Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1849

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1834-1912

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1849

Η κατάπνιξη του επαναστατικού ρεύματος του 1848 στην Ευρώπη προκάλεσε μετακινήσεις προσφύγων και προς το ελληνικό κράτος. Ειδικότερα, Ιταλοί πολιτικοί πρόσφυγες καταφθάνουν στην Ελλάδα κατά κύματα από τον Ιούλιο του 1849, με δίαυλο εισόδου την Πάτρα. Από εκεί μετακινούνται και προς άλλες περιοχές της επικράτειας. Το Υπουργείο Εσωτερικών αρχικά στέλνει εγκύκλιο, προς τους νομάρχες και τον διευθυντή της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς παροτρύνοντάς τους να διευκολύνουν την μετακίνηση των προσφύγων προς διαφορετικές περιοχές από εκείνη της άφιξής τους και να μεριμνήσουν για την ομαλή εγκατάστασή τους και την εξεύρεση εργασίας. Πολύ σύντομα, η άφιξη πολυπληθέστερων νέων προσφύγων θα οδηγήσει στην αλλαγή της στάσης του ελληνικού κράτους.

Αριθ. 14.146 Περίληψις περί προσφύγων Ιταλών

Βασίλειον της Ελλάδος, Το επί των Εσωτερικών υπουργείον.

Προς τους Νομάρχας του Κράτους και τον Διευθυντήν της Διοικητικής Αστυνομίας Αθηνών και Πειραιώς.

Προ τινων ημερών έφθασαν εις Πάτρας 69 πρόσφυγες Ιταλοί, των οποίων σας κοινοποιείται εν οπισθογράφω της παρούσης ονομαστικός κατάλογος• προς τους πρόσφυγας τούτους η Ελλάς δεν ηδύνατο ν’ αρνηθή άσυλον και διετάξαμεν τον νομάρχην Αχαΐας και Ήλιδος να δεχθή και να τους κοινοποιήση, ότι έχουσι την ελευθερίαν να απέλθωσιν εις όποιον μέρος της ελληνικής επικρατείας ευχαριστούνται, δια να επιδοθώσιν εις το οποίον έκαστος, πρίν λάβη τα όπλα, ενησχολείτο επιτήδευμα, ώστε να προσπορίζονται τα προς ζωάρκειαν• όθεν αν συνεπεία της διαταγής μας ταύτης ήθελον έλθει εις την περιφέρειάν σας τινές των περί ων ο λόγος προσφύγων, οφείλετε, κ. Νομάρχα, να τοις χορηγήσητε πάσαν δυνατήν συνδρομήν δια να δυνηθώσι να εύρωσι πόρον ζωής έντιμον και να συστήσητε τους δυστυχείς τούτους εις τους κατοίκους της πόλεως του νομού σας, εις ην κατά πρώτον ήθελον αφιχθή δια να προσφέρειται προς αυτούς μετά φιλανθρωπίας και φιλοξενίας. Της παρούσης αντίτυπον θέλει σταλή προς απάσας τας δημοτικάς αρχάς του νομού σας.

Εν Αθήναις την 11 Ιουλίου 1849.

Ο Υπουργός
Δ. Χρηστίδης
Α. Χαραλάμπης


Στοιχεία Δημιουργίας
Υπουργείο Εσωτερικών
Ψηφιακό Αρχείο ΥΠΕΞ
11-7-1849
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
1181

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ιταλία
Τόπος Άφιξης: Αθήνα, Πειραιάς