Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, περί παραχώρησης γης σε πολιτικούς πρόσφυγες ανατολικής Ευρώπης, 1956, 1962

Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλής, τοποθέτηση Θ. Τουρκοβασίλη για εκτοπισμένους εμφυλίου, 19-12-1947
6th August 2019
Ερώτηση βουλευτή Δράμας Π. Κάβδα προς Υπουργό Γεωργίας Στ. Αλλαμανή σχετικά με αίτημα εγκατάστασης ομάδας προσφύγων από την ΕΣΣΔ σε περιοχή του νομού Δράμας, 8/4/1952
6th August 2019
1950-1989

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής, περί παραχώρησης γης σε πολιτικούς πρόσφυγες ανατολικής Ευρώπης, 1956, 1962

Κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου πρόσωπα που διαφωνούσαν με την πολιτική των ανατολικών χωρών ή διώκονταν από τις κυβερνήσεις τους διέφυγαν σε χώρες της Δύσης, μεταξύ των οποίων ήταν και η Ελλάδα. Το 1955 το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας ανέλαβε, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, την αποκατάσταση των προσφύγων αυτών. Επιμέρους περιπτώσεις αποκατάστασης προσφυγικών ομάδων απασχόλησαν και τις συνεδριάσεις της Βουλής, καθώς η διανομή γαιών σε πρόσφυγες από τις ανατολικές χώρες συναντούσε αντιδράσεις και εμπόδια.
Στο πρώτο απόσπασμα από τα Πρακτικά των συζητήσεων της Βουλής παρουσιάζεται η απάντηση του Υπουργού Γεωργίας της Κυβέρνησης Κ. Καραμανλή (ΕΡΕ) Α. Αποστολίδη σε σχετική ερώτηση των βουλευτών Καβάλας Α. Λασκαρίδη (ΕΔΑ), Θεσσαλονίκης Κ. Τσιγάρα (ΕΔΑ), Λαρίσης-Μαγνησίας Γ. Παπαστεργίου (ανεξάρτητος) και Καρδίτσης-Τρικάλων Κ. Βασαρδάνη (Δημοκρατικό Κόμμα Εργαζόμενου Λαού), με την οποία ζητούν διευκρινίσεις για την παραχώρηση γης σε ομογενείς πρόσφυγες από την ανατολική Ευρώπη στην περιοχή της Βίγλας Άρτας (4/6/1956).
Στο δεύτερο απόσπασμα παρατίθεται η απάντηση (30/3/1962) του Υφυπουργού Γεωργίας Π. Σταυρόπουλου της Κυβέρνησης Κ. Καραμανλή (ΕΡΕ), σε ανάλογη ερώτηση βουλευτών της ΕΔΑ, Γ. Τσαρουχά (Καβάλας), Δ. Κελτεμλίδη (Θεσσαλονίκης) και Β. Εφραιμίδη (Θεσσαλονίκης). Στην απάντηση αναφέρεται ότι προστατευόμενοι από παλαιότερο νόμο Πολεμιστές αντέδρασαν στη διανομή γαιών σε πρόσφυγες ισχυριζόμενοι ότι έπρεπε να προηγηθεί η δική τους αποκατάσταση.

Πρακτικά Συνεδριάσεων της Βουλής
Συνεδρίασις ΚΗ΄

Κατόπιν σχετικών διαπραγματεύσεων της Ελληνικής Κυβερνήσεως αφ' ενός και της υπάτης Αντιπροσωπείας του Ο.Η.Ε. δια τους εκ χωρών του παραπετάσματος πρόσφυγας αφ' ετέρου, ενδιαφερομένης όπως συμβάλη εις την επαγγελματικήν αποκατάστασιν των εν Ελλάδι ομογενών προσφύγων εκ χωρών του παραπετάσματος δια συμμετοχής της εις το ήμισυ της προς τούτο απαιτηθησομένης δαπάνης, απεφασίσθη κατά τας αρχάς του έτους 1955 όπως μεταξύ άλλων αντιμετωπισθή και η αγροτική αποκατάστασις (100) εκατόν οικογενειών των προσφύγων τούτων.
Δια την αποκατάστασιν τούτων η Ελληνική Κυβέρνησις προσεφέρθη να διαθέση την αναγκαιούσαν γεωργικήν έκτασιν 3.000 στρεμμάτων εκ των διαθεσίμων Δημοσίων εκτάσεων, επροτιμήθη η τοιαύτη της άρτι αποστραγγισθείσης κτηματικής περιοχής του τέως έλους Βίγλας Άρτης, συνολικής εκτάσεως 32.500 στρεμμάτων. Εκ της εκτάσεως ταύτης 20.000 στρεμ. περίπου ανήκουν εις τα όμορα χωρία, τα δε υπόλοιπα 12.500 στρεμμ. περίπου εις το Ελληνικόν Δημόσιον.
Η διάθεσις 3.000 στρεμ. εκ των 12.500 τοιούτων του Δημοσίου προς αποκατάστασιν ομογενών προσφύγων εκ χωρών του παραπετάσματος εκρίθη ότι δεν αποτελεί μέγα ποσοστόν, πολλώ μάλλον αν ληφθή υπ' όψιν ότι επί προβλεπομένων ν' αποκατασταθώσι κατά το πρώτον έτος 50 οικογενειών επελέγησαν 42 οικογένειαι, εξ ων 34 κατάγονται εξ Ηπείρου.
Δέον να σημειωθή προσέτι ότι τα υπόλοιπα 9.500 στρεμ. του Ελληνικού Δημοσίου, ως και τα 20.000 στρεμ. τα ανήκοντα εις τα όμορα προς το τέως έλος Βίγλας χωρία, ως και άλλαι εκτάσεις προερχόμεναι εξ αναγκαστικής απαλλοτριώσεως κατ' εφαρμογήν της αγροτικής νομοθεσίας, θα χρησιμοποιηθούν δι' αγροτικήν αποκατάστασιν γηγενών ακτημόνων αγροτών καταγομένων αποκλειστικώς εκ της περιοχής του Νομού Άρτης.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω αι διατυπούμεναι υπό των ερωτώντων επικρίσεις δεν ευσταθούν.
Εν Αθήναις τη 4 Ιουνίου 1956
Ο Υπουργός
Α. Αποστολίδης

[...]

Εφημερίς Συζητήσεων της Βουλής
9 Απριλίου 1962

IV) Του Υπουργείου Γεωργίας

α΄) Επί ερωτήσεως των βουλευτών κ.κ. Γ. Τσαρουχά, Δ. Κελτεμλίδη και Β. Εφραιμίδη.
Εις απάντησιν της δια των υπ' αριθ. 1240, 1066 και 862/1962 υμετέρων εγγράφων διαβιβασθεισών ημίν επί ερωτήσεως υπό των βουλευτών κ.κ. Γ. Τσαρουχά, Δ. Κελτεμλίδη και Β. Εφραιμίδη, ως και αναφοράς του Συλλόγου των εκ Ρωσίας ομογενών προσφύγων των εγκατεστημένων εις τον Συνοικισμόν Κρηνίδων του Νομού Καβάλας, εν σχέσει προς την γεωργικήν και στεγαστικήν αποκατάστασιν αυτών, έχομεν την τιμήν εν συνεχεία προς το υπ' αριθ. Ε/524/28.2.62 έγγραφόν μας, να ανακοινώσωμεν υμίν τα κάτωθι:
Κατά το έτος 1952 επί διατεθεισών τότε διαθεσίμων εκτάσεων των αποστραγγισθεισών γαιών Τεναγών Φιλίππων, παρεχωρήθη εις απάσας τας εις τον Συνοικισμόν Κρηνίδων εγκατασταθείσας 150 περίπου οικογενείας Ρωσοπροσφύγων κλήρος εξ 7 στρεμμάτων, όσος παρεχωρήθη και εις τους λοιπούς ακτήμονας εγκατοίκους του ως άνω Συνοικισμού.
Εν συνεχεία κατά το έτος 1960 επί διατεθεισών εκ 400 στρεμμάτων κοινοχρήστων εκτάσεων του αγροκτήματος Κρηνίδων παρεχωρήθη επαύξησις κλήρου 4 στρεμμάτων εις εκάστην οικογένειαν εκ των ως άνω Ρωσοπροσφύγων δια της υπ' αριθ. 5060/1960 αποφάσεως της Επιτροπής Απαλλοτριώσεων Καβάλας, ουχ' ήττον όμως η απόφασις αύτη, κατόπιν υποβληθείσης ενστάσεως υπό των προστατευομένων υπό του νόμου 751/1836 Πολεμιστών, ανεκλήθη ως μη σύννομος δια της υπ' αριθ. 11/1960 αποφάσεως της αυτής Επιτροπής, δοθέντος, ότι κατά νόμον οι πολεμισταί προτάσσονται εις την σειράν κατατάξεως.
Πάντως μελετάται υπό της υπηρεσίας εν όψει των υφισταμένων δυνατοτήτων από απόψεως διαθεσίμων γαιών η εξεύρεσις νομίμου τρόπου επαυξήσεως κατά το δυνατόν του κλήρου των.
Εν Αθήναις τη 30 Μαρτίου 1962
Ο Υφυπουργός
Π. Σταυρόπουλος


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
08-06-1956
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
828

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Εγκατάστασης: Βίγλα Άρτας, Ήπειρος, Κρηνίδες Καβάλας