Άρθρο σχετικά με την στρατολογία και την επιστράτευση προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 10/7/1920

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1913-1922

Άρθρο σχετικά με την στρατολογία και την επιστράτευση προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 10/7/1920

Η εφημερίδα "Μακεδονία" αποτελεί τη μακροβιότερη ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδα της Βόρειας Ελλάδας, με το πρώτο της φύλλο να εκδίδεται στις 10 (23) Ιουλίου 1911 στη Θεσσαλονίκη, σε μια περίοδο δηλαδή όπου συντελούνται οι διαδικασίες ένωσης της περιοχής με το ελληνικό κράτος. Πρώτος εκδότης της υπήρξε ο Κωνσταντίνος Βελλίδης. Ως πολιτική εφημερίδα της ευρύτερης περιοχής Μακεδονίας κατέγραψε με συστηματικότητα τις προσφυγικές μετακινήσεις προς την περιοχή, με αιχμή την περίοδο έντασής τους, δηλαδή το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1910 και τη δεκαετία του 1920. Η εφημερίδα από το 1915 και μέχρι το θάνατο του Ελευθερίου Βενιζέλου τάχθηκε στο πλευρό του, παραμένοντας και μετέπειτα στον κεντρώο χώρο, υποστηρίζοντας πλέον τον Γεώργιο Παπανδρέου. Η πολεμική δεκαετία 1912-1922,την οποία ως επί το πλείστον κλήθηκαν να διαχειριστούν οι κυβερνήσεις Βενιζέλου, ανάδειξε στη δημόσια σφαίρα πολλαπλά συγκρουσιακά πεδία, μεταξύ των οποίων τα ζητήματα στρατολογίας κι επιστράτευσης των προσφύγων. Η εφημερίδα μέσω της αρθρογραφίας της υποστήριξε σθεναρά τους πρόσφυγες και τις συναφείς βενιζελικές θέσεις, μη διστάζοντας να αντιπαρατεθεί με πολεμική κριτική στην αντιπολίτευση και τις εφημερίδες που την υποστήριζαν. Το δημοσίευμα που ακολουθεί είναι ένα χαρακτηριστικό δείγμα αυτής της ρητορικής, επιχειρώντας αφενός να υπερασπιστεί τους πρόσφυγες, αφετέρου να στοιχειοθετήσει την εμπαθή στάση του αντιπολιτευόμενου Τύπου απέναντι στο θέμα της στρατολογίας και κυρίως απέναντι στη διακυβέρνηση Βενιζέλου. Για την ανάδειξη του επιχειρήματος και την άρθρωση της πολεμικής του άγνωστου αρθρογράφου σημαντικό ρόλο παίζουν οι κεφαλαιογράμματες λέξεις, μορφή που διατηρήθηκε κατά τη μεταγραφή του δημοσιεύματος.

ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ
ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!..

Η Κυβέρνησις μεταξύ των κληθέντων υπό τα όπλα κληρωτών του 1921 δεν συμπεριέλαβε τους πρόσφυγας. Και αι εφημερίδες της αντιπολιτεύσεως, αι οποίαι πολύ ολίγον καιρόν ευρίσκουν να ασχολούνται με τας εν Μικρά Ασία και Θράκη εθνικάς εποποιΐας, ορύονται επι ημέρας τώρα κατά της Κυβερνήσεως και κατά των ατυχών προσφύγων, εκτοξεύουσαι και κατά του πατριωτισμού των τους προστυχώτερους των υπαινιγμών. Δεν γνωρίζομεν διατί η Κυβέρνησις προέβη εις ΑΝΑΒΟΛΗΝ της προσκλήσεώς των. Ίσως διότι πρόκειται να προσκληθούν εις τους τόπους της γεννήσεώς των. Ίσως διότι ΜΥΡΙΑΔΕΣ άλλων προσφύγων υπηρετούν ΕΠΙ ΣΥΝΑΠΤΑ ΕΤΗ υπό τα όπλα. Αλλ’ ούτε τας μυριάδας αυτάς θέλει να γνωρίζη η αντιπολίτευσις, ούτε τας ΑΛΛΑΣ ΜΥΡΙΑΔΑΣ των νεοστρατολογηθέντων ή ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΣ προσελθόντων και προσερχομένων και εις την Θράκην και εις την Μικράν Ασίαν. Όλα αυτά θεωρί καθήκον προς τον μοχθηρόν αγώνα της να τα αγνοή η αντιπολίτευσις και μόνον σιέλους ποταπότητος έχει δι’ αδελφούς, αξίους σεβασμού και θαυμασμού δια τα δεινοπαθήματά των, την ψυχικήν καρτερίαν των, την εθνικήν των πίστιν, την φλογεράν, φιλοπατρίαν των και τον εις τα πεδία των μαχών ηρωισμόν των. Αλλ΄οι πρόσφυγες έχουν και εν φρικτόν ελάτωμα: ότι δεν πρεσβεύουν το σύμβολον της πίστεως των δεκαέξ. Άρα πρέπει να υβρίζωνται!...


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Μακεδονία
Εφημερίδα Μακεδονία
10-7-1920
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
"ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ!"
1059

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων