Δημοσίευμα σχετικά με τη δράση του Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερος Λόγος, 2/12/1923

Δημοσιευμένη επιστολή σχετικά με Ούγγρους πολιτικούς πρόσφυγες, εφ. Ελπίς, 24/10/1849
6th August 2019
Άρθρο σχετικά με μέτρα περίθαλψης προσφύγων της Αιγύπτου, εφ. Ελευθερία, 20/7/1957
6th August 2019
1923-1939

Δημοσίευμα σχετικά με τη δράση του Διεθνούς Συνδέσμου Γυναικών υπέρ των προσφύγων, εφ. Ελεύθερος Λόγος, 2/12/1923

Μετά τη μαζική είσοδο εκατοντάδων χιλιάδων προσφύγων από τη Μικρά Ασία, πέρα από το ελληνικό κράτος και διεθνείς φορείς που προσπάθησαν να συστήσουν οργανισμούς και υπηρεσίες για την ανακούφιση και περίθαλψη των προσφύγων, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση προς την ίδια κατεύθυνση και πολλών εγχώριων ιδιωτικών σωματείων, συλλόγων κλπ. Οι υπάρχουσες γυναικείες οργανώσεις συνέβαλαν και αυτές στην προσπάθεια αποκατάστασης των προσφύγων. Μία από αυτές ήταν και ο Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών που είχε ιδρυθεί το 1921 από την Αθηνά Γαϊτάνου–Γιαννιού, την Αγγελική Χατζημιχάλη, την Ελένη Σιφναίου και τη Σωτηρία Αλιμπέρτη. Η Ελένη Σιφναίου ήταν Πρόεδρος και η Αθηνά Γαϊτάνου-Γιαννιού (σύζυγος του γνωστού σοσιαλιστή Νικολάου Γιαννιού) ήταν γραμματέας του σωματείου. Το 1923 ο Σύνδεσμος ίδρυσε ένα οικοτροφείο για νεαρές προσφυγοπούλες όπου στεγάζονταν, σιτίζονταν και σπούδαζαν άπορα κυρίως κορίτσια.

Ο Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών
Δράσις υπέρ των «προσφύγων»

Ολίγοι ίσως γνωρίζουν ότι ιδρύθη και δρα εν Αθήναις εν γυναικείον Σωματείον υπό την επωνυμίαν Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών, σκοπός του οποίου είνε να περιθάλψη κορίτσια προσφύγων ηλικίας 14 έως 24 ετών, διατηρών επί τούτω οικοτροφείον, να βοηθή αυτά είτε προς εκπαίδευσίν των, και εις επιστημονικάς ακόμη σπουδάς, είτε προς εκμάθησιν επαγγελμάτων και εν γένει να τα καθοδηγή και να τα καταστήση ικανά εις αυτοσυντήρησιν.
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών είνε σήμερον εγκατεστημένος εις το τρίτον πάτωμα των Παλαιών Ανακτόρων. Ογδοήκοντα δε και τέσσαρες (84) προσφυγοπούλες από την Μικράν Ασίαν, την Θράκην, τον Πόντον κλπ. ευρίσκουσιν εκεί περίθαλψιν υπό τας τελειοτέρας συνθήκας της ζωής.
Πρόεδρος του Συνδέσμου είνε η λογία συμπολίτις μας κ. Ιωάννου Σιφναίου, της οποίας η δράσις υπέρ του ευγενικού και εξανθρωπιστικού τούτου έργου τιμά όχι μόνον αυτήν την ιδίαν, αλλά και την νήσον μας. Η κ. Ελένη Ι. Σιφναίου έχει το δικαίωμα να εισάγη κατ' έτος εις το εκπολιτιστικόν τούτο ίδρυμα δύο προσφυγοπούλες, αι οποίαι όχι μόνο θα διατρέφωνται δωρεάν, αλλά και θα εκπαιδεύωνται εις οιανδήποτε επιστήμην προτιμώσι.
Η κ. Ελένη Ι. Σιφναίου προσέλαβεν ήδη δια το τρέχον έτος και εισήγαγεν εις το ίδρυμα δύο προσφυγοπούλες, από τας Κυδωνίας: την Δήμητραν Δαδιώτου, τελειόφοιτον του Γυμνασίου Κυδωνιών, η οποία θα σπουδάση ιατρός, και την Μαρίαν Σεβαστού.
Δικαιούται προσέτι η κ. Σιφναίου να εισαγάγη εις το Οικοτροφείον και κάθε κορίτσι εύπορο, το οποίον θέλει να σπουδάση εις Αθήνας, με πληρωμήν 300 δραχμών κατά μήνα.
Προς την κ. Σιφναίου οφείλεται πας έπαινος δια την ανθρωπιστικήν εν γένει δράσιν της, ιδία δε οφείλεται προς αυτήν αμέριστος η ευγνωμοσύνη των προσφύγων, των κοριτσιών των οποίων αποδεικνύεται ούτω στοργική μήτηρ και προστάτης.


Είδος Τεκμηρίου: Δημοσιεύματα στον Τύπο
Στοιχεία Δημιουργίας
εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος
εφημερίδα Ελεύθερος Λόγος
02-12-1923
Μυτιλήνη
Θεματική Ενότητα
Ο Διεθνής Σύνδεσμος Γυναικών: Δράσις υπέρ των «προσφύγων», 1923
756

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Θράκη, Πόντος
Τόπος Εγκατάστασης: Αθήνα, Κυδωνίες