Άρθρο σχετικά με τον επαναπατρισμό Θεσσαλών προσφύγων, εφ. Εμπρός, 25/10/1897

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με τον επαναπατρισμό Θεσσαλών προσφύγων, εφ. Εμπρός, 25/10/1897

Η λήξη του πολέμου του 1897 και η συνθηκολόγηση της Ελλάδας με την Τουρκία συνοδεύτηκε από την ανάγκη διαχείρισης και επίλυσης του ζητήματος των Θεσσαλών προσφύγων. Σημειώνεται εδώ ότι οι Θεσσαλοί εγκατέλειψαν τις περιοχές τους όταν υποχώρησε το στρατιωτικό μέτωπο της Θεσσαλίας. Για την αντιμετώπιση του ζητήματος το κράτος συγκρότησε επιτροπές για την περίθαλψη και την παλιννόστηση των Θεσσαλών προσφύγων (βλ. Βασιλικό Διάταγμα της 27ης Σεπτεμβρίου 1897 «περί διορισμού επιτροπών δια την εις τας εστίας αυτών παλιννόστησιν των Θεσσαλών προσφύγων»). Εντούτοις, οι προσφυγικές ανάγκες ήταν άμεσες και πολλαπλές, προκαλώντας αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες και τις δημοτικές αρχές των περιφερειών όπου είχαν εγκατασταθεί προσωρινά οι πρόσφυγες. Στην παρακάτω επιστολή, δημοσιευμένη στην εφημερίδα "Εμπρός", αφενός αποτυπώνονται ποσοτικά οι άμεσες και μεγάλες ανάγκες επισιτισμού των προσφυγικών πληθυσμών, αφετέρου οι τοπικές διαστάσεις του θέματος και οι αιτιάσεις για ανεπαρκή διαχείριση του θέματος εκ μέρους των κρατικών επιτροπών. Την επιστολή υπογράφουν οι Δήμαρχοι των τότε Δήμων Αλμυρού, Πλατάνου και Νέας Μιτζέλης (Αμαλιάπολης), περιοχών δηλαδή κοντά στα παράλια του Παγασητικού κόλπου, στα σύνορα των σημερινών νομών Μαγνησίας και Φθιώτιδας.

Παράπονα προσφύγων

Ανακριβείς Πληροφορίαι

Προς την Διεύθυνσιν της Εφημ. «Εμπρός»

Κύριε Διευθυντά
Ανακριβείς όλως εισίν αι υπό της Κεντρικής Επιτροπής δοθείσαι ημίν πληροφορίαι, καταχωρισθείσαι δε εν τω υπ.αρ. 338 και από 15 8βρίου ε.έ. φύλλω της εφημερίδος υμών περί των αποσταλέντων βοηθημάτων δια τους εν Ν. Μιζέλη εκ της επαρχίας Αλμυρού πρόσφυγας υπό της Επιτροπής, καθ’ όσον ουχί από της 20ης Σεπτεμβρίου μέχρι της 10ης Οκτωβρίου, αλλά από 1ης Σεπτεμβρίου μέχρι σήμερον (20 Οκτωβρίου) απεστάλησαν προς διανομήν δια τους ενταύθα πρόσφυγας ανερχόμενους εις 2600, οκάδες αλεύρων εν όλω 20,230 και ουχί 39,900 ήτοι παρελήφθησαν παρ’ ημών ως εξής:

7)βρίου 1 σακ. 25 προς 70 οκ. 1,750
» 10 » 30 » 70 » 2,100
» 18 » 50 » 70 » 3,500
» 21 » 70 » 70 » 4,900
8)βρίου 4 » 25 » 70 » 1,759
» 7 » 89 » 70 » 6,230
Εν όλω σακ. 289 » 70 οκ. 20,230

Το ποσόν τούτο βεβαίως ήρκεσε δια δύο μόνον διανομάς προς 3 οκάδας εις έκαστον άτομον, δια δε το υπόλοιπον ποσόν μέχρι των 39,900, η Κεντρική Επιτροπή ηρκέσθη εις τηλεγραφήματα μόνον αναγγέλλοντα αποστολάς αλεύρων, άτινα όμως εισέτι αναμένονται ενταύθα και οι ατυχείς πρόσφυγες προς μηνός ήδη στερούμενοι πάσης περιθάλψεως αποθνήσκουσι τον εκ πείνης θάνατον, εν ώ εις τους εκ των άλλων μερών πρόσφυγας των αλλαχού διαμένοντας και άλλα πλην του άρτου πάρεχονται βοηθήματα. Αυτή και μόνη είνε η δαψιλής και φιλάνθρωπος μέριμνα της Κεντρικής Επιτροπής επί των εκ Θεσσαλίας προσφύγων ως προς τους ενταύθα πρόσφυγας, εάν δε πράγματι αυτή και άλλας ποσότητας αλεύρων απέστειλε προωρισμένας δια τους ενταύθα πρόσφυγας, ίσως απωλέσθησαν κατά τον πλούν και ας ενεργήση τα δέοντα. Ταύτα πληροφορούμεν υμίν καθ’ οσον καλώς γνωρίζομεν ταύτα και ως μέλη της επί της διανομής Επιτροπής ενταύθα και ως δήμαρχοι της επαρχίας.

Εν Νέα Μιζέλη τη 20 8)βρίου 1897.

Μεθ’ υπολήψεως
Γ. Σπαγόπουλος δήμαρχος Αλμυρού, Χ. Α. Δεσποτόπουλος δήμαρχος Πλατάνου, Μ. Σ. Καμπούρης δήμαρχος Νέας Μιζέλης


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
25-10-1897
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Παράπονα προσφύγων"
1031

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Θεσσαλία