Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920

Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899
6th August 2019
Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
6th August 2019
1913-1922

Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920

Το Νομοθετικό Διάταγμα «περί περιθάλψεως προσφύγων» της 8ης Ιουλίου 1917 (ΦΕΚ αρ. 136 / 10-7-1917), αποτυπώνει σε κυβερνητικό και θεσμικό επίπεδο τις προσπάθειες οριοθέτησης και επίλυσης του πολυσύνθετου προσφυγικού ζητήματος των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Το διάταγμα αποτελούταν από 10 άρθρα μέσω των οποίων ορίζονταν μια σειρά από ζητήματα, όπως οι προϋποθέσεις και τα δικαιώματα της προσφυγικής ιδιότητας, το περιεχόμενο της έννοιας "περίθαλψη", ο τρόπος και οι αρμόδιοι φορείς για την εφαρμογή της, καθώς και ειδικότερες διατάξεις για συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες προσφύγων, όπως οι ιερείς, οι δάσκαλοι και οι μαθητές. Παρακάτω, παρατίθεται το άρθρο 7 του διατάγματος, όπως δημοσιεύτηκε σχολιασμένο στην έκδοση Η περίθαλψις των προσφύγων 1917- 1920 του Υπουργείου Περιθάλψεως, που κυκλοφόρησε το 1920. Το συγκεκριμένο άρθρο αποτυπώνει τις εκτεταμένες μετακινήσεις των συγκεκριμένων προσφύγων στο εσωτερικό του ελληνικού κράτους αλλά και στο εξωτερικό και αφορά στους όρους και τις περιπτώσεις εσωτερικής μετακίνησης προσφύγων με σκοπό την εξεύρεση εργασίας ή ενόψει ανεπάρκειας οικημάτων και χώρων στέγασής τους. Στο σχολιασμό της έκδοσης, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η αναφορά στην περίπτωση οργανωμένης μετακίνησης προσφύγων σε συμμαχικές χώρες-μέλη της Αντάντ, για εργασία σε πολεμικά εργοστάσια που «τροφοδοτούσαν» τα πεδία μαχών του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

Μετακίνησις και εύρεσις εργασίας

Το άρθρον 7 του από 8 Ιουλίου 1917 Ν.Δ. περί περιθάλψεως των προσφύγων ώριζεν: «Η παρά του Υπουργού της Περιθάλψεως διατασσομένη ομαδική ή ατομική μετακίνησις προσφύγων ενεργείται δαπάναις του Δημοσίου». Η μετακίνησις των προσφύγων εκ δύο λόγων κυρίως ηδύνατο να διαταχθή: Ή ένεκεν ελλείψεως στεγασμού ή δια την εύρεσιν εργασίας. Δια τον πρώτον λόγον πολύ σπανίως διετάχθη μετακίνησις ομαδική, αλλ’ ως επί το πλείστον ατομική. Δια τον δεύτερον λόγον ιδίως κατά τους θερινούς μήνας η ομαδική μετακίνησις ήτο εν από τα πλέον συνήθη μέτρα. Τοιαύτη ομαδική μετακίνησις εγένετο και προς το Εξωτερικόν και εν Γαλλία, όπου οι πρόσφυγες ειργάσθησαν κατά την διάρκειαν του πολέμου εις τα πολεμικά εργοστάσια. Επίσης εις την Θεσσαλίαν εγένετο κατά τον Αύγουστον του 1918 μεγάλη μετακίνησις των προσφύγων, δια καλλιέργειαν των δημητριακών καρπών.


Στοιχεία Δημιουργίας
Υπουργείο Περιθάλψεως
Η περίθαλψις των προσφύγων 1917-1920, Τυπογραφείο Κων. Ι. Θεοδωρόπουλου, Αθήνα 1920, σελ. 32. Υπουργείο Περιθάλψεως, 1920
1920
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
683

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων