Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952

Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920
6th August 2019
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1950-1989

Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952

Από την αρχή του Ψυχρού Πολέμου πολιτικοί πρόσφυγες προερχόμενοι από κράτη του σοβιετικού συνασπισμού διέφευγαν σε δυτικές χώρες, ορισμένοι φυγάδες από τα γειτονικά κυρίως κράτη έφθασαν και στην Ελλάδα. Οι ελληνικές κυβερνήσεις ζητούσαν από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς τη μετεγκατάσταση των αλλοεθνών προσφύγων σε άλλες χώρες και πράγματι, τις πρώτες μεταπολεμικές δεκαετίες, μετά από ένα διάστημα παραμονής στην Ελλάδα, οι περισσότεροι μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη του δυτικού κόσμου. Παρά ταύτα οι πρόσφυγες παρέμεναν στην Ελλάδα ένα διάστημα προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαιτούμενοι από τα κράτη υποδοχής έλεγχοι και να εξεταστεί το αίτημα ασύλου τους. Το 1947 κρίθηκε σκόπιμο να δημιουργηθεί ένας οργανωμένος χώρος για τη φιλοξενία των αλλοεθνών πολιτικών προσφύγων υπό την εποπτεία των κρατικών υπηρεσιών σε κτίρια που ανήκαν παλαιότερα στη Μεταλλουργία Λαυρίου και είχαν περιέλθει στην κυριότητα της Εθνικής Τράπεζας. Η λειτουργία του προσφυγικού καταυλισμού του Λαυρίου υπήχθη στη συνέχεια στην ευθύνη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο χώρος αυτός συνέχισε να λειτουργεί ως καταυλισμός πολιτικών προσφύγων και τις επόμενες δεκαετίες.
Το τεκμήριο που ακολουθεί αφορά τη νομοθετική κύρωση το 1952 μιας σειράς αποφάσεων (πράξεις Υπουργικού Συμβουλίου) της περιόδου 1947-1948 με τις οποίες εγκρίνονταν πιστώσεις για τη διαμόρφωση των χώρων αυτών στο Λαύριο προκειμένου να καταστούν κατάλληλοι για την επικείμενη στέγαση των πολιτικών προσφύγων.

Νόμος υπ' αριθ. 2068.
Περί κυρώσεως των υπ' αριθ. 353, 872, 918 του 1947 και 703 του 1948 πράξεων Υπουργικού Συμβουλίου, δι' ων ενεκρίθησαν πιστώσεις δια την επισκευήν επιταχθέντων οικημάτων της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου προς στέγασιν Πολιτικών Φυγάδων

Παύλος
Βασιλεύς των Ελλήνων

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, αποφασίζομεν και διατάσσομεν:

Άρθρον Μόνον.

Κυρούται: Α' η υπ' αριθ. 353 του 1947 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου δι' ης ενεκρίθη πίστωσις δραχμών ογδοήκοντα εκατομμυρίων (80.000.000) δια την επισκευήν επιταχθέντων οικημάτων της Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου ανηκόντων ήδη εις την Εθνικήν Τράπεζαν δια την στέγασιν Αλλοδαπών Πολιτικών Φυγάδων Ομόρων Κρατών.
Β' Αι υπ' αριθ. 872 και 918/47 πράξεις του Υπουργικού Συμβουλίου, δι' ων ενεκρίθη η διάθεσις συμπληρωματικής πιστώσεως δραχμών είκοσι τριών εκατομμυρίων (23.000.000) δια την συνέχισιν των εργασιών της επισκευής των ως άνω οικημάτων της Εταιρίας Μεταλλουργείων Λαυρίου.
Γ' Η υπ' αριθ. 703 του 1948 πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου, δι' ης ενεκρίθη η διάθεσις συμπληρωματικής πιστώσεως δραχμών είκοσι εκατομμυρίων (20.000.000) δια την κατεπείγουσαν συμπλήρωσιν των επισκευών κλπ. των ως άνω επιτάκτων οικημάτων.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεώς του εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Ο παρών Νόμος ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους
Εν Αθήναις τη 14 Απριλίου 1952


Στοιχεία Δημιουργίας
Εθνικό Τυπογραφείο
23-04-1952
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
824

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Εγκατάστασης: Λαύριο