Απόσπασμα του Κανονισμού της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης (1923)

Καταστατικό του συλλόγου Προκοπιέων «Η Αναγέννησις», 1924
6th August 2019
Καταστατικόν του εν Κοκκινιά σωματείου υπό την επωνυμίαν Ένωσις Αρμενίων Εθνικιστών Κοκκινιάς ο «Βαρτάν Μαμιγγονιάν», 1933
6th August 2019
1923-1939

Απόσπασμα του Κανονισμού της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης (1923)

Σε πολύ σύντομο διάστημα από την άφιξή τους στο ελληνικό κράτος, οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής Καταστροφής προχωρούν στην αυτό-οργάνωσή τους και στη σύμπηξη συσσωματώσεων. Μια πληθώρα από σωματεία, συλλόγους, ενώσεις και αδελφότητες ιδρύονται σε διάφορες περιοχές της επικράτειας -ιδίως δε στα αστικά κέντρα- με σκοπό, αφενός την άσκηση πίεσης στους κρατικούς θεσμούς για την αντιμετώπιση των προσφυγικών προβλημάτων, αφετέρου τη διατήρηση και εμπέδωση ενοποιητικών δεσμών μεταξύ των προσφύγων. Έτσι, πέραν των άμεσων προβλημάτων επιβίωσης, επιχειρείται και η διάσωση και διατήρηση της μνήμης των ιδιαίτερων πολιτισμικών στοιχείων της περιοχής προέλευσής τους. Συχνά οι τοπικές αυτές συσσωματώσεις δημιουργούν και συμμετέχουν σε μεγαλύτερα σχήματα, όπως συνομοσπονδίες προσφυγικών σωματείων που επέχουν θέση συντονιστικών οργάνων. Η Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης αποτελεί μία από τις πρώτες συσσωματώσεις προσφύγων, με έτος ίδρυσης το 1923. Στα δύο πρώτα άρθρα του καταστατικού της που παρατίθενται παρακάτω, αποτυπώνονται με σαφήνεια οι σκοποί του σωματείου και τα μέσα για την επίτευξή τους. Ξεχωρίζουν οι διατάξεις που αναφέρονται στην πνευματική ανάπτυξη και την ψυχαγωγία των μελών της Ένωσης, μέσω ίδρυσης αναγνωστηρίου, και την καθιέρωση εκλαϊκευτικών διαλέξεων και μαθημάτων, σε μια κατεύθυνση ανασύστασης της πνευματικής ζωής της Κωνσταντινούπολης. Το καταστατικό αποτυπώνει εναργώς το πολιτικό κλίμα και την φόρτιση της εποχής ενσωματώνοντας τον διάχυτο λόγο περί τιμωρίας των υπευθύνων της Μικρασιατικής Καταστροφής, καθώς και τις προσδοκίες για τον επαναπατρισμό των προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο ξεχωρίζει η έμμεση αναφορά στο «ανορθωτικό» έργο του Κινήματος της 11ης Σεπτεμβρίου 1922. Τέλος, για τις προσπάθειες ευρείας συνεννόησης και συνεργασίας μεταξύ των επιμέρους προσφυγικών σωματείων, ιδιαίτερη σημασία έχει η αναφορά στην «ομοσπονδία των αλύτρωτων», η οποία ιδρύθηκε στις 30 Ιουνίου 1923, ως συνομοσπονδία των προσφυγικών σωματείων Μακεδονίας και Θράκης.

Κανονισμός της Ενώσεως Κωνσταντινουπολιτών

ΠΕΡΙ ΣΚΟΠΟΥ

Άρθρον 1ον

Σκοπός της Ενώσεως των Κωνσταντινουπολιτών είνε:

Α) Η επικοινωνία και στενή αλληλεγγύη των εκ Κων/πόλεως και των προαστείων αυτής προσφυγόντων ενταύθα και η περίθαλψις των αναξιοπαθούντων εξ αυτών.
Β) Η ψυχαγωγία των μελών αυτής από μορφωτικής ηθικής και εθνικής απόψεως δια της αναδημιουργίας της πνευματικής ζωής Κων/ πόλεως.
Γ) Η εμπέδωσις του προσφυγικού κόσμου εν τη εθνική και ανορθωτική κατευθύνσει οποίαν διεχάραξεν αυτήν η Επανάστασις του 1922 και
Δ) Παλιννόστησις των προσφύγων εις τας εστίας των.

ΠΕΡΙ ΜΕΣΩΝ

Άρθρον 2ον

Οι σκοποί της Ενώσεως επιτυγχάνονται:

Α) Δια συνεννοήσεως μετά των λοιπών εν Θεσ/νίκη προσφυγικών Σωματείων προς σύμπηξιν κοινής ομοσπονδίας των αλυτρώτων.
Β) Δια καταλλήλων διαβημάτων παρά τοις αρμοδίοις προς περιφρούρησιν κατά το δυνατόν των διαφόρων αυτών αναγκών.
Γ) Δια καταρτισμού Βιβλιοθήκης, Αναγνωστηρίου και δια της οργανώσεως διαλέξεων, λαϊκών μαθημάτων κτλ.
Δ) Δι’ εξευρέσεως ή και ανεγέρσεως, εν συνεννοήσει και μη μετά των άλλων Σωματείων των αλυτρώτων καταλλήλου οικήματος χρησιμοποιηθησομένου ως λέσχη της Ενώσεως ή και της ομοσπονδίας, και
Ε) Δι’ οιωνδήποτε άλλων μέσων, τα οποία η Ένωσις ήθελε θεωρήσει ενδεδειγμένα.


Είδος Τεκμηρίου: Καταστατικά Σωματείων
Στοιχεία Δημιουργίας
Ένωση Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης
1923
Θεσσαλονίκη
Θεματική Ενότητα
655

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κωνσταντινούπολη
Τόπος Εγκατάστασης: Θεσσαλονίκη