Απόφαση περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών, 1922

Ψήφισμα της Γ΄ Εθνικής Συνέλευσης των Ελλήνων σχετικά με την ίδρυση οικισμού Σμυρναίων προσφύγων στον Ισθμό της Κορίνθου, 1827
6th August 2019
Αναφορά μέλους της Επιτροπής Παλιννόστησης Θεσσαλών προσφύγων προς τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, 1897
6th August 2019
1923-1939

Απόφαση περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών, 1922

Από τις αρχές Αυγούστου του 1922 συνεχώς αυξάνονταν οι πρόσφυγες που έφταναν στα ελληνικά λιμάνια. Οι αφίξεις κορυφώθηκαν μετά την άτακτη υποχώρησή του ελληνικού στρατού στα τέλη Αυγούστου. Πολλές παραθαλάσσιες πόλεις μετατράπηκαν σε έναν απέραντο καταυλισμό με επιταγμένα κτίρια και πρόχειρες αυτοσχέδιες εγκαταστάσεις σε υπαίθριους χώρους. Η συνεχής μαζική προσφυγική ροή, οι άθλιες συνθήκες ζωής των νεοεισερχόμενων, ο επικείμενος χειμώνας και ο κίνδυνος διασάλευσης της δημόσιας τάξης στις πόλεις επέβαλαν τη λήψη έκτακτων μέτρων, όπως ήταν οι αναγκαστικές απαλλοτριώσεις και οι επιτάξεις.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 1922, η Επαναστατική Επιτροπή ανακοίνωσε την απόφασή της «Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων» σύμφωνα με την οποία επιτρεπόταν «η επίταξις εν όλω ή εν μέρει οικημάτων επιπλωμένων και μη, αγροικιών, κτημάτων, αποθηκών νοσοκομείων, μοναστηριακών οικημάτων και παντός είδους ακινήτων καταλλήλων προς προσωρινήν στέγασιν ή νοσηλείαν προσφύγων» (ΦΕΚ, 237Α, 17/11/1922). Η απόφαση αυτή μετατράπηκε σε νόμο στα τέλη Νοεμβρίου. Παρά την πεποίθηση του αρμόδιου υπουργού για ομαλή συνύπαρξη γηγενών και προσφύγων, ιδίως μετά την εφαρμογή του Νόμου, αρκετοί γηγενείς αντέδρασαν με ενστάσεις και προσφυγές στην απόφαση επίταξης των ιδιοκτησιών τους, ενώ η αναγκαστική συνύπαρξη στον ίδιο χώρο με πρόσφυγες προκάλεσε εντάσεις στην καθημερινότητα και των δύο πλευρών.

ΦΕΚ 243Α, 23/1/1922

Περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β’
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Έχοντες υπ’ όψει την υπ’ αριθ. 1 παράγραφο της από 15 Σεπτεμβρίου 1922 αποφάσεως της Επαναστατικής Επιτροπής, προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.

Άρθρον 1.

Δια την εγκατάστασιν προσφυγικών συνοικισμών κηρυσσομένην διά του παρόντος ως έργου δημοσίας ωφελείας και κοινωνικής ανάγκης, επιτρέπεται η αναγκαστική απαλλοτρίωσις εν όλω ή εν μέρει παντός είδους γηπέδων και αγροτικών κτημάτων, ή η επίταξις της επιφανείας των ακινήτων τούτων.

Άρθρο 2.

Η κατάληψις των εν τω ως άνω άρθρω απαλλοτριουμένων ή επιτασσομένων ακινήτων ενεργείται δι’ αποφάσεως του επί της Περιθάλψεως Υπουργού.
Η απόφασις η καθορίζουσα το απαλλοτριούμενον ή επιτασσόμενον ακίνητον κοινοποιείται το ταχύτερον δια δικαστικού κλητήρος ή της Αστυνομίας προς τον ιδιοκτήτην ή επιφανειούχον ή κάτοχον ή τον νόμιμον αυτών αντιπρόσωπον, εν ελλείψει δε ή εν απουσία αυτών εκ του ακινήτου προς την δημοτικήν ή κοινοτικήν Αρχήν του τόπου ένθα κείται το ακίνητον.

Άρθρο 3.

Η εκτίμησις της αποζημιώσεως των κατά το προηγούμενον άρθρον απαλλοτριουμένων ή επιτασσομένων ακινήτων γίνεται δικαστικώς, εφαρμοζομένων των διατάξεων του νόμου ΓΧΜΑ (3951) της 4 Δεκεμβρίου 1911 “περί αναγκαστικής απαλλοτριώσεως οικοπέδου προς ανέγερσιν μεγάρου Δικαστηρίων εν Τριπόλει” ως ηρμηνεύθη δια του νόμου 103 της 26 Δεκεμβρίου 1913.

Εν Αθήναις τη 22 Νοεμβρίου 1922

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄

Το Υπουργικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος
Σ. Γονατάς

Τα Μέλη
Κ. Ρέντης, Π. Μαυρομιχάλης, Ι. Σιώτης, Α. Πρέκας, Λ. Σακελλαρόπουλος,
Γ. Σιδέρης, Α. Δοξιάδης, Θ. Πάγκαλος, Κ. Βούλγαρης.


Στοιχεία Δημιουργίας
Γεώργιος Β΄, Βασιλιάς των Ελλήνων
Εθνικό Τυπογραφείο
23 Nov 1922
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Απόφαση περί επιτάξεως ακινήτων δι’ εγκατάστασιν προσφύγων και απαλλοτριώσεως οικοπέδων δι’ ανέγερσιν προσφυγικών συνοικισμών, 1922
181

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων