Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Αστυνομίας προς τους Κρήτες πρόσφυγες της Νάξου, 1827

Εγκύκλιος της επί των συνοικισμών των Χίων Επιτροπής προς τις κατά τόπους επιτροπές Χίων, 1836
6th August 2019
1821-1833

Έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Αστυνομίας προς τους Κρήτες πρόσφυγες της Νάξου, 1827

Σχέδιο εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών και Αστυνομίας με ημερομηνία 19 Σεπτεμβρίου 1827, που απευθύνεται προς τους Κρητικούς πρόσφυγες που ζουν στη Νάξο, μετά τη στρατιωτική ήττα της επανάστασης στην Κρήτη το 1824. Οι Κρητικοί διέμεναν στη Νάξο μετά την στρατιωτική ήττα της Επανάστασης στο νησί τους. Η κυβέρνηση υιοθετεί τις κατηγορίες των ντόπιων ότι οι Κρητικοί προβαίνουν σε ληστείες και άλλες καθημερινές ενοχλήσεις, και τους καλεί να εκστρατεύσουν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους, ενώ επίσης τους απειλεί με αυστηρές κυρώσεις, αν τυχόν αδιαφορήσουν.

Ελ[λληνική] Πολιτεία
Η επί των Εσωτερ[ικών] και Αστυνομ[ίας] Γραμ[ματεία] της Επικρατείας προς τους εν Νάξω παροίκους Κρήτας

Η Κυβέρνησις πληροφορείται ότι μετέρχεστε τας μυρίας καταχρήσεις εις την νήσον ταύτην προξενούντες ζημίας όχι ολίγας εις τους εντοπίους. Διατάσσεστε λοιπόν κατά διάταγμα της Κυβερνήσ[εως] υπ: αρ: 1420 να παύσητε εις το εξής από τας συνηθισμένας σας αταξίας και ληστρικάς σας πράξεις και να εκστρατεύσητε όπου προλαβόντες διετάχθητε. Προσέξατε δε μη παρακούσητε εις την διαταγήν ταύτην κατά την οποίαν συνήθειαν έχετε, επειδή θέλει η Κυβέρνησις λάβη διαφορετικά μέτρα εναντίον σας και τότε θέλει μετανοήσετε απέχοντες των ληστρικών πράξεων, ανωφελώς όμως.
Εν Αιγίνη τη 19: Σεπτεμ[βρίου]: 1827
Ο επί των Εσωτ[ερικών] και Αστυν[ομίας] Γραμ[ματεύς] της Επικρατείας


Στοιχεία Δημιουργίας
Αρχείο Γραμματείας Εσωτερικών
1827-09-19 (Ιουλιανό)
Θεματική Ενότητα
55

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων