Απόσπασμα από το φυλλάδιο, “Απάντησις επί των δύο κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρων και Σέρβων άρθρων του Αιώνος «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»”

Άρθρο σχετικά με την άφιξη ανήλικων προσφύγων της Κύπρου, εφ. Το Βήμα, 11/9/1974
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με το ζήτημα της Βορείου Ηπείρου, εφ. Νεολόγος Πατρών, 15/6/1945
6th August 2019
1834-1912

Απόσπασμα από το φυλλάδιο, “Απάντησις επί των δύο κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρων και Σέρβων άρθρων του Αιώνος «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»”

Το σχέδιο δημιουργίας συνοικισμού για την αποκατάσταση Σέρβων, Βουλγάρων και Θρακών αγωνιστών που προβλεπόταν με το Βασιλικό Διάταγμα της 23ης Σεπτεμβρίου 1845 (ΦΕΚ αρ. 20, 30/7/1846) έτυχε οξείας κριτικής από της στήλες της αντιπολιτευόμενης εφημερίδας "Αιών", η οποία δημοσίευσε άρθρο με τίτλο «Η Εταιρία» σε δύο συνέχειες, στις 10 και 14 Αυγούστου 1846. Η πολεμική που αρθρώθηκε από την εφημερίδα στο σχέδιο του συνοικισμού προκάλεσε την αυτοτελή έκδοση "Απάντησις επί των δύο άρθρων του Αιώνος. Η Εταιρία κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρο-Σέρβων", με συγγραφέα τον Θρακιώτη, τότε υπολοχαγό, Αριστείδη Χρυσοβέργη, που λίγα χρόνια μετά θα λάβει μέρος στον Κριμαϊκό πόλεμο στο πλευρό των Ρώσων, επικεφαλής στρατιωτικής μονάδας που συστάθηκε με την ονομασία «Ελληνική Λεγεώνα». Το κείμενο της έκδοσης, έκτασης 22 σελίδων, υπογράφεται από τον συγγραφέα του στις 15 Αυγούστου 1846, λίγες δηλαδή ημέρες μετά τη δημοσίευση των δύο άρθρων, εντούτοις βλέπει το φως της δημοσιότητας το 1847. Η έκδοση επιχειρεί να απαντήσει και να αναιρέσει τα επιμέρους σημεία των δύο άρθρων του "Αιώνα". Ο συγγραφέας Χρυσοβέργης επικρίνει οξύτατα την εφημερίδα και το συντάκτη των δύο άρθρων, χαρακτηρίζοντάς τους υβριστές και υποκινούμενους από δόλιους σκοπούς, μεταξύ των οποίων να πληγεί το κύρος του Όθωνα και της κυβέρνησης. Περαιτέρω, ψέγει την εφημερίδα για αναλγησία και έλλειψη ανθρωπιστικού πνεύματος απέναντι σε αγωνιστές και πληθυσμούς που επί χρόνια υφίσταντο πολλές κακουχίες τη στιγμή που καταβαλλόταν προσπάθειες να λυθούν τα προβλήματά τους μέσω του συνοικισμού. Παρακάτω, παρατίθενται αυτούσιο το εισαγωγικό μέρος του κειμένου και επιλεγμένα αποσπάσματά του, όπου αναδεικνύεται η συλλογιστική, τα επιχειρήματα, η συναισθηματική φόρτιση του γράφοντος αλλά και το λεκτικό της δημόσιας αντιπαράθεσης της εποχής. Αν και οξύ και πολεμικό, το κείμενο δεν πρέπει να είχε ευρεία διάδοση ούτε διείσδυση στο δημόσιο λόγο, εξαιτίας της χρονικά καθυστερημένης κυκλοφορίας του και της αποδυνάμωσης της επικαιρότητας του θέματος. Το φυλλάδιο είχε πολλά ορθογραφικά λάθη· εδώ διορθώθηκαν σιωπηρά.

Απάντησις επί των δύο κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρων και Σέρβων άρθρων του Αιώνος «Η ΕΤΑΙΡΙΑ»

Με σέβας πολύ εμφανιζόμενος ενώπιον του κοινού της τε Πρωτευούσης και των λοιπών επαρχιών, αν και στρατιωτικός, υστερημένος πάσης απαιτούμενης μαθήσεως, θέλω όμως καταδείξω αληθώς, ποία τα διερεθήσαντα τόσον πικρώς την χολήν του καλού τούτου πατριώτου αίτια. Με φρίκην μου ανέγνωσα, και πας τις μετ’ εμού, τα δύο ταύτα άρθρα, γέμοντα παντόκορφα ύβρεις, κατά της εσχάτης προδοσίας ληρήματα. Ο μεμωραμένος ούτος άνθρωπος, γενόμενος όργανον, και όργανον τυφλόν των διασαλπίσεων, των αισχρών του Μακιαβελικού συστήματος, έστρεψεν απανθρώπως τα φαρμακερώτερα όπλα κατά της πατρίδος του, κατά του ίδιου εαυτού του. Άθλιος!!! Το σύστημα τούτο καταχθόνιον και αιμοχαρές πάντοτε, αγαλόμενον και σκιρτών επί των πτωμάτων της αθλιότητος και της ταλαιπωρίας, μόλις ίδε με το μισάνθρωπον όμμα του, ότι ο εις άκρον φιλάνθρωπος και ελεειμονέστατος Βασιλεύς μας, καθώς επίσης και η Κυβέρνησίς του ήρχισαν να επιθέτουν βάλσαμον κατ’ ολίγον εις τας πληγάς των δυστυχών και ταλαιπώρων ανδρών του πολέμου και της μεταβολής εκείνης, ευθύς ύψωσαν δια του οργάνου, του μυσαρού και αργυρωνήτου οργάνου των φωνήν μέχρι τρίτου ουρανού, διαρρηγνύοντες τα αιμοσταγή ιμάτιά των, και καταβιβρώσκοντες τας ιδίας σάρκας των. Αφίνων ταύτα πάντα όθεν, ως πασίγνωστα, με το καταχθόνιον αυτών σύστημα, έρχομαι με τας ολίγας μου δυνάμεις, να εκπληρώσω το όποιον υπεσχέθην και ανέλαβον χρέος.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
Χρυσοβέργης, Αριστείδης
Απάντησις επί των δύο άρθρων του Αιώνος. Η Εταιρία κατά του συνοικισμού των Θρακο-Βουλγάρο-Σέρβων. Χρυσοβέργης, Αριστείδης, 1846
1846-08-27 (Ιουλιανό)
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
989

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Βουλγαρία, Θράκη, Σερβία