Επιστολή Νομάρχη Κυκλάδων προς Δήμαρχο Μυκόνου για Κρήτες πρόσφυγες, 28/2/1868

Εγκύκλιοι του Υπουργείου Εσωτερικών αναφορικά με την υποδοχή Ιταλών πολιτικών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1834-1912

Επιστολή Νομάρχη Κυκλάδων προς Δήμαρχο Μυκόνου για Κρήτες πρόσφυγες, 28/2/1868

Αποτέλεσμα της Κρητικής Επανάστασης του 1866 και των επακόλουθων εχθροπραξιών υπήρξε η φυγή πολλών προσφύγων από το νησί. Οι πρόσφυγες αυτοί αποτελούνταν κυρίως από άμαχο πληθυσμό (γυναίκες, παιδιά, ηλικιωμένοι) και κατευθύνθηκαν σε διάφορες περιοχές της ελληνικής επικράτειας. Για την περίθαλψή τους κινητοποιήθηκαν πολλοί, στην Ελλάδα και διεθνώς. Συγχρόνως, κινητοποιήθηκε και ο κρατικός μηχανισμός, σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο.
Στο Δημοτικό Αρχείο Μυκόνου έχει εντοπιστεί ένα σώμα τεκμηρίων που σχετίζονται με την παρουσία των Κρητών προσφύγων στο νησί αυτήν την περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για έγγραφα που αφορούν τη διαμονή, περίθαλψη, σίτιση των προσφύγων στο νησί (αλληλογραφία Νομάρχη-Δημάρχου, εγκύκλιοι, οδηγίες, πιστοποιητικά, αιτήσεις Κρητών, αποδείξεις παροχής επιδομάτων, καταστάσεις Κρητών προσφύγων Μυκόνου κλπ.).
Στο τεκμήριο που ακολουθεί, ο Νομάρχης Κυκλάδων ενημερώνει το Δήμαρχο ότι το Κράτος είναι αναγκασμένο να μειώσει το σιτηρέσιο λόγω της κακής οικονομικής κατάστασης και τονίζει ότι οι πρόσφυγες σε άλλα μέρη της Ελλάδας υπομένουν «αγογγύστως» τη μείωση. Τέλος του ζητάει να υποβάλει ονομαστικό κατάλογο των προσφύγων και να αποφύγει τα λάθη κατά τη σύνταξή του. Με την επισήμανση αυτή πιθανότατα επιδιώκει να μειώσει τις περιπτώσεις προσφύγων ή και τοπικών παραγόντων, οι οποίοι επιχειρούσαν είτε να εξασφαλίσουν μεγαλύτερο μερίδιο στις παροχές είτε να επωφεληθούν με άλλους τρόπους από την αρωγή της κεντρικής διοίκησης.

Αριθ. Πρωτ. 1728

Εν Ερμουπόλει την 28 Φεβρουαρίου 1868

Ο Νομάρχης Κυκλάδων προς τον Κον Δήμαρχον Μυκόνου

Έχω υπ' όψιν την υπ' αριθ. 106 αναφοράν σας, και πέμπω υμίν δραχμάς χιλίας διακοσίας, ίνα μετά του απομείναντος ποσού των 100 δραχμών εκ της χιλιοδράχμου συνεισφοράς του Δήμου υμών προς εξοικονόμησιν των Κρητικών οικογενειών δια τον όλον προσεχή μήνα Μάρτιον.
Το σιτηρέσιον, ένεκεν των δυσχερών οικονομικών περιστάσεων της Πατρίδος, δέον να περιορισθή επί του παρόντος εις λεπτά 30 δια τους άνω των 13 ετών, και εις το ήμισυ δια τους κατωτέρας ηλικίας, και εις νομίσματα αγοραία, ως εγένετο ενταύθα όπου το ζην είναι κατά πολύ δαπανηρότερον. Τοιαύτην και μεγαλητέραν ελάττωσιν υπέστησαν αγογγύστως πανταχού του Κράτους οι αδελφοί Κρήτες, γινώσκοντες ότι επεβλήθη υπό των πολυειδών της Πατρίδος αναγκών.
Της γινομένης δια μιάς διανομής θέλετε πέμψει ονομαστικούς καταλόγους υπογεγραμμένους υπό της Επιτροπής εις διπλούν, και θέλετε προσέξει ίνα διορθώσητε πάντα τα συμβάντα λάθη εις την απογραφήν όσον αφορά τον αριθμόν των ψυχών και την ηλικίαν αυτών.

Ο Νομάρχης


Στοιχεία Δημιουργίας
Νομάρχης Κυκλάδων
Δημοτικό Αρχείο Μυκόνου
28-02-1868
Ερμούπολη
Θεματική Ενότητα
1202

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Κρήτη
Τόπος Εγκατάστασης: Μύκονος