Άρθρο σχετικά με τη θεμελίωση της Νέας Αγχιάλου, εφ. Εμπρός, 30/9/1907

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1834-1912

Άρθρο σχετικά με τη θεμελίωση της Νέας Αγχιάλου, εφ. Εμπρός, 30/9/1907

Η Νέα Αγχίαλος είναι ένας από τους τρεις συνοικισμούς (Νέα Ευξεινούπολη και Νέα Σωζόπολη οι άλλοι δύο) που ιδρύθηκαν με σκοπό την άμεση στεγαστική και αγροτική αποκατάσταση των προσφύγων της Ανατολικής Ρωμυλίας και δευτερευόντως την αποκατάσταση αυτοχθόνων της ευρύτερη περιοχής που βρίσκονταν σε καθεστώς ακτημοσύνης (επίμορτοι καλλιεργητές και παρακεντέδες). Ειδικότερα, ο συνοικισμός ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα της 10ης Ιουλίου 1907 «περί ορισμού τόπου εν τη επαρχία Αλμυρού προς εγκατάστασιν συνοικισμού ονομαζομένου ΄΄Νέα Αγχίαλος΄΄». (ΦΕΚ αρ. 133 / 11-7-1907) ενώ επιμέρους διατάξεις για τα παραχωρούμενα οικόπεδα ορίστηκαν με το Βασιλικό Διάταγμα της 19ης Ιουλίου 1907 «περί ορισμού της εκτάσεως των οικοπέδων του εν τη επαρχία Αλμυρού συνοικισμού ‘’Νέας Αγχιάλου΄΄», (ΦΕΚ αρ. 144 / 21-07-1907). Ο νέος συνοικισμός οικοδομήθηκε σε παλαιά τσιφλίκια (Στεφανοβίκεια) που είχαν εξαγοραστεί από το ελληνικό δημόσιο ήδη από το έτος 1902 και αρχικώς προορίζονταν για την αποκατάσταση αυτόχθονων ακτημόνων πληθυσμών. Η θεμελίωση του συνοικισμού έγινε στα τέλη Σεπτεμβρίου 1907 και σταδιακά εγκαταστάθηκε εκεί σημαντικός αριθμός προσφύγων. Ήδη από το έτος 1907 είχαν εγκριθεί αιτήσεις εγκατάστασης και διανομής κλήρου σε περισσότερες από 800 οικογένειες προσφύγων, στην πλειοψηφία τους γεωργοί και αμπελουργοί. Με βάση την απογραφή πληθυσμού του έτους 1920 εντός του συνοικισμού της Νέας Αγχιάλου κατοικούσαν 1.975 άτομα, ενώ στην ευρύτερη περιοχή του, 2.030. Στο δημοσίευμα από την εφημερίδα "Εμπρός" που ακολουθεί, παρατίθενται πληροφορίες για την τελετή των εγκαινίων της Νέας Αγχιάλου με ιδιαίτερη μνεία στους υπουργούς της κυβέρνησης Θεοτόκη που παραβρέθηκαν σε αυτά, ενώ περιγράφονται ορισμένες από τις χρονοβόρες διοικητικές διαδικασίες που προηγούνταν της δημιουργίας συνοικισμού και της διανομής γαιών.

Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ. Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ

Οι υπουργοί κ.κ. Σιμόπουλος, Καλογερόπουλος και Τρικούπης και ο τμηματάρχης κ. Γεωργαντόπουλος δια του τραίνου Χαλκίδος και εκείθεν δια της «Αστραπής» απήλθον χθες εις Βόλον, όπως μεταβούν εις την παραλίαν της Νέας Αγχιάλου μεταξύ Δημητριάδος και Αλμυρού, ίνα παραστούν εις την τελετήν της καταθέσεως του θεμελίου λίθου της νέας ταύτης πόλεως των προσφύγων. Ο Διάδοχος θα φτάσει εις Ν. Αγχίαλον την 10 π.μ. μετά του πρίγκηπος Ανδρέου.

Ο νόμος περί εγκαταστάσεως

Ο νόμος περί διανομής γαιών εν Θεσσαλία εδημοσιεύθη περί τα τέλη Απριλίου ή αρχάς Μαΐου ε.ε. αλλά δια να επιτευχθή η εφαρμογή αυτού, ήτις ως εκ της φύσεως της υποθέσεως προσέκρουεν επί πλείστων και πολλάκις ανυπέρβλητων δυσχερειών, έπρεπε να προηγηθή εργασία καταπληκτική εν τω Υπουργείω των Οικονομικών εν τοις διανεμομένοις κτήμασι. Έπρεπε να καταρτησθώσι τα δια την διανομήν εις τους συνοικισμούς χρήσιμα συνεργεία. Ειργάσθησαν δε από της δημοσιεύσεως του Νόμου εξ τοιαύτα και ήδη συνέστη και έβδομον με έδρα το χωρίον Ριζόμυλος της επαρχίας Λαρίσης. Έπρεπε να μελετηθώσιν αι χιλιάδες των δηλώσεων των τε εγκατοίκων Θεσσαλών και των προσφύγων ομογενών και να εξελεγχθώσι μία προς μίαν και να εκδοθώσιν αι αποφάσεις του κ. υπουργού δεχομένου ή απορρίπτοντος εκάστην δήλωσιν. Έπρεπε να συνταχθώσι και τα διαγράμματα των συνοικισμών των διαφόρων χωρίων.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Εφημερίδα Εμπρός
Εφημερίδα Εμπρός
30-9-1907
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
"Η ΘΕΜΕΛΙΩΣΙΣ ΤΗΣ Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΥ"
1008

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ανατολική Ρωμυλία
Τόπος Εγκατάστασης: Νέα Αγχίαλος