Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899

Αναφορά μέλους της Επιτροπής Παλιννόστησης Θεσσαλών προσφύγων προς τον Αλέξανδρο Ζαΐμη, 1897
6th August 2019
Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με μετακινήσεις προσφύγων, 1920
6th August 2019
1834-1912

Νόμος περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899

Ο λεγόμενος «ατυχής» Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897 είχε σύντομη διάρκεια (Απρίλιος-Μάιος) και άδοξο τέλος για την ελληνική πλευρά, αφού εξαναγκάστηκε σε συνθηκολόγηση με πολύ δυσμενείς όρους. Οι στρατιωτικές δυνάμεις που αναπτύχθηκαν σε Θεσσαλία και Ήπειρο γρήγορα υποχώρησαν, με αποτέλεσμα οι τουρκικές δυνάμεις να αναπτυχθούν σε όλη τη Θεσσαλία. Στο μέτωπο της Ηπείρου, οι κάτοικοι του χωριού Καμαρίνα Πρεβέζης συγκρότησαν εκστρατευτικό σώμα και πολέμησαν κατά των Τούρκων. Αφού οι τουρκικές δυνάμεις κατέλαβαν και κατέστρεψαν το χωριό, όσοι Καμαριναίοι γλίτωσαν κατέφυγαν ως πρόσφυγες μαζί με άλλους Ηπειρώτες στη Λευκάδα. Έχει υπολογιστεί ότι ο αριθμός τους ήταν περίπου 500 άτομα. Από τη Λευκάδα οδηγήθηκαν στη συνέχεια στην περιοχή της Βόνιτσας στην Αιτωλοακαρνανία, όπου οι κρατικές αρχές είχαν αποφασίσει να τους εγκαταστήσουν ως εποίκους. Για το λόγο αυτό συστήθηκε με νόμο ο συνοικισμός τους στην περιοχή Μυρτάρι Βόνιτσας και τους παραχωρήθηκαν εκκλησιαστικές γαίες.
Με βάση τον νόμο ΒΦϟΖ΄ «Περί συστάσεως συνοικισμού Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών» της 30/6/1899 δόθηκε στους πρόσφυγες αυτούς γη που ανήκε στη μονή της Αγίας Παρασκευής Μυρταρίου. Σε κάθε οικογένεια παραχωρήθηκε χώρος έκτασης 500 τ.μ. για κατοίκηση και γη 400 στρεμμάτων για καλλιέργεια, ενώ προβλέφθηκε και η παραχώρηση χρήσης γης για βοσκή στην κοινότητα.

Περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών
Νόμος ΒΦϟΖ΄
Γεώργιος Α΄
Βασιλεύς των Ελλήνων

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν∙

Άρθρον 1
Επιτρέπεται εις τον Υπουργόν των Οικονομικών να παραχωρήση δωρεάν το εν Βονίτση εκκλησιαστικόν λιβάδιον της Αγίας Παρασκευής του Μυρταρίου προς σύστασιν συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων προσφύγων Ηπειρωτών.
Εις την παραχώρησιν ταύτην δεν επιτρέπεται να περιληφθώσι τα πέριξ της Βονίτσης αρχαία ερείπια τα γνωστά υπό το όνομα «Κατάκωλον» και «Κρυστάλλια», η Ακρόπολις του αρχαίου Ανακτορίου, ο προς νότον λόφος του Αγίου Πέτρου και οι δύο ΝΑ της Βονίτσης κείμενοι λόφοι γνωστοί υπό το όνομα «Μαγούλες».

Άρθρον 2
Η ενί εκάστω των συνοικισθησομένων οικογενειάρχη ή χήρα μετά των τέκνων της παραχωρηθησομένη έκτασις εν τω χώρω μεν του συνοικισμού δι' οικίαν και κήπον ορίζεται εις πεντακόσια μέτρα, εκτός δε αυτού προς καλλιέργειαν εις τεσσαράκοντα στρέμματα.

Άρθρον 3
Εάν μετά την τοιαύτην διανομήν υπολειφθώσι γαίαι, αύται διατίθενται κατά τας διατάξεις των νόμων ΚΘ΄της 31 Ιανουαρίου 1864 περί βοσκησίμων γαιών, ΧΞΘ΄ της 31 Δεκεμβρίου 1877 περί διαθέσεως των εθνικών λιβαδίων και των προς εκτέλεσιν αυτών εκδοθέντων Β. διαταγμάτων.

Άρθρον 4
Κατά τας διατάξεις των εν τω προηγουμένω άρθρω μνημονευομένων νόμων και διαταγμάτων επιτρέπεται η παραχώρησις αναλόγου βοσκησίμου περιφερείας εξ εθνικών ή εκκλησιαστικών λιβαδίων ή γαιών εις κοινότητας, ως οι συνοικισμοί συνέχονται μετά της παραχωρηθησόμενης περιφερείας, εάν δεν έχωσιν ίδια κοινοτικά ή άλλα εθνικά λιβάδια προς συντήρησιν των ζώων των.
Η κατά την προηγουμένην παράγραφον παραχώρησις αφορά αποκλειστικώς εις την βοσκήν των ζώων της κοινότητος. Εάν όμως αποδειχθή, ότι η κοινότης ποιείται ετέραν χρήσιν της παραχωρηθείσης βοσκησίμου περιφερείας, η παραχώρησις ανακαλείται, και η βοσκήσιμος περιφέρεια ενοικιάζεται δια λογαριασμόν του Δημοσίου ή του εκκλησιαστικού ταμείου.

Άρθρον 5
Εν περιπτώσει καθ' ην αποφασίση το Κράτος να χρησιμοποιήση προς δημοσίαν τινά ανάγκην την κατά το προηγούμενον άρθρον 4 παραχωρηθείσαν βοσκήσιμον περιφέρειαν, ανακαλείται η γενομένη προς την κοινότητα παραχώρησις.

Άρθρον 6
Δια Β. διατάγματος κανονισθήσονται τα αφορώντα εις την εκτέλεσιν του παρόντος νόμου.
Ο παρών νόμος, ψηφισθείς υπό της Βουλής και παρ' Ημών σήμερον κυρωθείς, δημοσιευθήτω δια της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και εκτελεσθήτω ως νόμος του Κράτους.
Εν Αθήναις τη 30 Ιουνίου 1899
Γεώργιος
Ο Υπουργός των Οικονομικών
Α. Ν. Σιμόπουλος


Στοιχεία Δημιουργίας
Εθνικό Τυπογραφείο
01-07-1899
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Νόμος Περί συστάσεως συνοικισμού των Καμαριναίων και άλλων Ηπειρωτών, 1899
595

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ήπειρος, Καμαρίνα Ηπείρου
Τόπος Εγκατάστασης: Μυρτάρι (Νέα Καμαρίνα) Βόνιτσας, Βόνιτσα