Διαταγή του Eκτελεστικού για την καταγραφή προσφύγων της Χίου, 1822

Εγκύκλιος της επί των συνοικισμών των Χίων Επιτροπής προς τις κατά τόπους επιτροπές Χίων, 1836
6th August 2019
1821-1833

Διαταγή του Eκτελεστικού για την καταγραφή προσφύγων της Χίου, 1822

Έγγραφο του Εκτελεστικού που εκδόθηκε στις 20 Απριλίου 1822, δηλαδή μόλις είκοσι ημέρες μετά την απόβαση των Οθωμανών και την καταστροφή του Χίου. Το Εκτελεστικό παίρνει αποστάσεις από το κήρυξη της Επανάστασης στο νησί που έγινε μετά την απόβαση αποσπάσματος Σαμιωτών στις 11 Μαρτίου, που υποστηρίζει ότι έγινε εν αγνοία της Διοίκησης και την χαρακτηρίζει «άτακτη» και «απρομελέτητη». Η Διοίκηση θεωρεί χρέος της την περίθαλψη των προσφύγων. Στο πλαίσιο αυτό λαμβάνει άμεσα μέτρα που αφορούν την ακριβή καταγραφή των προσφύγων με βάση το όνομα, το επάγγελμα και την οικονομική κατάσταση του καθενός, καθώς και τον εντοπισμό των χηρών, των ορφανών και των απόρων προκειμένου να σιτίζονται από το δημόσιο ταμείο.

Προσωρινή Διοίκησις της Ελλάδος
Ο πρόεδρος του Εκτελεστικού

Κατά την σημερινήν αναφοράν του Μινίστρου των Εσωτερικών υπό αρ. 191, επειδή το άτακτον και απρομελέτητον, εν αγνοία της Διοικήσεως, κίνημα κατά την Χίον επέφερε πολλά εις πολλούς των Χίων δεινά·
Επειδή είναι χρέος της Διοικήσεως απαραίτητον το να περιθάλπη τους δυστυχήσαντας αδελφούς παντοιοτρόπως·
Διατάττομεν:
α΄ Να γίνη ακριβής καταγραφή όλων των Χίων, όσοι τον της Χίου διαφυγόντες κίνδυνον, αλλαχόσε της επικρατείας κατέφυγον.
β΄ Η καταγραφή να διακρίνη τα ορφανά, τας χήρας, τους άνδρας κτλ., και το όνομα την τέχνην, το επάγγελμα και την στάσιν εκάστου αυτών.
γ΄ Αι χήραι και τα ορφανά και πάντες οι μήτε χρήματα, μήτε τρόπον του προσπορίζεσθαι τα προς το ζην έχοντες να τρέφωνται εκ των δημοσίων χρημάτων.
δ΄ Η καταγραφή να παρρησιασθή εις την Διοίκησιν άνευ αργοπορίας.

Ο Μινίστρος των Εσωτερικών να φροντίση την ενέργειαν της παρούσης διαταγής.

Εν Κορίνθω, τη κ΄ Απριλίου αωκβ΄

Αλ. Μαυροκορδάτος,
Αθανάσιος Κανακάρης,
Αναγνώστης Παππά Γιαννόπουλος

Ο Μινίστρος Αρχιγραμματεύς της επικρατείας και των εξωτερικών υποθέσεων
Θ. Νέγρης


Στοιχεία Δημιουργίας
1822-04-20 (Ιουλιανό)
Κόρινθος
Θεματική Ενότητα
71

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων