Επιστολή επάρχου Βονίτσης προς τη Βασιλική Νομαρχία Ακαρνανίας και Αιτωλίας, 1855

Απόφαση περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών, 1922
6th August 2019
Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899
6th August 2019
1834-1912

Επιστολή επάρχου Βονίτσης προς τη Βασιλική Νομαρχία Ακαρνανίας και Αιτωλίας, 1855

Στο επίσημο αυτό έγγραφο του επάρχου Βονίτσης χρησιμοποιείται ο όρος «οθωμανοί πρόσφυγες» για να περιγράψει μεμονωμένες μετακινήσεις ατόμων για λόγους ανωτέρας βίας. Φαίνεται λοιπόν ότι ενίοτε η χρήση του όρου τον 19ο αιώνα διευρύνεται και ταυτίζεται με την έννοια του φυγά ή του λιποτάκτη. Στην εγκύκλιο που ακολουθεί γίνεται λόγος για τρεις ναύτες, οι οποίοι λιποτάκτησαν από πλοίο του οθωμανικού πολεμικού ναυτικού που στάθμευε στην Πρέβεζα και πέρασαν στα ελληνικά εδάφη, στην ευρύτερη περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. Οι ναύτες χαρακτηρίζονται «Οθωμανοί», χωρίς αναφορά στο θρήσκευμά τους, ενδέχεται δε η φυγή τους να σχετίζεται με την κατηγορία κλοπής που τους προσάπτουν οι αξιωματικοί του πλοίου που τους αναζήτησαν στη Βόνιτσα και ζήτησαν την επιστροφή τους. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του επάρχου, ο κρατικός μηχανισμός, και σε αφίξεις μεμονωμένων προσώπων που χαρακτηρίζονταν πρόσφυγες, ακολουθούσε διαδικασίες που στόχο είχαν τον υγειονομικό έλεγχο και την προστασία της δημόσιας υγείας αλλά και τον επισιτισμό των φυγάδων.

[πανώγραμμα]
Ελ[ήφθη] την 12ην Ιανουαρίου 1855 , αρ. πρωτ. 266


Αριθ. 98.99 τα
ην 10ην Ιανουαρίου 1855
εν Βονίτση

Επαρχείον Βονίτσης κλπ•


Προς την Βα[σιλικήν] Νομαρχίαν Ακαρνανίας και Αιτωλίας

Περί προσφύγων Οθωμανών

Ειδοποιώ την Νομαρχίαν ότι τρεις πρόσφυγες, ναύται, Οθωμανοί λιποτάκται ανήκοντες εις το εν Πρεβέζη Σταθμεύον Οθωμανικόν Αυτοκρατορικόν Πλοίον, αφίκοντο αρτίως ενταύθα μετά την διάνυσιν της νενομισμένης καθάρσεώς των, υπεβλήθησαν εις εξέτασιν παρά του οικείου υγειονόμου, και τας εξετάσεις των, ως και του υγειονομικού φύλακος, του παραμείναντος μετ’ αυτών εις το λοιμοκαθαρτήριον, ευρίσκει η προϊσταμένη αυτή Αρχή εγκλείστως.
Εν τω μεταξύ, κατέπλευσεν ενταύθα λέμβος τις, του εις ο ανήκον πλοίον, μετά δύω Αξιωματικών, προς αναζήτησιν αυτών και δια να τους καταπείσωσι να επανέλθωσιν εις την τάξιν των, αλλ’ ούτοι απεποιήθησαν, ως εμπεριστατωμένως πληροφορείται η Νομαρχία από την πρωτογράφως εγκλειομένην ώδε υπ. αριθ. 12 έκθεσιν του υγειονόμου, αποκρούσαντες ως ανύπαρκτον και την εις αυτούς αποδιδόμενην κλοπήν. Τους πρόσφυγας τούτους θέλομεν εξαποστείλη δια της Χωροφυλακής εις την Νομαρχίαν, αλλά παρακαλούμεν αυτή να προνοήση, ώστε να μας ανοιχθή πίστωσις τις, δι’ ης να εξοικονομώμεν προχείρως τους τοιούτους, διότι οι πλείστοι συμβαίνει να στερώνται και του επιουσίου άρτου και εν τοιάυτη περιπτώσει μας επιβάλλεται το καθήκον της περιθάλψεως αυτών. Προσθέτομεν, ότι οι πρόσφυγες ούτοι, έφερον και τρία νομισματόσημα ούτως ειπείν, εκ κασσιτέρου, τα οποία εκρατήσαμεν ενταύθα, δια να τα παραδώσωμεν εις την αρμόδιαν Οθωμανικήν Αρχήν, αν τα ζητήση.

Ευπειθέστατος,
Ο Έπαρχος
[Υπογραφή δυσανάγνωστη]
Γ. Μάζης


Στοιχεία Δημιουργίας
Επαρχείο (έπαρχος) Βόνιτσας
Ψηφιακό Αρχείο ΥΠΕΞ
1855-01-24 (Ιουλιανό)
Βόνιτσα
Θεματική Ενότητα
455

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Πρέβεζα
Τόπος Άφιξης: Αιτωλοακαρνανία