Επιστολή (ειδοποίηση) της προξενικής αρχής της Ελλάδας στα Κύθηρα προς τον Έλληνα πρόξενο Ζακύνθου, 1855

Απόφαση περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών, 1922
6th August 2019
Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899
6th August 2019
1834-1912

Επιστολή (ειδοποίηση) της προξενικής αρχής της Ελλάδας στα Κύθηρα προς τον Έλληνα πρόξενο Ζακύνθου, 1855

Όπως προκύπτει από τεκμήρια της αλληλογραφίας των ελληνικών αρχών των μέσων του 19ου αιώνα, ο όρος πρόσφυγας χρησιμοποιείται με ευρύτερη έννοια, καλύπτοντας και περιπτώσεις φυγάδων που κατηγορούνται για αδικήματα ακόμη και ποινικού χαρακτήρα. Στο έγγραφο που ακολουθεί, ο προξενικός πράκτορας του Ελληνικού Βασιλείου στα Κύθηρα ενημερώνει τον προϊστάμενό του πρόξενο που εδρεύει στη Ζάκυνθο ότι με ένα καΐκι κατέφυγαν στα Κύθηρα τέσσερις φυγάδες από το χωριό Μαραθιά Λακωνίας. Οι φυγάδες, που στο προξενικό έγγραφο χαρακτηρίζονται πρόσφυγες, κατηγορούνται ως ένοχοι φόνου από τον συντοπίτη τους, πατέρα του θύματος. Το έγγραφο, το οποίο χρονολογείται λίγα χρόνια πριν την ενσωμάτωση των Επτανήσων στην ελληνική επικράτεια, δεν αφορά άφιξη προσφύγων στο ελληνικό κράτος, αλλά συνιστά ένα απτό τεκμήριο της χρήσης του χαρακτηρισμού «πρόσφυγες» σε συσχετισμό με τη διέλευση των κρατικών συνόρων.

Αρ.23

Εν Κυθήροις

Την 24 Απριλίου / 6 Μαΐου 1855

Η εν Κυθήροις Προξενική Πρακτορία της Ελλάδος

Προς τον Εν Ζακύνθω Ελληνικόν Πρόξενον της Α.Μ. κύριον Ν. Κανάρην

Λαμβάνω την τιμήν να Σας διαδηλώσω ότι κατά την νύκτα της 20 ισταμένου αφίχθησαν λαθραίως εις Άγιον Νικόλαον Μουδάρη, θέσις ταύτης της Νήσου, οι πρόσφυγες,
1.Ιωάννης Μανδραπίλιας ποτέ Πέτρου
2.Γεώργιος αυτάδελφός του.
3.Γεώργιος Χαρτοκόλης Αναγνωστάκος
4.Ιωάννης Δουκάκος ποτέ Παναγιώτου
άπαντες εκ του χωριού Μαραθιά, Δήμου Μαλευρίου της Λακωνίας, οίτινες εξέθεσαν μεθ’ όρκου τους προς το ενταύθα υγειονομείον ότι ούτω ονομάζονται και ότι με το να εδολοφονήθη κατά τας 22 Μαΐου 1854 είς κάποιος Παναγιώτης Σαμπέκος του Θεοδώρου εκ του αυτού Δήμου, ο πατήρ του φονευθέντος ενοχοποίησεν αυτούς και άλλους ως εκ τούτου εκδοθέν ένταλμα κρατήσεως φοβηθέντες προσέφυγον ενταύθα. Περί δε του πλοίου, όπερ τοις μετεκόμισεν ενταύθα επρόσθεσαν ότι ήτο μια αλιευτική ελληνική λέμβος με πλήρωμα άπαντες δύο, τα ονόματα των οποίων είπον ότι δεν γνωρίζουν.
Ειδοποιήσθε ταυτοχρόνως ότι κατά τας 16/28 Δεκεμβρίου 1854 αφίχθη ενταύθα εκ Γυθείου ο Νικόλαος Μανδραπίλιας του Βασιλείου ως επιβάτης με το Ιονικόν πέραμα Άγιος Νικόλαος του κυβερνήτου Θεοδώρου Φραντζεσκάκη. Καθώς επίσης κατά τας 25 τελευταίου παύσαντος Μαρτίου αφίχθη εκ του αυτού μέρους ο Γεώργιος Μανδραπίλιας του Βασιλείου ως επιβάτης με το ρηθέν πέραμα και ως σήμερον φθάνει εις γνώσιν μας και ούτοι ενοχοποιούνται δια τον αυτόν φόνον, ως προερρέθη, οίτινες διημερεύουν μέχρι τούδε ενταύθα. Περί πάντων δια πρώτης ευκαιρίας θέλομεν ιδεάσει και την Νομαρχίαν Λακωνίας. Ταύτα προς οδηγίαν σας δια τα περαιτέρω.
Ο ευπειθέστατος Προξ[ενικός] Πράκτωρ
(υπογρ.) Α. Καβαλίνας


Δια το ακριβές της αντιγραφής
Ζάκυνθος 6/18 Μαΐου 1853
Ο πρόξενος
Ν. Κανάρης


Στοιχεία Δημιουργίας
Ελληνικό προξενείο Κυθήρων
Ψηφιακό Αρχείο ΥΠΕΞ
1855-05-06 (Ιουλιανό)
Κύθηρα
Θεματική Ενότητα
464

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μαραθιάς (Ελίκα) Λακωνίας
Τόπος Άφιξης: Κύθηρα