Απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Π. Αργυρόπουλου, σχετικά με το Αρμενικό ζήτημα

Απόσπασμα από το δημοσιευμένο ημερολόγιο του Σωκράτη Σαριβαξεβάνη, περ. η Λέξη, 12/1986
6th August 2019
Μαρτυρίες των προσφύγων της Κύπρου Μιχάλη Μιχαήλ, Κώστα Κωνσταντίνου, Σάββα Αριστοδήμου
6th August 2019
1923-1939

Απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Π. Αργυρόπουλου, σχετικά με το Αρμενικό ζήτημα

Οι διώξεις των Αρμενίων από τους Οθωμανούς είχαν οδηγήσει χιλιάδες στην προσφυγιά ήδη από την περίοδο του Α΄Παγκοσμίου Πολέμου. Με τη Μικρασιατική Καταστροφή περίπου 50.000 Αρμένιοι κατέφυγαν στην Ελλάδα. Διεθνείς φορείς και το ελληνικό κράτος συνέδραμαν όλους τους πρόσφυγες που κατέφυγαν στην Ελλάδα το πρώτο διάστημα. Όταν άρχισε να εφαρμόζεται το πρόγραμμα αποκατάστασης των προσφύγων, οι ελληνικές κυβερνήσεις, στην προσπάθειά τους να μειώσουν τον αριθμό των ατόμων που θα επωφελούνταν και στο πλαίσιο της πολιτικής τους να ομογενοποιήσουν τον πληθυσμό της χώρας, επιδίωξαν να βρουν τρόπους απομάκρυνσης των Αρμενίων προσφύγων από την επικράτεια.
Στα απομνημονεύματά του, ο τότε εκπρόσωπος της Ελλάδας στην Κοινωνία των Εθνών Περικλής Αργυρόπουλος καταγράφει μία από τις ενέργειες στις οποίες προέβη το ελληνικό κράτος προκειμένου να αποφύγει τη μόνιμη εγκατάσταση των Αρμενίων στην Ελλάδα. Στο απόσπασμα από τα απομνημονεύματά του που ακολουθεί, ο Αργυρόπουλος αναφέρεται στις συζητήσεις στη ΓΣ της ΚτΕ και στην πρόταση ορισμένων χωρών της Λατινικής Αμερικής (Βραζιλία, Ουρουγουάη) να δεχτούν Ρώσους και Αρμένιους πρόσφυγες.
Ο Περικλής Αργυρόπουλος (1881-1966) υπήρξε νομικός, διπλωμάτης και προβεβλημένος πολιτικός της βενιζελικής παράταξης. Ακολούθησε καριέρα ως διοικητικό και διπλωματικό στέλεχος της ελληνικής διοίκησης, υπηρετώντας ως Νομάρχης, Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, πρεσβευτής, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Εκπροσώπησε την Ελλάδα στο πρώτο διοικητικό συμβούλιο της ΕΑΠ. Ανέλαβε Υπουργός Εξωτερικών (1926, 1929), Ναυτικών (1928, 1930), Εσωτερικών (1929). Διετέλεσε βουλευτής Αθηνών 1928-1923 (Κόμμα Εθνικών Δημοκρατικών), 1932-1933 (Κόμμα Φιλελευθέρων), 1963-1964 (ΕΔΑ).

Το Αρμενικόν ζήτημα

Την Κυβέρνησιν απησχόλει από πολλών μηνών το ζήτημα τούτο. Όπως μας είναι αδύνατον ν' αποκαταστήσωμεν Αρμενίους πρόσφυγας εν Ελλάδι, μας είναι εξ ίσου αδύνατον να εξακολουθήσωμεν περιθάλποντες αυτούς. Τόσον ο υπουργός των Εξωτερικών, δια πολιτικούς λόγους, όσον και δι' άλλους λόγους, ο υπουργός της Κοινωνικής Προνοίας ήσαν κατηγορηματικοί ως προς το ζήτημα τούτο. Ανέπτυξα εν εκτάσει την υπόθεσιν ταύτην εν τω υποβληθέντι υπομνήματί μου.
Εν Αθήναις επεκράτει μεγάλη απαισιοδοξία προ της αναχωρήσεώς μου, επιστεύετο δε ότι επί του προκειμένου ουδέν ήτο δυνατόν να επιτευχθή. Αι μετά της επί των Αρμενικών υποθέσεων επιτροπής διαπραγματεύσεις, αι λαβούσαι χώραν εν Λονδίνω προ τριμήνου, εις ουδέν είχον καταλήξει, παρά τας καλάς προθέσεις, τας οποίας εξεδήλωσε η Ελληνική Κυβέρνησις, ο δε Ν. Πολίτης κατά την εξ Αθηνών διέλευσίν του ουδόλως μου απέκρυψε ότι δεν έβλεπε πιθανότητα ανακινήσεως του ζητήματος τούτου. Αντιθέτως όμως μοι εδόθη ευκαιρία να ανακινήσω το ζήτημα κατά την συνεδρίασιν της 12 Ιουνίου 1924 του Συμβουλίου, καθ' ην υπεβλήθη και συνεζητήθη η επί των Ρώσων και Αρμενίων έκθεσις του υπάτου Αρμοστού. Αν και δεν επρόκειτο περί Ελληνικών υποθέσεων, εζήτησα από το Συμβούλιον όπως με ακούση, όπερ και έγινε αποδεκτόν. Το ζήτημα των Αρμενίων προσφύγων ετέθη προ του Συμβουλίου της Κοινωνίας των Εθνών ως κάτωθι.
1ον) Ο ύπατος αρμοστής Νάνσεν προέτεινεν όπως προσκολληθή η υπάτη Αρμοστεία εις το Διεθνές Γραφείον Εργασίας, δια τον λόγον ότι το ζήτημα, τόσον των Ρώσων, όσον και των Αρμενίων προσφύγων απετέλει, προ παντός σήμερον, ζήτημα εργατικών χειρών. Επί του σημείου τούτου δεν είχον πολλά να είπω. Απλώς μόνον έθεσα εις συνάφειαν, μετά του ταγματάρχου Johnson, αντιπροσώπου του κ. Νάνσεν, τους ημετέρους αντιπροσώπους παρά τω διεθνεί Γραφείω Εργασίας, όπερ συνεδρίαζεν ακριβώς τας ημέρας αυτάς εν Γενεύη.
2ον) ο ύπατος αρμοστής προέτεινε όπως εκδοθώσιν δια τους Αρμενίους πρόσφυγας ειδικά πιστοποιητικά, άτινα να επέχουν θέσιν διαβατηρίου. Απεδέχθην εξ ονόματος της Κυβερνήσεως την πρότασιν ταύτην.
Επωφεληθείς της ευκαιρίας, ανέπτυξα πώς ετίθετο το όλον Αρμενικόν ζήτημα από Ελληνικής απόψεως. Τα διάφορα επιχειρήματά μου ευρίσκονται εν τω απολογισμώ της συνεδρίας της 12 Ιουνίου 1924 του Συμβουλίου, καθώς και εν τω σημειώματί μου, όπερ υπέβαλον την επομένην εις τον ύπατον αρμοστήν και όπερ σημείωμα είναι όμοιον προς το υπό του υπουργού των Εξωτερικών εγκριθέν, εξαιρέσει του σημείου όπερ αφεώρα τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής και το οποίον αφήρεσα, τη αιτήσει του υπάτου αρμοστού.
Δύναμαι να βεβαιώσω ότι αι υπ' εμού δοθείσαι πληροφορίαι κατά την προφορικήν ανάπτυξιν του ζητήματος και αι εν τω υπομνήματί μου τοιαύται επροξένησαν μεγίστην εντύπωσιν. Ουδείς εγνώριζεν ότι η Ελλάς είχεν υποστή τόσον μεγάλας θυσίας χάριν των Αρμενίων, ωμολογήθη δε από όλους ότι δεν ήτο η Ελλάς εις θέσιν ν' αναλάβη την αποκατάστασιν των Αρμενίων προσφύγων, ουδ' ήτο δυνατόν να εγκατασταθούν ούτοι εν Ελλάδι.
Διαρκούσης της συνεδρίας, δύο των μελών του Συμβουλίου, οι αντιπρόσωποι της Βραζιλίας και Ουρουγουάης, εδήλωσαν ότι αι χώραι των ήσαν διατεθειμέναι να δεχθούν Ρώσους και Αρμενίους πρόσφυγας, όπερ το Συμβούλιον έλαβε υπό σημείωσιν, απεφασίσθη δε όπως ο ύπατος αρμοστής συνεννοηθή μετά της Ελληνικής κυβερνήσεως, προς τον σκοπόν όπως οργανωθή υπηρεσία μεταφοράς των Αρμενίων.
Φρονώ ότι το σύνολον των αποφάσεων αποτελεί επιτυχίαν από Ελληνικής απόψεως. Δεν νομίζω βεβαίως ότι θα γίνη άμεσος έναρξις μεταφοράς των Αρμενίων. Υπάρχουν πλείστα ζητήματα, άτινα χρήζουν διακανονισμού. Θέλω υποβάλει εις το υπουργείον σημείωμα επί των επί του προκειμένου συνδιαλέξεών μου μετά των αντιπροσώπων της Βραζιλίας και Ουρουγουάης. Πάντως όμως το ζήτημα έχει πλέον ανακοινωθή και έχει γίνει αποδεκτόν ότι οι Αρμένιοι πρόσφυγες δεν δύνανται να εγκατασταθώσιν εν Ελλάδι.
Υπό το ανωτέρω πνεύμα και εν συνεχεία προς τας υπό του Συμβουλίου ληφθείσας αποφάσεις, απέστειλα την επομένην προς την Κ.Τ.Ε. έγγραφον δια του οποίου επεβεβαίουν την συγκατάθεσίν μας εις τας ληφθείσας αποφάσεις. Το έγγραφον τούτο εβασίζετο τόσον επί του υπό του υπουργού των Εξωτερικών εγκριθέντος υπομνήματος, περί του οποίου ποιούμαι μνείαν ανωτέρω, όσον και επί του προς τον Μοργκεντάου αποσταλέντος τοιούτου υπό του προέδρου του υπουργικού Συμβουλίου, όταν προ τριμήνου ηγέρθη ζήτημα μεταφοράς εις Καύκασον 50.000 Αρμενίων προσφύγων.
Αι ληφθείσαι αποφάσεις συνεπάγονται: 1ον) Προηγουμένην συνεννόησιν μεταξύ των χωρών, εις ας πρόκειται να μεταναστεύσουν οι Αρμένιοι πρόσφυγες, και του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας εις περίπτωσιν καθ' ην τούτο απεδέχετο ν' αναμιχθή εις το ζήτημα αυτό. 2ον) Την εν Θεσσαλονίκη ίδρυσιν γραφείου μεταφοράς των Αρμενίων. Η Κοινωνία των Εθνών θέλει διαθέσει, δαπάναις της, διευθυντήν, η δε Ελληνική Κυβέρνησις αριθμόν τινά υπαλλήλων του υπουργείου, εις την διάθεσιν του διευθυντού. Αι δαπάναι λειτουργίας του γραφείου τούτου θέλουσιν ωσαύτως επιβαρύνει την Ελληνικήν Κυβέρνησιν. 3ον) Τα έξοδα μεταφοράς των προσφύγων θέλουσι βαρύνει εν τινι μέτρω την Ελληνικήν Κυβέρνησιν και μόνον εάν η μεταφορά αύτη ήθελε γίνει δ' Ελληνικών ατμοπλοίων.

Περικλής Αργυρόπουλος, Απομνημονεύματα, Αθήνα, 1970, σσ. 339-341.


Είδος Τεκμηρίου: Μαρτυρίες
Στοιχεία Δημιουργίας
Αργυρόπουλος, Περικλής
Απομνημονεύματα. Αργυρόπουλος, Περικλής, 1970
1970
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Απόσπασμα από τα Απομνημονεύματα του Π. Αργυρόπουλου, σχετικά με το Αρμενικό ζήτημα
746

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Αρμενία