Άρθρο σχετικά με συμπλοκές γηγενών και προσφύγων για τη διεκδίκηση καλλιεργήσιμης γης στο νομό Καβάλας, εφ. Καθημερινή, 28/10/1929

Άρθρο με καταγγελίες για την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια μουσουλμάνων που είχαν εκκενωθεί, εφ. Νέα Εφημερίς (Ηράκλειο), 22/5/1924, 23/5/1924
6th August 2019
1923-1939

Άρθρο σχετικά με συμπλοκές γηγενών και προσφύγων για τη διεκδίκηση καλλιεργήσιμης γης στο νομό Καβάλας, εφ. Καθημερινή, 28/10/1929

Η ανταλλαγή των πληθυσμών μετά την Μικρασιατική καταστροφή οδήγησε στην αποχώρηση των μουσουλμανικών πληθυσμών από τις περιοχές της βόρειας κυρίως Ελλάδας και την εγκατάσταση σε αυτές προσφυγικών πληθυσμών από την Ανατολική Θράκη, τη Μικρά Ασία και τον Πόντο. Η ριζική αυτή αλλαγή της πληθυσμιακής σύνθεσης σε Μακεδονία και Θράκη προκάλεσε και πλήθος συγκρούσεων, με κύριο επίδικο την εκμετάλλευση της γης των ανταλλαξίμων, που οι γηγενείς πληθυσμοί διεκδικούσαν για λογαριασμό τους και η οποία αποδιδόταν πλέον και στους νεοφερμένους πρόσφυγες. Ένα από τα πολλά επεισόδια αυτής της κατηγορίας παρουσιάζεται εδώ.
Πιο συγκεκριμένα, δημοσίευμα της εφημερίδας Καθημερινή της 28ης Οκτωβρίου 1929 μας πληροφορεί για ένα περιστατικό κατά το οποίο οι κάτοικοι δύο χωριών στο νομό Καβάλας συνεπλάκησαν. Η αφορμή για την συμπλοκή δημιουργήθηκε όταν οι πρόσφυγες κάτοικοι του ενός χωριού (Τσούστη, σημερινή ονομασία Φωλιά) επιχείρησαν να καλλιεργήσουν γη που τη διεκδικούσαν για λογαριασμό τους οι γηγενείς κάτοικοι άλλου χωριού (Δρέσνη). Όπως μας πληροφορεί το δημοσίευμα, πολλοί από τους πρόσφυγες συνελήφθησαν ως πρωταίτιοι του επεισοδίου, γεγονός που προκάλεσε την κάθοδο των συγχωριανών τους στην πόλη της Καβάλας με σκοπό να διαμαρτυρηθούν, χωρίς αποτέλεσμα ωστόσο. Τελικά, συνέστησαν μία Επιτροπή που ζήτησε τη μεσολάβηση των υπηρεσιών του εποικισμού για τη λήξη της διαφοράς.

Αι συμπλοκαί γηγενών-προσφύγων. Αφορμή όπως πάντοτε αι κτηματικαί διαφοραί.
Θεσσαλονίκη, 27 Οκτωβρίου.- Κατά τηλεγράφημα εκ Καβάλλας προεκλήθη χθες μεταξύ των προσφύγων του χωρίου Τσούστης και των γηγενών του χωρίου Δρέσνης συμπλοκή διότι οι πρώτοι εκαλλιέργησαν εκτάσεις διεκδικουμένας υπό των δευτέρων. Κατά την συμπλοκήν αντηλλάγησαν πολλοί πυροβολισμοί εκατέρωθεν ευτυχώς άνευ απευκτέου.
Υπό των οργάνων της χωροφυλακής συνελήφθησαν πολλοί ως πρωταίτιοι, οίτινες απεστάλλησαν εις την εισαγγελίαν.
Οι κάτοικοι της Τσούστης κατελθόντες εις την Καβάλλαν εζήτησαν να παρουσιασθούν εις τας αρχάς δια να διαμαρτυρηθούν. Τη επεμβάσει όμως του Γεωργικού Επιμελητηρίου επέστρεψαν εις το χωρίον των. Επιτροπή των χωρικών τούτων παρουσιασθείσα εις τον Εποικισμόν εζήτησε την επέμβασίν του δια την διευθέτησιν της κτηματικής διαφοράς.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Καθημερινή
Εφημερίδα Καθημερινή
28-10-1929
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
1406

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Φωλιά Καβάλας