Πρακτικά συνεδριάσεων Βουλής, σχετικά με πρόγραμμα στέγασης Μικρασιατών προσφύγων, 1962-1963

Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλής, τοποθέτηση Θ. Τουρκοβασίλη για εκτοπισμένους εμφυλίου, 19-12-1947
6th August 2019
Ερώτηση βουλευτή Δράμας Π. Κάβδα προς Υπουργό Γεωργίας Στ. Αλλαμανή σχετικά με αίτημα εγκατάστασης ομάδας προσφύγων από την ΕΣΣΔ σε περιοχή του νομού Δράμας, 8/4/1952
6th August 2019
1950-1989

Πρακτικά συνεδριάσεων Βουλής, σχετικά με πρόγραμμα στέγασης Μικρασιατών προσφύγων, 1962-1963

Το ζήτημα της στεγαστικής αποκατάστασης των προσφύγων του 1922 δεν επιλύθηκε πλήρως κατά τη μεσοπολεμική περίοδο. Μεταπολεμικά, το Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, σε συνεργασία με άλλους φορείς, υλοποίησε προγράμματα ανέγερσης σύγχρονων κατοικιών και μεταστέγασης σε αυτές προσφύγων που μέχρι τότε ζούσαν σε παραπήγματα. Πιεστικές ανάγκες στέγασης είχαν οδηγήσει ωστόσο στην παράνομη χρήση ακινήτων που προορίζονταν να στεγάσουν δικαιούχους πρόσφυγες. Το θέμα αυτό αφορούν τα αποσπάσματα από την παρέμβαση του βουλευτή Πειραιώς της Ένωσης Κέντρου Ι. Μελά (24/8/1962), καθώς και η απάντηση του Υπουργού Κοιν. Πρόνοιας Ι. Κυριάκου σε σχετική ερώτηση του βουλευτή Χίου της Ένωσης Κέντρου Ν. Ζορμπά (26/6/1963).

Επίσημα Πρακτικά της ειδικής Επιτροπής της Βουλής του άρθρου 35 του Συντάγματος
Περίοδος ΣΤ΄- Σύνοδος Α΄
Συνεδρίασις ΜΖ΄, 24 Αυγούστου 1962

Ι. Μελάς: Γνωρίζομεν ότι όταν εισέρρευσαν ενάμισυ εκατ. πρόσφυγες εις την χώραν εδημιουργήθη ένα διεθνές καθεστώς υποχρεώσεων προς πλήρη αποκατάστασιν του κόσμου τούτου. Η πλήρης αποκατάστασις εκρίθη απαραίτητος και εκ μέρους των ξένων συντελεστών, διότι εάν δεν υπήρχεν αποκατάστασις είπον δεν θα υπάρξη ειρήνη. Το δικαίωμα των προσφύγων δια πλήρη αποζημίωσιν συνεψηφίσθη δια της συμφωνίας της Αγκύρας.
Αυτόν δε τον συμψηφισμόν επραγματοποίησεν ο αείμνηστος Ελευθέριος Βενιζέλος επικαλεσθείς το γενικώτερον συμφέρον της Χώρας. Ο προσφυγικός κόσμος εθεώρησεν ότι είχε πλήρες δικαίωμα να ζητήση την διεκδίκησιν της συμψηφισθείσης αξιώσεώς του εκ του Κρατικού προϋπολογισμού. Δεν έπραξεν όμως
τούτο και επροτίμησε εξ υπερτάτου πατριωτισμού να θυσιασθή παρά να ζητήση την καταβολήν αυτών των δικαίων και διεθνώς κατοχυρωμένων αξιώσεών του. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος μετά τον συμψηφισμόν, διεκήρυξεν ότι το Κράτος έχει την νομικήν και ηθικήν υποχρέωσιν της ολοκληρωτικής στεγάσεως του προσφυγικού κόσμου. Έκτοτε όμως και λόγω των μεσολαβησάντων γεγονότων εσωτερικών και εξωτερικών, εξακολουθούν να παραμένουν άστεγοι 30.000 πρόσφυγες με εκκρεμή ουσιαστικώς την υπόσχεσιν του Κράτους περί ολοκληρωμένης αποκαταστάσεώς των. Δεν αντιλέγομεν, βεβαίως, δια την διάθεσιν οικοπέδων εκ της ανταλλαξίμου περιουσίας δια την ανέγερσιν Σχολείων, εις τα προσφυγικάς περιοχάς ιδίως. Αλλά νομίζομεν ότι θα πρέπει να υπάρξη ένα δίκαιον αντάλλαγμα, όπως συμβαίνει εις τας περιπτώσεις παραχωρήσεως οικοπέδου υπό των Δήμων και Κοινοτήτων.

[...]

Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής - Συνεδρίασις 12η της 6ης Αυγούστου 1963

1) Του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας

α΄) Επί ερωτήσεως του βουλευτού κ. Ν. Ζορμπά.
Εις απάντησιν του υπ' αριθ. 8054/27.5.63 υμετέρου εγγράφου, δι' ου διεβιβάσθη ημίν η από 22.5.63 ερώτησις του βουλευτού κ. Ν. Ζορμπά σχετικώς με το δια της υπ' αριθ. 4824/400/63 ημετέρας αποφάσεως καθοριζόμενον τίμημα χρήσεως δια τα άνευ δικαιώματος κατεχόμενα ακίνητα διαχειρίσεως του καθ' ημάς Υπουργείου, έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν τα κάτωθι:
Συνεπεία των πολεμικών γεγονότων και της επακολουθησάσης αναταραχής, χιλιάδες ακινήτων υπαγομένων εις την διαχείρισιν του καθ' ημάς Υπουργείου, επί τω τέλει της στεγαστικής αποκαταστάσεως δικαιούχων προσφυγικών οικογενειών, κατελήφθησαν αυθαιρέτως και παρανόμως παρ' ατόμων άτινα επωφελήθησαν της αδυναμίας εις ην ευρέθη το Κράτος κατά την προαναφερθείσαν περίοδον.
Εκ του γεγονότος αυτού εβλάβησαν αφ' ενός τα συμφέροντα των αναποκαταστάτων δικαιούχων προσφυγικών οικογενειών, περιορισθεισών των δυνατοτήτων του Κράτους προς εκτέλεσιν του έργου της στεγαστικής αποκαταστάσεών των, αφ' ετέρου δε εδημιουργήθη παρά ταις αρμοδίαις υπηρεσίαις ημών μέγα θέμα εκκρεμότητος χιλιάδων ως προανεφέρθη περιπτώσεων.
Εκ των ανωτέρω λόγων εδημιουργήθη η ανάγκη λήψεως των αναγκαίων νομοθετικών μέτρων δια την προστασίαν της περιουσίας του Δημοσίου και την εν τω πνεύματι της κοινωνικής αποστολής του καθ' ημάς Υπουργείου νομιμοποίησιν, όπου τούτο υπηγόρευον αι κοινωνικαί κλπ. συνθήκαι, των περί ως ο λόγος αυθαιρέτων καταλήψεων. Δια των μέτρων τούτων (άρθρα 66-75 του από 27-1/9.2.53 Β. Δ/τος, άρθρον 79-88 του υπ' αριθ. 330/60 Β. Δ/τος) εκαλύφθη το σύνολον σχεδόν των γενομένων μέχρι του 1960, ότε έληξεν η εσωτερική ανωμαλία, αυθαιρέτων καταλήψεων, ετακτοποιήθη δε μέχρι τούδε μέγας αριθμός τοιούτων περιπτώσεων. Παραλλήλως όμως έτερος μέγας αριθμός περιπτώσεων δεν είναι δυνατόν να τακτοποιηθή είτε λόγω ελλείψεως των νομίμων προϋποθέσεων, είτε λόγω αδιαφορίας των αυθαιρέτων κατόχων.
Ήδη το καθ' ημάς Υπουργείον παραλλήλως με την παρά τούτου εφαρμογήν ευρέως προγραμμάτων δια την στέγασιν των παραπηγματούχων προσφυγικών και μη οικογενειών, ήχθη εις την απόφασιν εκκαθαρίσεως απασών των εκκρεμουσών περιπτώσεων παλαιών παραχωρήσεων και αυθαιρέτως κατεχομένων ακινήτων, εκδόσαν προς τούτο την υπ' αριθ. 4824/400/63 απόφασιν δι' ης παρεσχέθησαν λεπτομερείς οδηγίαι δια την προώθησιν και επίλυσιν των θεμάτων τούτων.
Δια της αποφάσεως ταύτης εκδοθείσης μετά σύμφωνον γνώμην του παρ' ημίν Κεν. Συμβ. Στεγάσεως καθορίζεται τίμημα χρήσεως δι' απάσας τας περιπτώσεις καθ' ας ακίνητα, υπαγόμενα εις την διαχείρισιν του Υπουργείου Κοιν. Προνοίας και προοριζόμενα δια την αποκατάστασιν των προσφύγων, κατέχονται παρ' οικογενειών αίτινες δεν δύναται, ως μη συντρεχουσών των νομίμων προϋποθέσεων, ή δεν επιθυμούν, μη υποβάλλουσαι τα απαιτούμενα εκάστοτε πιστοποιητικά, να τύχουν παραχωρήσεως των ακινήτων τούτων.
Το εν λόγω τίμημα καθωρίσθη εις επίπεδα εξυπηρετούντα τον σκοπόν εις ον αποβλέπει, ήτοι, αφ' ενός μεν την αποφυγήν της δημιουργίας κοινωνικού θέματος δια της διοικητικής αποβολής των ως άνω μη δικαιούχων οικογενειών, αφ' ετέρου δε της μη διαιωνίσεως της παρανόμου κατοχής των ακινήτων του Δημοσίου, ως θα συνέβαινεν εάν το τίμημα τούτο καθωρίζετο εις τα κατώτατα επίπεδα.
Ειρήσθω εν παρόδω ότι, έχει παρά των αρμοδίων υφ' ημάς υπηρεσιών εξακριβωθή αι πλείσται των εις την ρηθείσαν κατηγορίαν υπαγομένων οικογενειών κέκτηνται την οικονομικήν δυνατότητα αντιμετωπίσεως της στεγάσεώς των ουχί εις βάρος των αναποκαταστάτων προσφύγων, οίτινες στερούνται της τοιαύτης δυνατότητος υποχρεούνται να διαβιούν υπό όλως δυσμενείς στεγαστικάς συνθήκας.
Εν Αθήναις τη 26 Ιουνίου 1963
Ο Υπουργός
Ι. Κυριάκος


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
24-08-1962
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
900

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Μικρά Ασία
Τόπος Εγκατάστασης: Αθήνα