας εν τη ελευθέρα Ελλάδι, παρ’ η αρκούσαν εύρον φιλοξενίαν. Παρομοίαν απάντησιν έλαβον οι αυτοί Γάλλοι αξιωματικοί και εν Σπέτσαις, όπου επί τούτω μετέβησαν, παρά των εκεί προσφύγων Κρητών. Περαιτέρω σχόλια είνε περιττά.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Αλήθεια
Εφημερίδα Αλήθεια
1868-09-30 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Εφημερίδα Αλήθεια / Στήλη Διάφορα
485

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κρήτη
Τόπος Εγκατάστασης: Ναύπλιο, Σπέτσες