Νόμος παραχώρησης δωρεάν έκτασης γης στον εκπρόσωπο της οργάνωσης Νάνσεν για στέγαση Αρμενίων προσφύγων, 1937

Απόσπασμα από έκδοση του Υπουργείου Περιθάλψεως αναφορικά με την χορήγηση οικονομικών βοηθημάτων, 1920
6th August 2019
Νόμος έγκρισης πιστώσεων για επισκευή οικημάτων Λαυρίου για στέγαση πολιτικών προσφύγων, 1952
6th August 2019
1923-1939

Νόμος παραχώρησης δωρεάν έκτασης γης στον εκπρόσωπο της οργάνωσης Νάνσεν για στέγαση Αρμενίων προσφύγων, 1937

Μετά το θάνατο του πρώτου Ύπατου Αρμοστή της Κοινωνίας των Εθνών για τους πρόσφυγες Φρίντγιοφ Νάνσεν, η ΚτΕ ίδρυσε το 1930 το Διεθνές Γραφείο Νάνσεν για τους Πρόσφυγες για να συνεχίσει το έργο του. Δεδομένου του μεγάλου αριθμού προσφύγων που δέχθηκε η Ελλάδα το 1922 και των οικονομικών και άλλων δυσχερειών που υπήρχαν στο έργο της αποκατάστασής τους, η οργάνωση αυτή ανέπτυξε προγράμματα αστικής εγκατάστασης για τους Αρμένιους πρόσφυγες που είχαν παραμείνει στην Ελλάδα.
Με τον Αναγκαστικό Νόμο αρ. 850/1937 η κυβέρνηση του Ιωάννη Μεταξά έθεσε στη διάθεση της οργάνωσης Νάνσεν γη στην περιοχή Αθηνών και Πειραιά προκειμένου να ανεγερθούν οικίες για τη στέγαση απόρων Αρμενίων προσφύγων.

Αναγκαστ. Νόμος υπ' αριθ. 850. 1937
Περί παραχωρήσεως δωρεάν εκτάσεως εις τον εν Αθήναις αντιπρόσωπον της διεθνούς οργανώσεως Νάνσεν προς ανέγερσιν οικημάτων δια την στέγασιν Αρμενίων προσφύγων.

Γεώργιος Β΄
Βασιλεύς των Ελλήνων

Προτάσει του Ημετέρου Υπουργικού Συμβουλίου, απεφασίσαμεν και διατάσσομεν∙

Άρθρον μόνον.

Εξ εκτάσεων απαλλοτριωθεισών δι' εγκατάστασιν προσφύγων εν Αθήναις και Πειραιεί δύναται ο Υπουργός Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως να θέση εις την διάθεσιν του αντιπροσώπου της υπό την προστασίαν της Κ.Τ.Ε. Διεθνούς Οργανώσεως Νάνσεν ωφέλιμον έκτασιν μέχρι τεσσαράκοντα στρεμμάτων ίνα χρησιμοποιηθή προς ανέγερσιν οικημάτων δια την στέγασιν απόρων Αρμενίων προσφύγων.
Ο ανωτέρω αντιπρόσωπος της Διεθνούς Οργανώσεως Νάνσεν διανέμει την έκτασιν ταύτην εις απόρους Αρμενίους πρόσφυγας και μεριμνά δια την οικοδόμησιν των οικιών. Ανεγειρομένης της οικίας εντός έτους από της διαθέσεως της εκτάσεως το Υπουργείον Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως προβαίνει εις την κατά τους κειμένους νόμους έκδοσιν παραχωρητηρίου υπέρ του δι' ον ανηγέρθη η οικία μεταγραφομένου ατελώς εις τα βιβλία των μεταγραφών, άλλως παρερχομένης απράκτου της ενιαυσίου προθεσμίας η έκτασις ανακαταλαμβάνεται υπό του Υπουργείου Κρατικής υγιεινής ανακαλουμένης της κατά την §1 διαθέσεως.
Η ισχύς του παρόντος άρχεται από της δημοσιεύσεως αυτού εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Εν Κερκύρα τη 10 Σεπτεμβρίου 1937.
Γεώργιος β΄
Το Υπουργικόν Συμβούλιον
Ο Πρόεδρος
Ι. Μεταξάς
Τα Μέλη

Εν Αθήναις τη 17 Σεπτεμβρίου 1937.


Στοιχεία Δημιουργίας
Εθνικό Τυπογραφείο
17-09-1937
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
Νόμος παραχώρησης δωρεάν έκτασης γης στον εκπρόσωπο της οργάνωσης Νάνσεν για στέγαση Αρμενίων προσφύγων, 1937
793

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Αρμενία
Τόπος Εγκατάστασης: Αθήνα, Πειραιάς