Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848

Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
6th August 2019
Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1849
6th August 2019
1834-1912

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848

Η υποδοχή των Ιταλών επαναστατών που εισήλθαν στην Ελλάδα κατά το καλοκαίρι του 1849 ως πολιτικοί πρόσφυγες μετά την υποχώρηση του ευρωπαϊκού επαναστατικού ρεύματος, υπήρξε αρχικώς θετική από το κράτος. Ωστόσο, η στάση αυτή αποδείχθηκε εξαιρετικά βραχεία, καθόσον κατά το φθινόπωρο του ίδιου έτους, όταν ο αριθμός των προσφύγων είχε ανέλθει σε περίπου 1.000, παρατηρήθηκε μία σαφής μεταστροφή στην αντιμετώπιση του ζητήματος. Τις αρχικές εγκυκλίους με οδηγίες για διευκόλυνση της ελεύθερης μετακίνησης των προσφύγων εντός της ελληνικής επικράτειας, διαδέχονταν τώρα νέες που υπεδείκνυαν στους κρατικούς λειτουργούς να θέσουν περιορισμούς και να ελέγξουν το ρεύμα της εσωτερικής μετακίνησης. Ακολουθεί εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών προς το νομάρχη Κυκλάδων, η οποία κοινοποιήθηκε παράλληλα και προς τους υπόλοιπους νομάρχες του κράτους και το διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς, σχετικά με τους περιορισμούς στις μετακινήσεις προσφύγων. Η εγκύκλιος αναδεικνύει μία ισχυρή πρόθεση οριοθέτησης του φαινομένου ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα και απαλλαγής της διοίκησης από κάθε οικονομικό βάρος, μέσω της ώθησης των προσφύγων σε αναζήτηση εργασίας και εξασφάλιση των όρων επιβίωσης τους.

Αρ. 20.311 Περίληψις Περί προσφύγων

Βασίλειον της Ελλάδος, Το Υπουργείον των Εσωτερικών.

Προς τους Νομάρχας του Κράτους και τον Διευθυντήν της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.

Σας κοινοποιούμεν παρά πόδας απάντησίν μας προς τον Νομάρχην των Κυκλάδων και σας παραγγέλομεν να μην επιτρέπητε εις το εξής εις πρόσφυγας να μεταβαίνωσιν εις την νήσον της Σύρου, εκτός αν πρόκηται ν’ αναχωρήσωσιν εκείθεν εις το εξωτερικόν.

Εν Αθήναις, την 1 Οκτωβρίου 1849

Ο υπουργός
Λ. Ι. Κρεστενίτης Α. Χαραλάμπης

---

Προς τον Νομάρχην Κυκλάδων.

Δια τους εν τη υπ.αριθ. 6708 αναφορά σας εκτιθέμενους ισχυρούς λόγους, εγκρίνομεν να μη γίνωνται του λοιπού εις την νήσον της Σύρου δεκτοί οι αφικνούμενοι πρόσφυγες. Εννοείτε δε, ότι οι εν τω λοιμοκαθαρτηρίω ήδη ευρισκόμενοι 309 εκ Γενεύης δεν υπάγονται εις την απαγόρευσιν ταύτην, καθόσον ολίγιστοι ήδη εις Σύρον διαμένουσι πρόσφυγες. Εις τους τοιούτους θέλετε συγχωρεί την εις άλλα μέρη του ελληνικού κράτους μετάβασιν, αν θέλωσιν, ουχί όμως εις Πειραιά και Αθήνας, όπου κατά τα προδιατεταγμένα απαγορεύεται η προσέλευσις προσφύγων, θέλετε δε προτρέψει τους θέλοντας να μένωσιν αυτόσε να επιληφθώσιν έργου, δι’ ου να προσπορίζωνται τα αναγκαία του ζην. Σας συνιστώμεν την ακριβεστάτην εκτέλεσιν των διαταττομένων δια της παρούσης. Οι νομάρχαι ειδοποιήθησαν.

Εν Αθήναις, την 1 Οκτωβρίου 1849.


Στοιχεία Δημιουργίας
Κρεστενίτης, Λ.Ι.
Ψηφιακό Αρχείο ΥΠΕΞ
1849-10-13 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
995

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ιταλία
Τόπος Άφιξης: Σύρος