Άρθρο με καταγγελίες για την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια μουσουλμάνων που είχαν εκκενωθεί, εφ. Νέα Εφημερίς (Ηράκλειο), 22/5/1924, 23/5/1924

Άρθρο-ρεπορτάζ της Λουκίας Πετρίτση σχετικά με το στρατόπεδο Λαυρίου εφ. Εμπρός, 22/3/1950
6th August 2019
Άρθρο του Κ. Δεμερτζή με το οποίο κατηγορεί την εκλογική τακτική των βενιζελικών και καλεί σε μερική αποχή τις αντιβενιζελικές πολιτικές δυνάμεις, εφ. Εμπρός, 13/7/1928
6th August 2019
1923-1939

Άρθρο με καταγγελίες για την εγκατάσταση προσφύγων σε σπίτια μουσουλμάνων που είχαν εκκενωθεί, εφ. Νέα Εφημερίς (Ηράκλειο), 22/5/1924, 23/5/1924

Σύμφωνα με την απογραφή του 1928, περίπου 34.000 πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη. Στο Ηράκλειο, που υπήρξε ένας από τους δέκα δήμους με τη μεγαλύτερη αναλογία προσφύγων στον συνολικό τους πληθυσμό, πολλοί πρόσφυγες εγκαταστάθηκαν στα οικήματα που εκκενώθηκαν μετά την αναχώρηση των ανταλλαξίμων μουσουλμάνων. Η κατανομή της περιουσίας των ανταλλάξιμων μουσουλμάνων προκάλεσε μεγάλες συγκρούσεις. Πολλά δημοσιεύματα του τοπικού τύπου κατήγγειλαν και τα μέλη της Επί της Αστικής Εγκαταστάσεως Επιτροπής, που είχε την ευθύνη της διαδικασίας, για αυθαιρεσίες και χρηματισμό, και ορισμένους πρόσφυγες που χρησιμοποιούσαν δόλιες πρακτικές εις βάρος άλλων. Τα παρακάτω αποσπάσματα είναι από άρθρο που δημοσιεύτηκε σε συνέχειες στην τοπική εφημερίδα του Ηρακλείου Νέα Εφημερίς.

«από τον Νομόν μας ανεχώρησαν τόσοι Μουσουλμάνοι, όσοι είναι οι αφιχθέντες πρόσφυγες. Εφ’ όσον δε κατά τας κυβερνητικάς αποφάσεις οι πρόσφυγες θα εγκαθίσταντο εις τα Μουσουλμανικά οικήματα και κτήματα, η αποκατάστασίς των έδει να είναι οποία ήτο και η θέσις των Μουσουλμάνων προ της αναχωρήσεώς των. […]. Δεύτερον, το ζήτημα της αστικής εγκαταστάσεως των προσφύγων είναι αυτό καθ’ εαυτό ολόκληρον σκάνδαλον.[…]. Ο κ. Νομάρχης κατήρτισε την περίφημον επιτροπήν της αστικής εγκαταστάσεως εκ προσφύγων και δημοσίων υπαλλήλων, ήτις δι’ αποφάσεών της επεδίκαζε τα μουσουλμανικά οικήματα εις τους αστέγους πρόσφυγας […]. Αλλ’ εις την εκτέλεσίν του εδημιουργήθησαν τα τερατωδέστερα σκάνδαλα. Όπισθεν της ευθύνης του κ. Νομάρχου ωργίαζαν τα διάφορα εντεταλμένα πρόσωπα τα οποία ερυμουλκούντο από τις εισηγήσεις των ανευθύνων. Δεν θέλομεν να πιστεύσωμεν τα διαδιδόμενα ότι δια την κατάληψιν των περισσοτέρων οικημάτων εδόθησαν πολλά χρήματα […]. Γνωρίζομεν προσέτι ότι τα μεγάλα και καλά σπίτια των μπέηδων εδόθησαν εις μεγαλοσχήμονας υπό διαφόρους προφάσεις, […]»
Νέα Εφημερίς 22/5/1924

----------------------------------------------------------------

«Αλλ’ εφ’ όσον ασκούμεν ένα έλεγχον τόσον αυστηρόν, οφείλομεν να μη παρίδωμεν και την ευθύνην των προσφύγων […]. Και η ευθύνη των προσφύγων δεν είναι μικρά, αφ’ ου οι πλείστοι εξ αυτών συστηματικώς ειργάσθησαν να πλαστογραφήσουν, να καταδολιεύσουν τας αποφάσεις της επιτροπής της αστικής εγκαταστάσεως και να επιδείξουν αχαρακτήριστον απείθειαν προς τας διαταγάς των αρχών.[…] μόλον τούτο, και παρ’ όλα ταυτά, οι αρμόδιοι δεν απαλλάσσονται της ουσιαστικής των ευθύνης, διότι εγνώριζον το πράγμα και όφειλον να προλάβουν τα αποτελέσματά του. Δια της μεθόδου αυτής και της σωρείας αυθαιρέτων καταλήψεων και με πλάγια μέσα επέτυχον να στεγαστούν όλοι σχεδόν οι μεγαλόσχημοι πρόσφυγες, όλαι αι προσφυγικαί οικογένειαι αίτινες είχον άνδρες να ομιλήσουν, να σπάσουν πόρταις, ίνα καταλάβουν αυθαιρέτως οικίας και έμεινον εις τους πέντε δρόμους τα απροστάτευτα γυναικόπαιδα»
Νέα Εφημερίς 23/5/1924


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
εφημερίδα Νέα Εφημερίς
22-05-1924
Ηράκλειο
Θεματική Ενότητα
1290

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Ηράκλειο