Υπουργική Απόφαση περί επέκτασης της κοινωνικής προστασίας σε ομάδες προσφύγων και ομογενών, 1973

Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920
6th August 2019
Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1950-1989

Υπουργική Απόφαση περί επέκτασης της κοινωνικής προστασίας σε ομάδες προσφύγων και ομογενών, 1973

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου κατέφυγαν στην Ελλάδα πρόσφυγες, ομογενείς και μη, από τις χώρες στις οποίες είχαν εγκαθιδρυθεί σοσιαλιστικά καθεστώτα, ομογενείς που μετά από τις διώξεις που υπέστησαν εγκατέλειπαν την Κωνσταντινούπολη, την Ίμβο και την Τένεδο, καθώς και Αιγυπτιώτες που έχασαν περιουσίες και προνόμια λόγω των πολιτικών αλλαγών στην Αίγυπτο και των μεταρρυθμίσεων που εισήγαγε ο πρόεδρος της από το 1956 έως το 1970 Γκαμάλ Αμπντέλ Νάσερ.
Το 1973 ο Υπουργός Κοινωνικών Υπηρεσιών της χουντικής κυβέρνησης Ιωάννης Λαδάς αποφασίζει να επεκτείνει μέτρα κοινωνικής προστασίας που είχαν θεσμοθετηθεί στις παραπάνω ομάδες προσφύγων και ομογενών. Στην Υπουργική Απόφαση οι πρόσφυγες και ομογενείς διαχωρίζονται ανάλογα με τη χώρα από την οποία προέρχονται, ενώ οι Κύπριοι συγκαταλέγονται και αυτοί στην κατηγορία των ομογενών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αριθ. Δ1α/οικ. 7828 της 3/18 Αυγ. 1973
(ΦΕΚ Β΄ 985)

Περί επεκτάσεως εις ομογενείς και αλλοδαπούς της κοινωνικής προστασίας.
Έχοντες υπ΄ όψει:
α) Το Ν.Δ. 57/73 (ΦΕΚ 149/19.7.73 τεύχ. Α΄) «περί λήψεως μέτρων κοινωνικής προστασίας των Οικονομικώς αδυνάτων και καταργήσεως των διεπουσών τον θεσμόν της απορίας διατάξεων», αποφασίζομεν:
Ορίζομεν όπως η από της ισχύος των διατάξεων του άρθρ. 5 του σχετικού (α) η κατά τας ισχυούσας εκάστοτε προγραμματικάς αποφάσεις, εκδιδομένας κατ' εφαρμογήν των διατάξεων τούτου, προβλεπομένη κοινωνική προστασία παρέχεται και εις τας κάτωθι κατηγορίας ομογενών διαμενόντων εν Ελλάδι:
α) Εις τους εκ Βορείου Ηπείρου αφιχθέντας ή αφικνουμένους εν Ελλάδι ομογενείς.
β) Εις τους εκ χωρών της Ανατολικής Ευρώπης αφιχθέντας ή αφικνουμένους ελληνικής καταγωγής πρόσφυγας.
γ) Εις τους εκ Γιουγκοσλαβίας αφιχθέντας ή αφικνουμένους ομογενείς Σαρακατσαναίους.
δ) Εις τους εκ Τουρκίας και δη εκ των νήσων Ίμβρου και Τενέδου εξαναγκασθέντας και εξαναγκαζομένους εφεξής εις διαφυγήν ομογενείς.
ε) Εις τους εξ Αιγύπτου πρόσφυγας ομογενείς.
ς) Εις τους ομογενείς υπηκόους της Κύπρου.
Προκειμένου περί του προγράμματος προσωρινής περιθάλψεως ομογενών προσφύγων εκ του Εξωτερικού, ιδία απόφασις ημών, δημοσιευομένη δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, θα καθορίζη εκάστοτε τας κατηγορίας των μέσω τούτου προστατευομένων ομογενών, και το είδος της παρασχεθείσης βοηθείας.
Η παρούσα δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Η ισχύς ταύτης άρχεται την 19 Ιουλ. 1974.


Στοιχεία Δημιουργίας
Υπουργείο Κοινωνικών Υπηρεσιών
Εθνικό Τυπογραφείο
18-08-1973
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
931

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Βόρεια Ήπειρος (Αλβανία), Αίγυπτος, Ίμβρος-Τένεδος, Κύπρος, Γιουγκοσλαβία