Έκθεση περί συνοικισμού των Σουλιωτών προς τη Βουλή, 1851
6th August 2019
Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλής, τοποθέτηση Θ. Τουρκοβασίλη για εκτοπισμένους εμφυλίου, 19-12-1947
6th August 2019
1834-1912

Συζήτηση στη Βουλή για πρόσφυγες Ηπείρου, 1878

Με αφορμή το Ρωσοτουρκικό Πόλεμο του 1877, ξέσπασαν εξεγέρσεις σε διάφορες επαρχίες της οθωμανικής επικράτειας στη βαλκανική χερσόνησο, με σκοπό την απόσχιση περιοχών και τη δημιουργία ξεχωριστών εθνικών κρατών. Αντίστοιχες εξεγέρσεις πραγματοποιήθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή της Ηπείρου. Στις αρχές του 1878 οι εξεγερμένοι Ηπειρώτες ηττήθηκαν από τα οθωμανικά στρατεύματα στο Λύκουρσι (Λυκούρσιο) των Αγίων Σαράντα. Μετά την ήττα, ομάδες προσφύγων κατευθύνθηκαν προς την Κέρκυρα και στη συνέχεια απευθύνθηκαν προς το ελληνικό κράτος με σκοπό την παραχώρηση άδειας για μετοίκηση. Στα πρακτικά της Βουλής έχουν καταγραφεί σχετικές αιτήσεις από πρόσφυγες από το Λύκουρσι και τη Δίβρη και ομάδες που χαρακτηρίζονται «βλαχοποιμένες», δηλαδή νομαδικοί κτηνοτρόφοι, κυρίως Σαρακατσάνοι. Οι αιτήσεις αυτές δεν συζητήθηκαν αναλυτικά από το Σώμα, αλλά συμφωνήθηκε να παραπεμφθεί το ζήτημα απευθείας στο Υπουργείο Εσωτερικών, με θετική εισήγηση των βουλευτών.


Πρακτικά Συνεδριάσεων Βουλής


Συνεδρίασις ΝΔ΄
2 Δεκεμβρίου 1878

Η Βουλή εγένετο εν απαρτία περί ώραν 3 μ.μ.
[...]
Ανεκοινώθη αναφορά, διαφόρων προσφύγων του εν Ηπείρω χωρίου Λύκουρσι, αιτουμένων όπως τοις χορηγηθή τόπος προς συνοικισμόν και προς τούτο μέσα, απεφασίσθη δε να παραπεμφθή συνιστωμένη εις το Υπουργείον των Εσωτερικών.
[...]Συνεδρίασις ΝΣΤ΄
5 Δεκεμβρίου 1878

Πλήρους γενομένης της Βουλής περί ώραν 3 μ. μ. ανεγνώθησαν τα πρακτικά της προτεραίας και ενεκρίθησαν.
Ανεκοινώθησαν.
Αναφορά διαφόρων βλαχοποιμένων εξ Ηπείρου, προσφύγων εν Κερκύρα, αιτουμένων να τοις χορηγηθή τόπος προς εγκατάστασιν και τοις παραχωρηθώσι τα προς αποκατάστασιν μέσα.
Ομοία προσφύγων εν Κερκύρα εκ της Επαρχίας της Ηπείρου Δίβρης, αιτουμένων να ληφθή πρόνοια περί αυτών, πολλά παχόντων∙ αμφότεραι παρεπέμφθησαν εις το επί των Εσωτερικών Υπουργείον, όπως ταχέως έλθη εις συνδρομήν των αναφερομένων.


[...]

Εφημερίς των Συζητήσεων της Βουλής

Συνεδρίασις 54
2/12/1878

Πρόεδρος: Οι εν Κερκύρα διαμένοντες πρόσφυγες εξ Ηπείρου εξαιτούνται, όπως τοις χορηγηθή τόπος προς συνοικισμόν και τα προς τούτο μέσα.
Πολλοί: Αυτή η αναφορά πρέπει να συστηθή απ' ευθείας εις το Υπουργείον και να μη σταλή εις την Επιτροπήν των αναφορών.
Πρόεδρος: Θα σταλή λοιπόν εις το Υπουργείον των Εσωτερικών απ' ευθείας.

[...]

Συνεδρίασις 56
5 Δεκεμβρίου 1878

Πρόεδρος: Οι αρχηγοί των οικογενειών των εκ Δίβρης της Ηπείρου προσφύγων εν Κερκύρα εξαιτούνται παρά της Βουλής ίνα λάβη πρόνοιαν περί αυτών ως πολλά πασχόντων. Οι αρχηγοί των οικογενειών των εν Κερκύρα προσφύγων βλαχοποιμένων εξαιτούνται παρά της Βουλής να λάβη πρόνοιαν περί αυτών, αποκαθιστώσα αυτούς εις κατάλληλον μέρος δια της χορηγίας των προς τούτο μέσων.
Μαυροκορδάτος: Αι αναφοραί αύται είναι πράγματι άξιαι της συστάσεως της Βουλής, είναι υπογεγραμμέναι από τους αρχηγούς των οικογενειών των προσφύγων εκείνων, οίτινες ηναγκάσθησαν να καταφύγωσι εις Κέρκυραν ένεκα των παθημάτων αυτών και ζητούν αφ' ενός μεν να τοις δοθή η απαιτουμένη βοήθεια δια τας ανάγκας των, αφ' ετέρου δε να τοις δοθή και κατάλληλον μέρος διαμονής, λέγοντες ότι θα αναγκασθώσιν ούτω να παρακολουθώσιν αυτούς και άλλοι. Και καθ' όσον μεν αφορά την πρόνοιαν περί εκείνων οι οποίοι υπάρχουσιν εν Κερκύρα δεν αμφιβάλλω ότι η Βουλή θέλει συστήσει εις την Κυβέρνησιν να κάμη υπέρ αυτών ο,τι πρέπει. Όσον δε αφορά το άλλο αντικείμενον τούτο απόκειται αποκλειστικώς εις την Κυβέρνησιν, η οποία θα πράξη ό,τι δύναται υπέρ αυτών. Παρακαλώ λοιπόν την Βουλήν να συστήση τας αναφοράς ταύτας εις την Κυβέρνησιν.
Πολλοί: Μάλιστα, μάλιστα.
Πρόεδρος: Νομίζω, ότι δεν υπάρχει αντίρρησις εις το να σταλούν αι αναφοραί αύται εις το υπουργείον των Εσωτερικών μετά συστάσεως.
Πολλοί: Μάλιστα, μάλιστα.


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
Βουλή των Ελλήνων
02-12-1878
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
586

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ήπειρος, Λύκουρσι (Λυκούρσιο) Ηπείρου, Δίβρη Ηπείρου
Τόπος Άφιξης: Κέρκυρα