Άρθρο σχετικά με την εξάρθρωση σπείρας προσφύγων, εφ. Εμπρός, 15/5/1927

Άρθρο σχετικά με κινητοποιήσεις προσφύγων Ανατολικής Ρωμυλίας, εφ. Εμπρός, 11/5/1909
6th August 2019
Σχετικά με σύσταση Πανελλήνιας Επιτροπής Συλλογής Εράνων υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερον Βήμα, 7/9/1922
6th August 2019
1923-1939

Άρθρο σχετικά με την εξάρθρωση σπείρας προσφύγων, εφ. Εμπρός, 15/5/1927

Η αποκατάσταση των προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής αποτέλεσε ένα ζήτημα που απασχόλησε το ελληνικό κράτος για δεκαετίες μετά την άφιξή τους. Βασικό ζήτημα αποτέλεσε επίσης η ταυτοποίηση, η καταγραφή και ο έλεγχος των εισερχόμενων στην ελληνική επικράτεια προσφύγων από το ελληνικό κράτος σε μια προσπάθεια οριοθέτησης της μετακίνησης. Η καταγραφή εκτός των άλλων, ήταν μία διαδικασία απαραίτητη για την ένταξη των προσφύγων σε προγράμματα αποκατάστασης ή την καταβολή βοηθημάτων και αποζημιώσεων. Λόγω της αδυναμίας των κρατικών υπηρεσιών να ανταποκριθούν στην τεράστια ζήτηση που δημιουργήθηκε, οι κατά τόπους προσφυγικοί σύλλογοι που δημιουργήθηκαν, λειτούργησαν ως μητρώα καταγραφής των προσφύγων, ενώ είχαν τη δικαιοδοσία να χορηγούν στους τελευταίους βεβαιώσεις και πιστοποιητικά περί της οικογενειακής τους κατάστασης ή της υφιστάμενής τους εγκατάστασης. Οι δικαιοδοσίες των συλλόγων έγιναν αρκετές φορές αντικείμενο κατάχρησης και εκμετάλλευσης από πρόσωπα που τους στελέχωναν και ευκαιρία προσπορισμού παράνομου οικονομικού οφέλους, δεδομένης της γκρίζας αυτής ζώνης που είχε διαμορφωθεί και της απουσίας συνολικής εποπτείας από τον κρατικό μηχανισμό. Στο δημοσίευμα της εφημερίδας "Εμπρός" που ακολουθεί περιγράφεται ο τρόπος λειτουργίας και η εξάρθρωση μιας σπείρας πλαστογράφων προσφυγικών δηλώσεων. Το δίκτυο αυτό χορηγούσε σε πρόσφυγες πλαστά πιστοποιητικά στα οποία αποτυπωνόταν ότι δεν είχαν τύχει αγροτικής αποκατάστασης. Το κύκλωμα αυτό, όπως φαίνεται, είχε πανελλαδική δράση, ενώ εμπλέκονταν επιφανή στελέχη προσφυγικών συλλόγων. Ενδιαφέρον προξενεί το γεγονός ότι τελικώς εξαρθρώθηκε με τη συνδρομή προσφύγων–αστυνομικών.

ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. ΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑΙ ΤΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΝΤΑΥΘΑ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ

Σχετικώς με την αποκαλυφθείσαν σπείραν πλαστών προσφυγικών δηλώσεων εγνώσθησαν τα εξής: Προ πολλών ημερών η Διεύθυνσις Δημοσίας Ασφαλείας Πειραιώς είχε πληροφορίας ότι ευρεία σπείρα απατεώνων δρώσα εν Αθήναις και Πειραιεί κατώρθωνε δια πλαστών υπευθύνων δηλώσεων και διαφόρων άλλων πλαστογεγραμμένων εγγράφων σχετικών προς την λήψιν προσφυγικών αποζημιώσεων να καταχράται προσφυγικάς αποζημιώσεις και να λαμβάνη παρά διαφόρων προσφύγων μεγάλα χρηματικά ποσά, αντί των παραδιδομένων αυτοίς ψευδών προσφυγικών δηλώσεων. Την διερεύνησιν της άνω υποθέσεως η Διεύθυνσις Δημοσίας Ασφαλείας ενέθεσεν εις την υπηρεσίαν Ειδικών Αναζητήσεων, της οποίας προΐσταται ο ανθυπομοίραρχος κ. Κατσαμπής, όστις δια προσφύγων χωροφυλάκων κατώρθωσε να παρακολουθήση μέλη τινά της σπείρας και να μυηθή εις τους διαφόρους τρόπους της απάτης των. Την προπαρελθούσαν Παρασκευήν εν εκ των οργάνων του παρουσιασθέν εις τον Εμ. Λούβαρην γραμματέα του προσφυγικού Συλλόγου Σταθμού Λαρίσσης εζήτησε παρά τούτου να του βεβαιώση δια της αστυνομικής Αρχής υπεύθυνον δήλωσιν χρονολογουμένην προς της 15ης Οκτωβρίου 1926, εξ ής δηλώσεως να εμφαίνηται ότι ούτος δεν είναι εγκατεστημένος γεωργικώς. Ο Λούβαρης εδέχθη, εζήτησε δε παρά του οργάνου δι’ αμοιβήν του δραχμάς 300 εκ των οποίων προκατεβλήθησαν δραχμαί 75. Ούτω μετά δύο ημέρας ότε ο Λούβαρης ενεχείρισε την πλαστήν και ψευδή δήλωσιν συνελήφθη. Ακολούθως συνελαμβάνοντο εν Αθήναις παρά του διοικητού του Δ΄ Τμήματος Ασφαλείας Αθηνών ανθυπομοιράρχου κ. Θεοφανίδου, οι Αλέξανδρος Τσιρανίδης και Ιω. Ελευθεριάδης αμφότεροι πρόσφυγες, επί των οποίων κατεσχέθησαν και άλλαι πλασταί δηλώσεις και πράξεις αποφάσεων εκτιμητικών επιτροπών εν λευκώ φέρουσαι την υπογραφήν του γραμματέως της εν Ζαππείω υπηρεσίας του προσφυγικού μητρώου Γρηγορίου Κώνστα. Τα αστυνομικά όργανα συνεχίζοντα τας ενεργείας των κατέσχον επιστολήν επί του Τσιρανίδου, δι’ ης ούτος καθίστα γνωστόν εις ον Γρηγ. Κώνσταν τα της συλλήψεώς του. Ο τελευταίος ήτο γνώστης όλων των ενεργειών του Τσιρανίδου και της λοιπής σπείρας συνελήφθη δε αμέσως κατόπιν. Μετ’ αυτόν συνελήφθη εν Αθήναις ο Αλεξ. Λαμπρινίδης διατηρών γραφείον διεκπεραιώσεως υποθέσεων εν Αθήναις και επί της οδού Σταδίου επί του οποίου κατεσχέθησαν 50 πλασταί δηλώσεις.

ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ως εξάγεται εκ των κατασχεθέντων δηλώσεων η σπείρα δεν περιωρίζετο μόνον εν Αθήναις και Πειραιεί αλλά και εν ταις επαρχίαις και δη εν Μακεδονία, Δράμα, Καβάλλα κλπ., έδρα δε κατά τον εξής τρόπον. Ούτοι υπέγραφον και έθετον σφραγίδας διαφόρων Αστυνομικών Αρχών επί υπευθύνων δηλώσεων με χρονολογίαν προς της 15ης Οκτωβρίου 1926, ίνα ούτω οι εν ταις δηλώσεσιν αναφερόμενοι έχωσι το δικαίωμα εγγραφής εις το παράρτημα μητρώου και τας οποίας δηλώσεις επώλουν, εις τους διαφόρους πρόσφυγας αντί μεγάλων χρηματικών ποσών. Δια των άνω δηλώσεων εβεβαιούτο ότι οι εν αυταίς αναφερόμενοι πρόσφυγες δεν ήσαν εγκατεστημένοι αγροτικώς οπότε και μόνον εδικαιούντο εγγραφής, εις το μητρώον και τοιουτοτρόπως πρόσφυγες εγκατεστημένοι αγροτικώς θα ελάμβανον αποζημίωσιν αστού πρόσφυγος την οποίαν δεν εδικαιούντο. Αι υπογεγραμμέναι λευκαί πράξεις εχρησιμοποιούντο δια διαφόρους άλλους παρομοίους σκοπούς. Άπαντες οι συλληφθέντες απεστάλησαν εις την Εισαγγελίαν.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εμπρός : Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
15-5-1927
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"ΠΩΣ ΑΝΕΚΑΛΥΦΘΗ Η ΣΠΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ"
554

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων