Ψήφισμα της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων σχετικά με την ίδρυση οικισμού Σμυρναίων προσφύγων στον Ισθμό της Κορίνθου, 1827

Εγκύκλιος της επί των συνοικισμών των Χίων Επιτροπής προς τις κατά τόπους επιτροπές Χίων, 1836
6th August 2019
1821-1833

Ψήφισμα της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων σχετικά με την ίδρυση οικισμού Σμυρναίων προσφύγων στον Ισθμό της Κορίνθου, 1827

Ομάδες προσφύγων που είχαν καταφύγει στις απελευθερωμένες περιοχές με επαναλαμβανόμενα αιτήματά τους ζητούσαν από την Ελληνική Διοίκηση την παραχώρηση γης για την εγκατάσταση των προερχόμενων από τόπους που βρίσκονταν υπό οθωμανική κυριαρχία και τη δημιουργία ενός νέου οικισμού. Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας ανταποκρίθηκε στο αίτημα των προερχόμενων από τη Σμύρνη, και παραχώρησε γη για τη δημιουργία της πόλης με την ονομασία Νέα Σμύρνη, στην περιοχή του Ισθμού της Κορίνθου, σε εκτάσεις που δεν προσδιορίζονται με ακρίβεια στο ψήφισμα αλλά πιθανότατα ανήκαν στις εθνικές γαίες που είχαν σχηματιστεί μετά την εκδίωξη των οθωμανών κατόχων. Την ίδια ημέρα, με άλλο ψήφισμα, το υπ’ αρ. ΚΒ΄, η Εθνοσυνέλευση είχε αποφασίσει γενικότερα ότι είναι ευπρόσδεκτοι Χριστιανοί του Ανατολικού Δόγματος που επιθυμούν, φεύγοντας από τον οθωμανικό ζυγό, να μετοικήσουν στην Ελλάδα.

Αριθ. ΚΓ΄

Η Εθνική των Ελλήνων Γ΄ Συνέλευσις

Θεωρούσα ότι το ζήτημα των εις την ελευθέραν Ελλάδα σροράδην παροικούντων Σμυρναίων, του να κτίσουν πόλιν ιδίαν εις αυτήν, δια να κατοικήσουν σταθερώς, είναι δίκαιον,
Ψηφίζει:
Α΄ Επιτρέπεται εις τους Σμυρναίους να ανεγείρωσι πόλιν εις οποιονδήποτε μέρος του Ισθμού της Κορίνθου θελήσουν, δια να κατοικήσουν.
Β΄ Η πόλις των θέλει ονομασθή Νέα Σμύρνη.
Γ΄ Η Βουλή θέλει προσδιορίσει την έκτασιν του τόπου, εις τον οποίον θέλει κτίσουν την Νέαν Σμύρνην, και της εθνικής γης, την οποίαν θέλει τους δώσει προς καλλιέργειαν, βάσιν έχουσα τον περί εκχερσώσεως νόμον.
Δ΄ Η Βουλή θέλει κανονίσει όλα τα δικαιώματά των, κατά τους καθεστώτας νόμους και κατά το δίκαιον.
Ε΄ Το παρόν ψήφισμα να καταχωρηθή εις τον Κώδικα των Ψηφισμάτων και να δημοσιευθή δια του τύπου.
Εξεδόθη εν Τροιζήνι την 5 Μαΐου 1827
Ο Πρόεδρος


Στοιχεία Δημιουργίας
1827-05-17 (Ιουλιανό)
Τροιζήνα
Θεματική Ενότητα
129

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Σμύρνη
Τόπος Εγκατάστασης: Ισθμός Κορίνθου