Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899
6th August 2019
Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
6th August 2019
1913-1922

Νόμος περί πολιτογραφήσεως των προσφύγων, 1920

Η δεκαετία του 1910 υπήρξε για την Ελλάδα μία περίοδος συνεχών πολεμικών συγκρούσεων και διπλωματικών εξελίξεων. Με τις συνεχείς αλλαγές των συνόρων και τις πληθυσμιακές μεταβολές, το ελληνικό κράτος κλήθηκε να διαχειριστεί μία σημαντική προσφυγική ροή. Ενδεικτικά, κατά τα έτη 1912-1920 στη χώρα προσέφυγαν ομογενείς και μη πληθυσμοί από τη Μικρά Ασία και τον Πόντο, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Νότια Ρωσία, τη Θράκη, την Ήπειρο, τα Δωδεκάνησα και αλλού. Επίσημες πηγές εκτιμούσαν ότι οι πρόσφυγες μέχρι τον Ιούλιο του 1921 είχαν ανέλθει σε 800.000. Η κυβέρνηση του Ελευθέριου Βενιζέλου αποφάσισε το 1920 την πολιτογράφηση των «Ελλήνων το γένος» προσφύγων που είχαν καταφύγει στη χώρα από το 1913.

Περί πολιτογραφήσεως των προσφύγων

Νόμος 2060

Αλέξανδρος
Βασιλεύς των Ελλήνων

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής απεφασίσαμεν και διατάσσομεν•
Άρθρον 1.
Οι εις το Κράτος προσφυγόντες εκ των ομόρων επικρατειών, από του 1913 μέχρι της ανακωχής, Έλληνες το γένος, έχοντες συμπεπληρωμένον το 21 έτος, αποκτώσι την Ελληνικήν ιθαγένειαν δια της τη αιτήσει αυτών εγγραφής των εις το μητρώον των αρρένων και το δημοτολόγιον του δήμου ή της κοινότητος του τόπου της διαμονής των
Η ιδιότης του υπαγομένου εις την άνω κατηγορίαν πρόσφυγος βεβαιούται δια πιστοποιητικού Επιτροπής, αποτελουμένης εξ ενός υπαλλήλου του Υπουργείου της Περιθάλψεως, οριζομένου υπό του αρμοδίου Υπουργού, και δύο μελών των υφισταμένων προσφυγικών σωματείων, εχόντων ήδη κεκτημένην την Ελληνικήν ιθαγένειαν, οριζομένων δι’ αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών. Τοιαύται Επιτροπαί δύνανται να συστηθώσιν εν πάση πρωτευούση νομού, επαρχίας ή υποδιοικήσεως.
Οι ανήλικοι δύνανται ν’ αποκτήσωσι την Ελληνικήν ιθαγένειαν κατά τον αυτόν τρόπον, άμα τη συμπληρώσει του 21ου έτους.
Μετά του αρχηγού της οικογενείας δύνανται να πολιτογραφηθώσιν η τε σύζυγος και τα ανήλικα τέκνα αυτού, δια σχετικής δηλώσεως του οικογενειάρχου, εγγραφομένων των αρρένων τέκνων εις το μητρώον των αρρένων.
Οι ούτω πολιτογραφούμενοι δύνανται να εγγραφώσιν εις τους εκλογικούς καταλόγους κατά τας νομίμους διατάξεις, δ’ ενστάσεως, επιδιδομένης εντός του μηνός από της δημοσιεύσεως του παρόντος νόμου, των επομένων δε νομίμων προθεσμιών συντεμνομένων εις το ήμισυ. Η κατά το άρθρον 11 του νόμου 1075 προσωπική εμφάνισις και ένορκος βεβαίωσις γίνεται ενώπιον της ανωτέρω επιτροπής, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως ταύτης.
[…]

Άρθρον 2.
Οι ως άνω πολιτογραφούμενοι υπάγονται εις τας στρατιωτικάς υποχρεώσεις, εφ’ όσον αι ηλικίαι, εις ας ανήκουσιν, υπηρετούσιν εν τω στρατώ, καλούμενοι δι’ επί τούτω διαταγής του Υπουργείου των Στρατιωτικών.

Άρθρον 3.
Η ισχύς του παρόντος νόμου άρχεται από της εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως καταχωρίσεως αυτού.
[…]

Εν Αθήναις τη 1η Μαρτίου 1920.


Στοιχεία Δημιουργίας
Εθνικό Τυπογραφείο
05-03-1920
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Νόμος περί πολιτογραφήσεως των προσφύγων, 1920
741

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων