Άρθρο σχετικά με την άφιξη Σύριων προσφύγων στην Αθήνα, εφ. Το Μέλλον της Πατρίδος, 13/7/1860

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με την άφιξη Σύριων προσφύγων στην Αθήνα, εφ. Το Μέλλον της Πατρίδος, 13/7/1860

Οι πολύνεκρες συρράξεις μεταξύ Δρούζων και Σουνιτών μουσουλμάνων και Μαρωνιτών χριστιανών που ακολούθησαν εξέγερση των Μαρωνιτών του Kisrawan κατά την περίοδο 1858-1859 στις περιοχές της Οθωμανικής Συρίας οδήγησαν το καλοκαίρι του 1860 σε σημαντικές προσφυγικές μετακινήσεις. Ολιγάριθμοι πρόσφυγες καταφθάνουν και στο ελληνικό κράτος, αρχικά στη Σύρο και από εκεί με ρώσικα και ελληνικά ατμόπλοια στον Πειραιά και την Αθήνα. Ο Όθωνας και η Αμαλία δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον για τους πρόσφυγες που ενδεχομένως οφείλεται και στην προσπάθεια του Όθωνα να ανατρέψει το εις βάρος του κλίμα και να ισχυροποιήσει μια δημόσια εικόνα φιλανθρωπίας. Ανεξαρτήτως πάντως της στάσης του Παλατιού, το ζήτημα της περίθαλψης των προσφύγων φαίνεται ότι απασχόλησε έντονα και κινητοποίησε διάφορες δράσεις -ίσως και λόγω της χριστιανικής ταυτότητας των προσφύγων- ενώ τροφοδότησε την αρθρογραφία της εποχής. Το δημοσίευμα που ακολουθεί αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα αυτού του δημόσιου λόγου· εξωραΐζοντας και γενικεύοντας, αναπαριστά τον ελληνικό λαό ως ελεήμονα απέναντι στους κατατρεγμένους, αφού έχει και ο ίδιος διαχρονικά υποστεί κατατρεγμούς. Η ανιδιοτελής προσφορά των Ελλήνων, αλλά και των πληρωμάτων των αγγλικών και γαλλικών πλοίων, αντιδιαστέλλεται με τη στάση των ρωσικών πληρωμάτων που μετέφεραν πρόσφυγες, τα οποία επικρίνονται για εκμετάλλευση των Σύριων.

Απερίγραπτος είναι ο φιλεελεήμων ενθουσιασμός όστις κατέλαβε άπασαν των Αθηνών την πόλιν υπέρ των εσχάτως ελθόντων εκ Βηρυτού αδελφών μας• εκτός των χρηματικών προσφορών ας οι πολίται εις χείρας της συστηθείσης επιτροπής καταθέτουσιν, οι απλούστεροι τρέχοντες προσφέροντες απ’ ευθείας ο μεν άρτους, ο δε τυρόν, ο δε ενδύματα, και εν γένει παν ό,τι δύναται να ανακουφίση τα έρμαια ταύτα του φανατισμού, και να δηλώση την ευγένειαν των ηθικών αισθημάτων ενός λαού, τον οποίον τριάκοντα ετών μοχθηρίας παραδείγματα δεν ίσχυσαν να εξαχρειώσουν. Οι αμαξηλάται και βαρκάρηδες μετέφεραν αυτούς δωρεάν. Ο Ιωάννης Τουρναβίτης προσέφερε προς κατοικίαν αυτών δωρεάν ολόκληρον την οικίαν του, επίσης ο Χαρ. Χ. Ιωάννου οικίαν με έπιπλα, ο Ιω. Αθανασόπουλος 30 άρτους και τινας οκάδας τυρού, ο κ. Σκάγιαννης δύο δωμάτια• θα ενδιατρίψωμεν περισσότερον εις τα καθέκαστα, όντα τοσούτον μάλλον αξιοπαρατήρητα, καθόσον έρχονται εις αντίθεσιν προς την τραχύτητα και αναισθησίαν του πληρώματος του Ρωσσικού ατμοπλοίου, όπερ απήτησε και έλαβεν εκμεταλλευόμενον την ανάγκην των δυστυχών τούτων υπερόγκους ναύλους• λ.χ. οικογένεια τις ήν ο γενναιόφρων Χ… παρέλαβεν εις την οικίαν του, διηγήθη ότι ο οικογενειάρχης πατήρ επλήρωσε δια τρεις ψυχάς 1.100 γρόσια, ότι κατά τον διάπλουν 80 παράδες δια να του ψήση ο μάγειρος δύο μελιτζάνες επί ανθράκων, ενώ 5 λεπτά πληρώνομεν εις τον φούρνον, και ότι δι’ εράνου κοινού ανεπλήρωσε τον ναύλον των απορωτέρων όπως ελευθερώση αυτούς από τας Ρωσσικάς χείρας…Σ. των Σ. Και ημείς δε ηκούσαμεν αυτήκοοι δια διερμηνέως τινά εκ των δυστυχών τούτων λέγοντα ότι επλήρωσε 275 γρόσια ναύλον. Θα είνε δε έλλειψις του οφειλομένου εις την αγαθοεργίαν επαίνου αν δεν αναφέρωμεν ότι οι ταξιδεύσαντες δι’ αγγλικών και γαλλικών πλοίων έτυχαν πάσης περιθάλψεως και μερίμνης χωρίς να υποβληθώσιν εις ουδεμίαν πληρωμήν.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Το Μέλλον της Πατρίδος
Εφημερίδα Το Μέλλον της Πατρίδος
1860-07-25 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Το Μέλλον της Πατρίδος"
1000

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Συρία
Τόπος Άφιξης: Αθήνα, Πειραιάς