Καταστατικό του συλλόγου Προκοπιέων «Η Αναγέννησις», 1924

Απόσπασμα του Κανονισμού της Ένωσης Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης (1923)
6th August 2019
1923-1939

Καταστατικό του συλλόγου Προκοπιέων «Η Αναγέννησις», 1924

Ο χριστιανικός πληθυσμός της Καππαδοκίας συμπεριλήφθηκε στους ανταλλάξιμους πρόσφυγες της Συνθήκης της Λoζάνης τον Ιούλιο του 1923. Η Συνθήκη άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά από τον Αύγουστο της ίδιας χρονιάς. Οι οδηγίες αποχώρησης έφτασαν στο Προκόπι της Καππαδοκίας το Μάιο του 1924. Την ίδια περίοδο, στις 25 Μαΐου 1924 συγκεκριμένα, 20 Προκοπιείς πρόσφυγες που είχαν ήδη εγκατασταθεί στην Ελλάδα συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα για να πραγματοποιήσουν την ιδρυτική συνέλευση του «Συλλόγου Προκοπιέων ἡ Ἀναγέννησις». Κατά τη διάρκεια της συνέλευσης εξελέγη το πρώτο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο στο οποίο συμμετείχαν δύο γιατροί, τρεις έμποροι, ένας χημικός και ένας αγνώστου επαγγέλματος. Το ιδρυτικό καταστατικό του Συλλόγου συντάχθηκε στις 11 Αυγούστου και εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Αθηνών με την υπ. αριθ. 364/278-24 απόφαση.
Οι πρόσφυγες που έφταναν στην Ελλάδα οργανώθηκαν γρήγορα σε συλλόγους, κυρίως με βάση τον τόπο καταγωγής τους και λιγότερο με βάση τον τόπο εγκατάστασής τους. Η ίδρυση συλλόγων και σωματείων υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους τρόπους συλλογικής διαχείρισης των προβλημάτων τους που ανέπτυξαν οι πρόσφυγες. Οι σύλλογοι επιδίωξαν να αντιμετωπίσουν τις πολλαπλές δυσχέρειες με τις οποίες ήρθαν αντιμέτωποι οι πρόσφυγες και να βελτιώσουν τις συνθήκες ζωής τους, διεκδίκησαν την αποζημίωσή τους για τις περιουσίες που είχαν χάσει και την εκπροσώπησή τους στην κεντρική πολιτική σκηνή. Τα πρώτα χρόνια ιδιαίτερα, οι σύλλογοι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαδικασία καταγραφής των προσφύγων και της οικονομικής τους κατάστασης, βεβαιώνοντας την ταυτότητα και την περιουσία των μελών τους και εκδίδοντας πιστοποιητικά.
Το Καταστατικό αποτελείται από επτά κεφάλαια και είκοσι άρθρα, στα οποία περιγράφονται λεπτομερώς: α) ο σκοπός και οι στόχοι του Σωματείου, καθώς και οι ενέργειες προς επίτευξη αυτών, β) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών καθώς και οι πηγές προέλευσης των εσόδων του, γ) ο τρόπος διοίκησης, οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, δ) οι προϋποθέσεις νομιμότητας της Γενικής Συνέλευσης, ε) ο καθορισμός ημέρας ως ετήσιας γιορτής του συλλόγου, η μορφή της σφραγίδας του και οι λόγοι που πρέπει να συντρέχουν για τη διάλυσή του.
O Σύλλογος Προκοπιέων "Η Αναγέννησις" παραμένει ενεργός μέχρι σήμερα.

Βιβλιογραφία:
Ευπραξιάδης, Λ., Προκόπι Καππαδοκίας, Θεσσαλονίκη 1988.
Ελένη Καπετανίδου, Ο Αστικός Προσφυγικός Συνοικισμός της Ευγένειας (Πειραιώς): Εγκαταστάσεις προσφύγων από το Προκόπι της Καππαδοκίας στον συνοικισμό της Ευγένειας, αδημ. μεταπτυχιακό σεμινάριο, Τμήμα Ιστορίας Ιονίου Πανεπιστημίου, Κέρκυρα 2018.

Ευχαριστούμε το Διοικητικό Συμβούλιο και την Πρόεδρό του Παρασκευή Σαραντίδου για την παραχώρηση της άδειας χρήσης του Καταστατικού του Σωματείου.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΕΩΝ
“Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”
ΑΝΕΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΝ
1924

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΕΙΟΝ
ΠΛΑΤΩΝΟΣ Β. ΣΕΛΛΑ
ΑΘΗΝΑΙ ΝΙΚΗΤΑΡΑ 1
1927

Αριθμός 3,645
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΤΩΝ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ

Συμφώνως τη υπ’ αριθ. 3,645 της από 27 Αυγούστου 1924 αποφάσεως του Δικαστηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών ετοιχοκολλήθη επί 10 ημέρας εις την θύραν του ακροατηρίου των εν Αθήναις Πρωτοδικών και μετά τούτο κατεχωρήθη εις το βιβλίον “των ανεγνωρισμένων Σωματείων” και εν ιδία σελίδι το Καταστατικόν του Συλλόγου υπό την επωνυμίαν “Σύλλογος Προκοπιέων η Αναγέννησις”.

Εν Αθήναις τη 18 Σεπτεμβρίου 1924
Ο Γραμματεύς
Δημ. Π. Δαμιανός.

ΠΡΩΤΗ ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι πρόσφυγες Προκοπιείς συνελθόντες σήμερον τη 25η Μαΐου 1924 εν τη αιθούση του Μικρασιατικού Συλλόγου (επί της οδού Θουκιδίδου) εν Αθήναις, αφού συνεζητήσαμε και ενεκρίναμε το υπό των κ.κ. Γ. Σαραντίδου και Ι. Ισαακίδου συνταχθέν Καταστατικόν απεφασίσαμε την ίδρυσιν Σωματείου αποκαταστάσεως πάντων των εν Ελλάδι ευρισκομένων Προσφύγων Προκοπιέων υπό την επωνυμίαν Σύλλογος Προκοπιέων η Αναγέννησις, με έδραντας Αθήνας και εξελέξαμε το Α’ Διοικ. Συμβούλιον αποτελούμενον εκ των κ.κ. Γ. Σαραντίδου ιατρού Προέδρου, Παντ. Καλλινίδου ιατρού Αντιπροέδρου, Ηλ. Ηλιάδου εμπόρου Ταμίου, Ισαάκ Ισαακίδου χημικού Γεν. Γραμματέως, Χατζηωάννου Ισαακίδου εμπόρου, Αντ. Χατζηγεωργιάδου εμπόρου και Ιωάννου Αναστασιάδου Συμβούλων.

Εν Αθήναις τη 25 Μαίου 1924

Οι συνελθόντες Πρόσφυγες Προκοπιείς
Γρ. Σαραντίδης, Π. Καλλινικίδης, Νικόδ. Ιωσηφίδης, Ισαάκ Ισαακίδης, Ευστάθ. Ισαακίδης, Παύλος Μουράτογλου, Κυριάκος Καπτανίδης, Πέτρος Γεωργιάδης, Αμβρόσιος Τανισκίδης, Ονούφριος Φωκάδης, Ισαάκ Μερκουριάδης, Ιωάν. Παπαδόπουλος, Ξενοφών Παπαδόπουλος, Ιορδάνης Δελάλογλου, Γεώργιος Α. Γεωργιάδης, Μηνάς Αγγελόγλου, Στεφ. Ελευθεριάδης, Ιωάννης Καλανταρίδης, Ιωάννης Αναστασιάδης, Ιωάννης Π. Παπαδόπουλος.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΝ
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΕΩΝ
“Η ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’

Άρθρον 1ον
Οι εις τας περιοχάς των Δήμων Αθηναίων και Πειραιώς εκ Μ. Ασίας προσφυγόντες και μονίμως διαμένοντες Προκοπιείς ιδρύουσι Σύλλογον υπό την επωνυμίαν “Σύλλογος Προκοπιέων η Αναγέννησις” με έδραν τας Αθήνας.

Άρθρον 2ον
Σκοπός του Συλλόγου είναι η επίτευξις στενής αλληλεγγύης και αλληλοβοηθείας μεταξύ των προσφύγων αδελφών Προκοπιέων, των οποίων η εγκατάστασις εν σώματι ως μια οικογένεια εις ένα τόπον θα επιδιωχθή πάση θυσία. Η δια παντός δυνατού και νομίμου μέσου επιδίωξις της υλικής ανακουφίσεως αυτών, η προσπάθεια προς οριστικήν και αξιοπρεπή αυτών εγκατάστασιν και εν γένει η εξασφάλησις και προάσπισις πάντων των δικαιωμάτων αυτών ως προσφύγων ευρισκομένων εις όλως εξαιρετικήν και ειδικήν θέσιν· έτι δε και η διευκόλυνσις αυτών προς εξακολούθησιν της διακοπείσης επιστημονικής, εμπορικής, επαγγελματικής, βιοτεχνικής, αγροτικής και εθνοφελούς αυτών ως και κατά το παρελθόν, κοινωνικής δράσεως, ίδία δε μεταξύ του προσφυγικού κόσμου.

Άρθρον 3ον
Προς επίτευξιν του σκοπού αυτού, ο Σύλλογος θέλει προβή αμέσως μετά τον καταρτισμόν του α’) εις σύνταξιν πλήρους καταλόγου απάντων των εν Ελλάδι προσφύγων πατριωτών, περιλαμβάνοντος το όνομα την ηλικίαν, το επάγγελμα, την οικονομικήν, υγιεινήν και οικογενειακήν κατάστασιν αυτών εις εγγραφήν απάντων ως μελών του Συλλόγου και εις πρόσκλησιν όπως έρχονται εις συχνήν επικοινωνίαν μετ’ αυτού διά πάσαν ανάγκην των.
Β’) Εις διαβήματα παρά τε τη Κυβερνήσει και τη ανωτάτη διεθνεί διαχειριστική Επιτροπή του Προσφυγικού Δανείου Επιτροπή Αποκαταστάσεως Προσφύγων, όπως ληφθή κατεπείγουσα φροντίς δια την στέγασιν και εγκατάστασιν αυτών.

Άρθρον 4ον
Ο Σύλλογος θα ευρίσκεται εις συχνήν επαφήν μεθ’ όλων των προσφυγικών οργανώσεων συντρέχων κατά δύναμιν και ενδυναμώνων αυτάς εις τας μετά των Προσφύγων δικαίας και νομίμους αυτών προσπαθείας υπό την έννοιαν όμως πάντοτε της αλληλοβοήθειας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’

Άρθρον 5ον
Ο Σύλλογος σύγκειται εκ τακτικών, αντεπιστελλόντων των και επιτίμων μελών. Ως τακτικά μέλη εγγράφονται πάντες οι εν Αθήναις και Πειραιεί κατοικούντες πρόσφυγες Προκοπιείς. Ως αντεπιστέλλοντα οι εν ταις επαρχίαις και εν τω εξωτερικώ διαμένοντες Προκοπιείς. Ως επίτιμα δε οι υπό της γενικής συνελεύσεως ανακηρυσσόμενοι ως συντελέσαντες δι’ εκτάκτων υπηρεσιών εις τον σκοπόν του Συλλόγου.

Άρθρον 6ον
Τα τακτικά ως και τ’ αντεπιστέλλοντα μέλη του Συλλόγου υποχρεούνται να καταβάλωσι την προαιρετικήν μηνιαίαν των συνδρομήν, οι δε μη συνεισφέροντες επί τρεις μήνας συνεχώς διαγράφονται υπό την ιδιότητα μελών του Συλλόγου κατ’ απόφασιν της γενικής συνελεύσεως. Τα επίτιμα μέλη εις ουδεμίαν τοιαύτην συνδρομήν υποχρεούνται.

Άρθρον 7ον
Οι Πόροι του Συλλόγου είναι τακτικοί και έκτακτοι. Τακτικοί μεν αι προαιρετικαί συνδρομαί των μελών. Έκτακτοι δε αι διάφοροι δωρεαί, εισφοραί ως και αι διαφόρων εορτών, αγορών, εκδρομών κλπ εισπράξεις ας θα διενεργή ο Σύλλογος.


Είδος Τεκμηρίου: Καταστατικά Σωματείων
Στοιχεία Δημιουργίας
Σύλλογος Προκοπιέων «Η Αναγέννησις»
Σύλλογος Προκοπιέων «Η Αναγέννησις»
1924
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Καταστατικό του συλλόγου Προκοπιέων «Η Αναγέννησις», 1924
294

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Προκόπι Καππαδοκίας