Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945

Άρθρο σχετικά με τον εμπρησμό της συνοικίας Κάμπελ και την εμπλοκή προσφύγων, εφ. Μακεδονία, 1/7/1931
6th August 2019
Άρθρο του Σίμου Ιωνά αναφορικά με πρόσφυγες της Βορείου Ηπείρου, εφ. Εμπρός, 29/6/1914
6th August 2019
1940-1949

Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945

Η δεκαετία του 1940 συνιστά μία περίοδο συγκρούσεων και αντιπαραθέσεων μεταξύ Ελλάδας-Αλβανίας. Αυτή η όξυνση των διμερών σχέσεων αφενός εδράζεται στην εμπόλεμη συνθήκη μεταξύ των δύο χωρών, αφετέρου στο προϋπάρχον και ανοιχτό συγκρουσιακό πεδίο του Βορειοηπειρωτικού ζητήματος. Το τέλος του πολέμου σηματοδότησε και για τις δύο πλευρές την έντονη αναζωπύρωση του ζητήματος, με εκατέρωθεν επιθετική ρητορική και αλυτρωτικές θέσεις. Η ρητορική αυτή, η οποία επιδίωκε να αξιοποιήσει τον αντικομμουνισμό των δυτικών συμμάχων υπέρ των ελληνικών θέσεων μετά την επικράτηση του κομμουνιστή Εμβέρ Χότζα στην Αλβανία, εκδηλώθηκε σε επίπεδο πολιτικών τοποθετήσεων και διαβημάτων προς διεθνείς οργανισμούς (ενδ.ΟΗΕ), ενώ για την ελληνική πλευρά, και στο επίπεδο της συλλογικής διαμαρτυρίας. Σε αυτό το πλαίσιο, Βορειοηπειρώτες (κατά τον όρο της εποχής) πρόσφυγες που κατά την προηγούμενη περίοδο είχαν καταφύγει σε περιοχές του ελληνικού κράτους (κυρίως σε Κέρκυρα και Ιωάννινα) προκειμένου να αποφύγουν διώξεις από τις αλβανικές αρχές, πρωτοστάτησαν σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις. Η λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου υπέρ των συμμαχικών δυνάμεων, καθώς και μία επιθετική ρητορική εκ μέρους των ελληνικών κυβερνήσεων (βλ. δήλωση του πρωθυπουργού εθνικής ενότητας Γεώργιου Παπανδρέου, στις 18 Οκτωβρίου 1944: «η Βόρειος Ήπειρος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της Ελλάδας και έχει πρόσφατα καθαγιαστεί από τους τάφους των ηρώων μας») τροφοδότησαν στους κόλπους των Βορειοηπειρωτών τη συλλογική πεποίθηση ότι είχαν βρεθεί στη σωστή μεριά της ιστορίας και την προσδοκία οριστικής πλέον επίλυσης του ζητήματος υπέρ των «δικαίων» τους. Το δημοσίευμα που ακολουθεί καταγράφει αυτό το κλίμα προσδοκιών και αλυτρωτισμού σε διαδήλωση Βορειοηπειρωτών προσφύγων στην Κέρκυρα, κατά τις 3 Ιουνίου 1945. Η αίσθηση ότι το ζήτημα έχει την προσοχή των νικητριών του πολέμου συμμαχικών δυνάμεων, συνυπάρχει με μαξιμαλιστικά σχέδια κατάληψης της περιοχής.

Οι πρόσφυγες Βορειοηπειρώται υπέρ της καταλήψεως της Β. Ηπείρου

ΑΘΗΝΑΙ. Εις την Κέρκυραν οι κατοικούντες ελεύθεροι και προσελθόντες υπόδουλοι Ηπειρώται συνήλθον την 3ην Ιουνίου εις πάνδημον συγκέντρωσιν και απηύθηνον προς τας Κυβερνήσεις Μεγ. Βρετανίας, Αμερικής, Ρωσσίας, Γαλλίας και Ελλάδος ψήφισμα, δια του οποίου διεκτραγωδούν την κατάστασιν την επικρατούσαν εις την Β. Ήπειρον και διακηρύσσουν, ότι η Ήπειρος από της Άρτης μέχρι του ποταμού Σκούμπη, είνε μία ενιαία και αδιαίρετος. Διαμαρτύρονται, εν συνεχεία, διότι το βόρειον τμήμα της Ηπείρου εξακολουθεί να τελή υπό τον ζυγόν του εχθρικού κράτους της Αλβανίας, η οποία ετάχθη ουραγός των δυνάμεων της βίας και επέπεσε μετ’ αυτών απροκλήτως κατά της Ελλάδος. Η Ήπειρος υφίσταται από 30ετίας αφάνταστα μαρτύρια προς τον σκοπόν να αλλοιωθή η σύνθεσις του πληθυσμού παρά τα απραγματοποίητα δίκαια της Ελλάδος. Αναφέρει, εν συνεχεία, το ψήφισμα, τας διώξεις, τους τυφεκισμούς και τας μεταφοράς αλλογενών πληθυσμών εις το Ηπειρωτικόν έδαφος και αξιοί όπως προς αποτροπήν των αλβανικών σχεδίων περί ολοκληρώσεως της βορειοηπειρωτικής εξοντώσεως, επιτραπή από τούδε εις τας εθνικάς Ελληνικάς δυνάμεις να επανέλθουν εις τα εδάφη, τα οποία μόλις χθές με πλούσιον και άφθονον αίμα επότισαν, άλλως εάν παρ’ ελπίδα τούτο δεν είνε δυνατόν οφείλουν οι Μεγάλοι μας Σύμμαχοι να προωθήσουν αμέσως τας δυνάμεις των εις τα εδάφη του Ελληνικού τούτου τμήματος».


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
Εφημερίδα Νεολόγος Πατρών
15-6-1945
Πάτρα
Θεματική Ενότητα
"Οι πρόσφυγες Βορειοηπειρώται υπέρ της καταλήψεως της Β. Ηπείρου"
1081

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Βόρεια Ήπειρος (Αλβανία)
Τόπος Εγκατάστασης: Κέρκυρα