Αναφορά προσφύγων Σμύρνης προς την Εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Κρυπτογράφημα του περιοδεύοντος Υποδιοικητή της Χωροφυλακής για τη Ρωσσική Μονή του Αγίου Όρους, 1924
6th August 2019
Επιστολή του Συλλόγου Δωδεκανησίων προς τον Υπουργό Εξωτερικών Νικ. Πολίτη, 1918
6th August 2019
1821-1833

Αναφορά προσφύγων Σμύρνης προς την Εθνοσυνέλευση της 3ης Σεπτεμβρίου 1843

Πρόσφυγες από τη Σμύρνη επαναφέρουν προς την Εθνοσυνέλευση του 1843 αίτημά τους, που είχε τεθεί και στις εθνοσυνελεύσεις των χρόνων της Επανάστασης, με το οποίο ζητούν άδεια προκειμένου να εγκατασταθούν στον Ισθμό της Κορίνθου και να συστήσουν εκεί μία εμπορική πόλη, με το όνομα Οθωνία. Το αίτημα σχετίζεται με το ζήτημα αυτοχθόνων και ετεροχθόνων που απασχόλησε δια μακρών τις εργασίες της Εθνοσυνέλευσης. Στο έγγραφο που απευθύνουν οι Σμυρναίοι προς τον πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης Πανούτσο Νοταρά, αναφέρονται στο ιστορικό της υπόθεσής τους, επικαλούνται παλαιότερα σχετικά ψηφίσματα Εθνοσυνελεύσεων και ζητούν να χωροθετηθεί ο νέος συνοικισμός και να τους παραχωρηθεί γη για ανέγερση οικιών με αυλή και κήπο. Οι πρόσφυγες αυτοί ειδικεύονταν στις εμπορικές δραστηριότητες και στόχευαν ο νέος συνοικισμός να έχει ρητά εμπορικό χαρακτήρα. Για το λόγο αυτό υπογραμμίζουν ότι η τοποθεσία που ζητούν έχει γεωγραφικό πλεονέκτημα, ενώ συγχρόνως ζητούν να κηρυχθούν ελεύθερα τα παρακείμενα λιμάνια Λουτρακίου και Καλαμακίου.

Προς τον κύριον Πρόεδρον της Τρίτης Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως

Το υπ' αριθ. ΚΓ΄ ψήφισμα της εν Τροιζήνι εθνικής των Ελλήνων Συνελεύσεως επέτρεψεν εις τους Σμυρναίους αν ανεγείρωσι πόλιν κατά τον Ισθμόν της Κορίνθου, η δε εν Άργει εθνική Συνέλευσις ανεγνώρισε και επικύρωσε τούτο η μεν προσκαλέσασα την βουλήν η δε την Κυβέρνησιν δια τα περαιτέρω.
Αν δυστυχείς περιστάσεις εμπόδισαν την πραγματοποίησιν των ανωτέρω εθνικών θελήσεων και μεταγενεστέρως πάλιν την κατά τον Ισθμόν ανέγερσιν της πρωτευούσης, μένει όμως πάντως αποδεδειγμένον, ότι η θέσις εκείνη μεταξύ των δύω Ελληνικών θαλασσών κειμένη, είναι η καταλληλοτέρα πάσης άλλης προς ανέγερσιν εμπορικής πόλεως, επίσης αποδεδειγμένον είναι, πόσην ζημίαν επέφερεν εις την Ελλάδα η μη πραγματοποίησις του μνησθέντος ψηφίσματος, και πόσην ωφέλειαν ήθελε προξενήσειν και αργά ήδη η πραγματοποίησίς του.
Οι υποφαινόμενοι θέλοντες εξ ενός μεν να οφελήσωμεν το έθνος, γενόμενοι αίτιοι μεγάλου αγαθού παραμεληθέντος μέχρι της σήμερον, εξ άλλου δε να εύρωμεν όσον ένεστι και το ίδιον συμφέρον, συγκεντρωνόμενοι εις εν οι ήδη τήδε κακείσε διεσπαρμένοι,
Παρακαλούμεν την εθνικήν Συνέλευσιν να μας δώση την άδειαν να κατοικήσωμεν τον Ισθμόν της Κορίνθου, επί Σκοπώ να γενώμεν ημείς πρώτοι και κτήτορες της εκείσε εγερθησομένης εμπορικής πόλεως.
Επειδή δε δια να πραγματοποιηθή ο Σκοπός τούτος απαιτείται, όχι μόνον η άδεια, αλλ' η σύμπραξις και συνέργεια της Κυβερνήσεως, και προ πάντων της Συνελεύσεως υποβάλλομεν, ευσεβάστως τας ακολούθους αιτήσεις μας, βέβαιοι ότι η παραδοχή των θέλει συντελέσει τα μέγιστα προς επιτυχίαν των.
Α΄. Να εγκριθή παρά της Συνελεύσεως ταύτης συμφώνως με τα προαποφασισθέντα των προηγουμένων εθνοσυνελεύσεων η ανέγερσις εμπορικής πόλεως εις τον Ισθμόν της Κορίνθου υπό το όνομα Οθωνία, ή όπως άλλως εγκρίνει να την ονομάση.
Β΄. Να δοθή δωρεάν εις ένα έκαστον των επιθυμούντων να κατοικήσωσι την νεοεγερθησομένην ταύτην πόλιν καθ' όλον τον Ισθμόν εκ του Λουτρακίου μέχρι του Καλαμακίου, ανάλογος έκτασις γηπέδου προς οικοδομήν οίκου, αυλής και κήπου∙ εκ δε της εθνικής γης οι έχοντες δικαίωμα να λάβωσι κατά τας γενηθησομένους αποφάσεις της Συνελεύσεως εις τους κατοικησομένους να δωθή εκ των εθνικών γαιών των πέριξ αυτής.
Γ΄. Να κηρυχθώσιν ελεύθεροι οι λιμένες της νέας πόλεως του τε Λουτρακίου και του Καλαμακίου.
Δ΄. Να ειδοποιηθούν επισήμως δι' εγκυκλίων περί του αντικειμένου τούτου, όλοι οι εντός και εκτός της επικρατείας Έλληνες και λοιποί δια να έλθουν να συνοικήσωσι.
Ε΄. Παραδεχθείσης της προτάσεώς μας, να διορισθή αμέσως και όσον ένεστι ταχύτερον παρά της Κυβερνήσεως επίτηδες Γεωμέτρης προς διαγραφήν του σχεδίου της πόλεως και εκπεραίωσιν εντός τριών μηνών το πολύ μετά την παραδοχήν, και τα λοιπά δυνάμενα να συνεισφέρωσι προς τον εθνοφελή τούτον σκοπόν, τα αφίνομεν εις την κρίσιν και σύνεσιν της εθνικής υμών Συνελεύσεως, καθώς πρόσκαιραι ασυδοσίαι φόρων κλπ. προς ευκολίαν των μελλόντων συνοικήσαι.
Σας παρακαλούμεν δε Κύριε Πρόεδρε, όχι μόνον να αναγνώσητε ενώπιον των πληρεξουσίων του έθνους την αναφοράν μας ταύτην, αλλά και να την ενισχύσητε αξίως του πατριωτισμού, όστις Σας εχαρακτήρισεν απ' αρχής του ιερού μας αγώνος.
Υποσημειούμεθα με σέβας
Πειραιεύς τη 14 Δεκεμβρίου 1843

[:ακολουθούν ιδιόχειρες υπογραφές]


Είδος Τεκμηρίου: Επιστολές / Υπομνήματα
Στοιχεία Δημιουργίας
Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη, Αρχείο Π. Κένταυρου, αρ. εισ. 30/75
14-12-1843
Πειραιάς
Θεματική Ενότητα
376

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Σμύρνη