Αναφορά Ευβοέων προσφύγων προς την Κυβέρνηση, 1827

Επιστολή έξι προσφύγων από τη Μίλητο, ως εκπροσώπων δεκατεσσάρων οικογενειών, προς την Ελληνική Διοίκηση, 1825
6th August 2019
1821-1833

Αναφορά Ευβοέων προσφύγων προς την Κυβέρνηση, 1827

Με την ήττα και την αποχώρηση του ελληνικού στρατού από την Εύβοια, την άνοιξη του 1826, Ευβοείς πρόσφυγες κατέφυγαν σε απελευθερωμένες περιοχές. Τα νησιά του Σαρωνικού υπήρξαν καταφύγιο αλλά αρκετοί μετακινήθηκαν κατόπιν προς τις Κυκλάδες. Στο ακόλουθο έγγραφο δέκα Ευβοείς που βρίσκονταν πριν ένα χρόνο στη Σαλαμίνα, και τώρα πλέον έχουν μετακινηθεί στη Νάξο, στέλνουν προς τη Διοίκηση έγγραφο με το οποίο διαμαρτύρονται για τη φορολογία, με τη μορφή αναγκαστικών εράνων, στους οποίους τους υποβάλλουν οι δημογέροντες της Νάξου. Επισημαίνουν ότι οι ίδιοι είναι πένητες και ανέστιοι και δεν έχουν τη δυνατότητα χρηματικών εισφορών, τις οποίες απαιτούν οι ντόπιοι που διατηρούν τις περιουσίες τους ανέπαφες. Με αφορμή την απαίτηση να συμβάλουν για εκστρατεία στην Κρήτη, δηλώνουν ότι είναι άποροι και θα συνεισφέρουν μόνο σε εκστρατεία προς την πατρίδα τους, ενώ ζητούν και επιστροφή των χρημάτων που τους έχουν αποσπάσει.

Προς την Σ. Κυβέρνησιν
Αναφέρομεν οι υποφαινόμενοι Ευριπαίοι ότι πέρυσι φυγόντες από Σαλαμίνα ήλθομεν ενταύθα εις Νάξον και παροικήσαμεν όπου οι κύριοι κάτοικοι της Νάξου δεν έλειψαν από του να ζητώσι και να λαμβάνωσι παρ’ ημών εράνους, πότε δια εν και πότε δια τον άλλον και ήδη μάλιστα δια την εκστρατείαν της Κρήτης. Ημείς όντες τοιούτοι ως Ευριπαίοι φυγάδες εκ της πατρίδος μας, γυμνοί με μόνα τα σώματά μας και απορίαν πάσχοντες μεγίστην και αμηχανίαν έχοντες εις τούτο το ανυπόφορον ημίν βάρος, προστρέχομεν εις το έλεος της Σ. Κυβερνήσεως να ευσπλαχνισθή την ημών αθλιότητα και να διατάξει τους ενταύθα δημογέροντας δια του πολιτάρχου να μας δώσουν τα όσα μας επήραν έως τώρα και να μας αφήσουν του λοιπού ανενοχλήτους ότι αν έχομεν δίκαιον και κατάστασιν δια να δώσωμεν δικαίω τω λόγω, πρέπει να δώσωμεν εις την εκστρατείαν της πατρίδος μας και να μην ενοχλώσιν ημάς τους βασανισμένους φυγάδας ενταύθα, ούτοι οι όντες εις τους οίκους των και κτήματά των και αγαθά των απολαμβάνοντες. Μένομεν με το βαθύτατον σέβας.

Νάξον τη α΄ Οκτωβρίου 1827
Οι ευπειθείς πατριώται
Εν Νάξω παροικούντες
Ευριπιώται
Δημήτριος Καβετζιόγλους
Ιωάννης Οικονόμου
Πιέρος Κωνσταντίνου
Αναγνώστης Αναστασίου
Νικόλαος Παπασταμέλου
Αντώνης Νερούτζου
Δημήτριος Νερούτζου
Αντώνη Πλακωμένος
Δημήτριος Αναγνώστης
Σταμάτης Αναγνώστου
και οι λοιποί


Είδος Τεκμηρίου: Επιστολές / Υπομνήματα
Στοιχεία Δημιουργίας
Αρχείο Γραμματείας Εσωτερικών
1827-10-13 (Ιουλιανό)
Νάξος
Θεματική Ενότητα
96

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Εύβοια
Τόπος Άφιξης: Σαλαμίνα
Τόπος Εγκατάστασης: Νάξος