Επιστολή Νομάρχη Κυκλάδων προς Δήμαρχο Μυκόνου για Κρήτες πρόσφυγες, 30/1/1868

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1834-1912

Επιστολή Νομάρχη Κυκλάδων προς Δήμαρχο Μυκόνου για Κρήτες πρόσφυγες, 30/1/1868

Αποτέλεσμα της κρητικής επανάστασης του 1866 και των επακόλουθων εχθροπραξιών υπήρξε η φυγή πολλών προσφύγων από το νησί. Οι πρόσφυγες αυτοί αποτελούνταν κυρίως από άμαχο πληθυσμό (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι) και κατευθύνθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Για την περίθαλψή τους κινητοποιήθηκαν πολλοί, στην Ελλάδα και διεθνώς. Συγχρόνως, κινητοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανισμός, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στο Δημοτικό Αρχείο Μυκόνου έχει εντοπιστεί ένα σώμα τεκμηρίων που σχετίζονται με την παρουσία των Κρητών προσφύγων στο νησί αυτήν την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έγγραφα που αφορούν την διαμονή, περίθαλψη, σίτιση των προσφύγων στο νησί (αλληλογραφία Νομάρχη-Δημάρχου, εγκύκλιοι, οδηγίες, πιστοποιητικά, αιτήσεις Κρητών, αποδείξεις παροχής επιδομάτων, καταστάσεις Κρητών προσφύγων Μυκόνου κ.λπ.).
Στο τεκμήριο που ακολουθεί, ο Νομάρχης Κυκλάδων αναφέρει ότι οι πρόσφυγες που είχαν καταφύγει στη Μύκονο ήταν 209, οι περισσότεροι από τους οποίους ανήλικοι, κάτω των 13 ετών. Ο Νομάρχης παρέχει αναλυτικές οδηγίες στον Δήμαρχο σχετικά με τα επιδόματα που δικαιούνται οι πρόσφυγες, ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους. Επίσης, υπενθυμίζει ότι οι άνδρες δεν δικαιούνταν σιτηρέσιο, σε μία λογική να κινητοποιηθούν για την ανάληψη παραγωγικής εργασίας. Συγχρόνως, ζητάει από τον Δήμαρχο να κάνει ό,τι μπορεί ώστε να μειωθούν οι δαπάνες περίθαλψης και υπενθυμίζει ότι και η τοπική κοινωνία και το τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συνεισφέρουν ό,τι μπορούν υπέρ των προσφύγων.

Εν Ερμουπόλει,
την 30 Ιανουαρίου 1868

Ο Νομάρχης Κυκλάδων
Προς
τον Κον Δήμαρχον Μυκώνου

Έλαβον την από 23 λήγοντος υπ' αριθ. 46 αναφοράν σας, και τον κατάλογον των αυτόθι προσφύγων Κρητών, εκ της οποίας εμφαίνεται ότι 209 ψυχαί κατέφυγον εις Μύκωνον, εξ ων αι μεν 116 εισί κατωτέρας ηλικίας, αι δε 93 ανώτεραι των 13 ετών.
Οι πρώτοι λαμβάνωσιν ανά δραχμάς 6 κατά μήνα, και οι δεύτεροι ανά 12, ώστε το ποσόν το οποίον αναγκαιοί μηνιαίως προς συντήρησιν των ανέρχεται εις 1812 δραχμάς, και επομένως το υπό του Κυρίου Παπαδάκη παραδοθέν υμίν ποσόν πρέπει να χρησιμεύση δια ολόκληρον δεκαπενθημερίαν.
Ενταύθα επαναλαμβάνω υμίν, ότι εις τους άνδρας, δεν πρέπει απολύτως να χορηγήται σιτηρέσιον, εξαιρέσει υπεργήρου τινός, η δε επιτροπή, αποβλέπουσα εις τας δυσχερείας της Πατρίδος, συντηρούσης πλέον των 60.000 ψυχών, είναι καλόν να προσπαθήση να οικονομήση τους δυναμένους εξοικονομηθήναι δια της εργασίας αυτών, ίνα ελαττώση όσον ένεστι την δημοσίαν δαπάνην, να προκαλέση δε και την φιλανθρωπίαν των κατοίκων, οίτινες δεν θα δειχθώσι βεβαίως ψυχροί εις τα παθήματα των αδελφών, ουδέ κατώτεροι των λοιπών Ελλήνων.
Κατά τας οδηγίας του Υπουργείου δεν πρέπει να επιτρέπητε εις τας αυτόθι οικογενείας (των ανδρών εξαιρουμένων) να αναχωρώσιν άνευ σπουδαίου λόγου, και εις τοιαύτην περίστασιν θέλετε μας πληροφορεί.
Σας αποστέλλω εν τούτοις εννεακοσίας δραχμάς ίνα χρησιμεύσωσι δια την πρώτην δεκαπενθημερίαν του μηνός Φεβρουαρίου, και επιθυμώ να μάθω εάν την δευτέραν δεκαπενθημερίαν δύνασθε να οικονομήση εκ του ψηφισθέντος υπό του Δημοτικού Συμβουλίου σας ποσού των χιλίων δραχμών υπέρ τοιούτου σκοπού.

Ο Νομάρχης


Στοιχεία Δημιουργίας
Νομάρχης Κυκλάδων
Δημοτικό Αρχείο Μυκόνου
30-01-1868
Ερμούπολη
Θεματική Ενότητα
1209

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κρήτη
Τόπος Εγκατάστασης: Μύκονος