Ερώτηση βουλευτή Δράμας Π. Κάβδα προς Υπουργό Γεωργίας Στ. Αλλαμανή σχετικά με αίτημα εγκατάστασης ομάδας προσφύγων από την ΕΣΣΔ σε περιοχή του νομού Δράμας, 8/4/1952

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, περί παραχώρησης γης σε πολιτικούς πρόσφυγες ανατολικής Ευρώπης, 1956, 1962
6th August 2019
1950-1989

Ερώτηση βουλευτή Δράμας Π. Κάβδα προς Υπουργό Γεωργίας Στ. Αλλαμανή σχετικά με αίτημα εγκατάστασης ομάδας προσφύγων από την ΕΣΣΔ σε περιοχή του νομού Δράμας, 8/4/1952

Ομογενείς πρόσφυγες από την ΕΣΣΔ έφθαναν στην Ελλάδα από την περίοδο της Οκτωβριανής Επανάστασης και ύστερα, κυρίως τις περιόδους κατά τις οποίες οι σοβιετικές και οι ελληνικές αρχές επέτρεπαν τη μετακίνηση. Οι ελληνικές κυβερνήσεις κατέβαλαν προσπάθειες να τακτοποιηθούν οι πρόσφυγες σε διάφορες περιοχές της χώρας και να προχωρήσει η αγροτική τους αποκατάσταση. Στο παρακάτω απόσπασμα ο αρμόδιος Υπουργός Γεωργίας της κυβέρνησης Ν. Πλαστήρα Στυλιανός Αλαμανής απαντά σε ερώτηση του βουλευτή του νομού Δράμας Περικλή Κάβδα (Ελληνικός Συναγερμός-Αλ. Παπάγος) σχετικά με το αίτημα της εγκατάστασης ομάδας προσφύγων από την ΕΣΣΔ σε περιοχή του νομού Δράμας (δασόκτημα Κοτζά-Ορμάν). Την περίοδο αυτή πραγματοποιούνταν διάφορα προγράμματα για την αγροτική αποκατάσταση προσφύγων ομογενών από την ΕΣΣΔ, με βασικούς τόπους εγκατάστασης την περιοχή της Βίγλας του νομού Άρτας και το νομό Κατερίνης.

Συνεδρίασις ΟΓ΄
Τρίτη 8 Απριλίου 1952

Δ΄ του Υπουργείου Γεωργίας.
Επί ερωτήσεως του βουλευτού κ. Π. Κάβδα.

Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 1711 ε.έ. εγγράφου σας, δι' ου διεβιβάσθη ημίν αντίγραφον της υπ' αριθ. 293 ε.ε. ερωτήσεως του βουλευτού Δράμας κ. Περ. Κάβδα, αναφορικώς προς την αποκατάστασιν των εκ Ρωσσίας προσφύγων του Νομού Δράμας, έχομεν την τιμήν να σας γνωρίσωμεν, ότι οι ειρημένοι πρόσφυγες είχον αποκλεισθή της αποκαταστάσεως εις το δασόκτημα Κοτζά-Ορμάν, πλην όμως δια του υπ' αριθ. 26448/18.2.52 εγγράφου μας προς την Γεν. Δ/σιν Θράκης, παρεκαλέσαμεν όπως η Επιτροπή η υπ' αυτής συσταθείσα δια το όλον θέμα του υπ' όψει δασοκτήματος επανεξετάση και την περίπτωσιν των εκ Ρωσσίας προσφύγων των Νομών Δράμας και Καβάλας Ζ. Υ. Γεν. Διεύθυνσιν Δράμας δια της υπ' αριθ. 1/414/27.12.52 πράξεώς της επεφόρτισε, μετά το ρηθέν έγγραφον ημών την διαληφθείσαν Επιτροπήν όπως επανεξετάση την δυνατότητα της εγκαταστάσεως των εν λόγω προσφύγων εις το δασόκτημα Κοτζά-Ορμάν.

Ο Υπουργός
Σ. Αλλαμανής


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
Βουλή των Ελλήνων
08-04-1952
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
1222

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Σοβιετική Ένωση
Τόπος Εγκατάστασης: Δράμα