Εγκύκλιος της επί των συνοικισμών των Χίων Επιτροπής προς τις κατά τόπους επιτροπές Χίων, 1836
6th August 2019
1821-1833

Έγγραφο του Βουλευτικού προς το Εκτελεστικό Σώμα, 1824

Έγγραφο του Βουλευτικού προς το Εκτελεστικό που συντάχθηκε στις 24 Ιουλίου 1824 και καταγράφει τις νοσογόνες συνθήκες που δημιουργεί η παρουσία προσφύγων στους δρόμους του Ναυπλίου. Οι πρόσφυγες έχουν έλθει από διάφορες περιοχές που βρίσκονται υπό την εξουσία των Τούρκων στην έδρα της Ελληνικής Διοίκησης για λόγους ασφαλείας. Το Βουλευτικό ζητά τη δημιουργία νοσοκομείου για την περίθαλψη των ασθενών και τη χορήγηση άρτου σε όσους δεν μπορούν να εργαστούν, αφού όμως πρώτα μεταφερθούν στο Άργος. Κατά τη διαμονή τους στο Άργος οι αρμόδιες αρχές θα μεριμνήσουν για τη διατροφή τους και την πρόσβασή τους στο νερό, το οποίο όμως θα πρέπει να κατανεμηθεί με τρόπο που να καλυφθούν όλες οι ανάγκες της πόλης. Το Βουλευτικό στους λόγους που επιβάλλουν τη μετακίνηση των ανέστιων προσφύγων περιλαμβάνει και την «ατιμία» που δημιουργείται στο έθνος, καθώς το Ναύπλιο επισκέπτονται ξένοι επίσημοι.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Το Βουλευτικόν Σώμα
Προς το Σεβαστόν Εκτελεστικόν

Επειδή ενταύθα ευρίσκονται ικανός αριθμός απόρων και ασθενών, κειμένων και εις αυτάς τας αγυιάς, ώστε γίνεται ελεεινόν θέαμα και αιτία του να αυξάνη η νόσος εις την πόλιν ταύτην και ατιμία του Έθνους, ότι ως καθέδραν της Διοικήσεως έρχονται διάφοροι αλλοεθνείς, το Βουλευτικόν γνωμοδοτεί να επιταχυνθή η σύστασις νοσοκομείου, εις το οποίον να εισαχθώσιν οι εκτάδην εν αγυιαίς κείμενοι ασθενείς· να διορισθή δε και μία επιτροπή να καταγράψη τα διάφορα δυστυχή και αδύναμα υποκείμενα (τα οποία δεν δύνανται με τους κόπους των να τραφώσι) και εις αυτά μόνα να διορισθή να δίδεται ανάλογον ψωμί, και όχι εδώ, αλλ’ εις Άργος. Και εκεί να επιταχθώσι δια να μεταβούν, ώστε ούτως και αυτοί να φυλάξωσι την υγείαν των, μεταβαίνοντες εις πόλιν πλέον ανοικτήν, και οι ενταύθα μη στενοχωρώνται, οι μείναντες· να προσταχθή όμως ο εις Άργος φροντιστής αυστηρώς, δια να κάμνη ανάλογον και δικαίαν την διανομήν του ψωμίου· προσέτι να γένη φροντίς να μεταχειριστή όλον το νερόν της Άριας μέσα εις την πόλιν δια να είναι και ικανόν εις πόσιν και κάθαρσιν του λαού· ουχ ήττον δε αναγκαίος είναι και ο καθαρισμός των αγυιών της χώρας.
Τη 24 Ιουλίου 1824, εν Ναυπλίω

Ο ΑντιπρόεδροςΟ Α΄ Γραμματεύς
Βρεσθένης ΘεοδώρητοςΙω. Σκανδαλίδης


Στοιχεία Δημιουργίας
Θεοδώρητος Βρεσθένης
1824-05-06 (Ιουλιανό)
Ναύπλιο
Θεματική Ενότητα
68

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων