Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων περί προσφύγων, 1914

Απόσπασμα της ομιλίας του βουλευτή Λεωνίδα Ιασονίδη στην Δ΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση στις 27 Ιουνίου 1924
6th August 2019
Συζήτηση-ψήφιση νομοσχεδίου περί αποικισμού των Κρητών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1913-1922

Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Πατρέων περί προσφύγων, 1914

Γνωρίζοντας ότι οι πόροι που διέθεταν για τους πρόσφυγες αφαιρούνταν από όσους προορίζονταν για την ικανοποίηση των αναγκών των τοπικών κοινωνιών, οι δημοτικές αρχές, όποτε και όσο μπορούσαν, επιχειρούσαν να αποφύγουν την ανάληψη οικονομικών βαρών για τη στέγαση και αρωγή προσφύγων ή να τα μεταβιβάσουν στην κεντρική διοίκηση ή σε άλλο φορέα. Στη συνεδρίαση αρ. 115 της 30/12/1914 του Δημοτικού Συμβουλίου Πατρέων πραγματοποιήθηκε ενημέρωση-συζήτηση για το ζήτημα της στέγασης των προσφύγων. Αυτοί είχαν εγκατασταθεί σε ένα δημοτικό οίκημα και ο Δήμος Πατρέων διεκδικούσε από το Κράτος χρήματα για την επισκευή του και τη χρήση του ως χώρου διαμονής προσφύγων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Δημ. Ανδρικόπουλο Μπουκαούρη (1867-1948), τον πρώτο δήμαρχο της πόλης που εκλέχθηκε με ψηφοδέλτια μετά τη μεταρρύθμιση των δήμων και κοινοτήτων του 1912, προκαλείται ζημία στο Δήμο από την κατάσταση αυτή, καθώς παλαιότερα ο Δήμος εισέπραττε μίσθωμα από την ενοικίαση των χώρων αυτών. Επικαλείται επίσης το γεγονός ότι σε άλλες πόλεις (Πύργος κ.α.) η κυβέρνηση πληρώνει ενοίκιο για τη χρήση δημοτικών οικημάτων προς στέγαση των προσφύγων. Εισηγείται λοιπόν προς το Δημοτικό Συμβούλιο να ζητηθεί από το κράτος ανάλογο μίσθωμα για τη χρήση των οικημάτων, πρόταση που γίνεται δεκτή.
Σύμφωνα με τη δημοτική αρχή, μέχρι εκείνη την εποχή οι πρόσφυγες που είχαν φιλοξενηθεί στην Πάτρα ανέρχονταν σε 300, ωστόσο πολλοί από αυτούς είχαν μετακινηθεί και ο αριθμός τους κατά τη στιγμή της συνεδρίασης είχε μειωθεί σε 100. Δυστυχώς δεν προκύπτει από τη συνεδρίαση πληροφορία περί της καταγωγής των προσφύγων ή άλλες πληροφορίες για αυτούς.

115. Συνεδρίασις 30ης Δεκεμβρίου 1914
Εν Πάτραις σήμερον ημέραν Τρίτην και ώραν 5.30 μ.μ. συνεπεία της υπ’ αριθμόν 100 ενεστώτος έτους προσκλήσεως του κ. Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου συνήλθον εις συνεδρίασιν [15] δημοτικοί σύμβουλοι, παρισταμένου και του Δημάρχου κ. Δημ. Ανδρικοπούλου Μπουκαούρη, καταρτισθείσης δε ούτω νομίμου απαρτίας ο κ. Πρόεδρος εκήρυξε την έναρξιν της συνεδριάσεως.
[Κατά την εν λόγω συνεδρίασιν] ο κ. Δήμαρχος ανακοινοί έγγραφον του κ. Νομάρχου περί επισκευής του δημοτικού οικήματος, ένθα έχουν εγκατασταθή οι πρόσφυγες. Επ’ αυτού παρατηρεί ο κ. Δήμαρχος, ότι η Κυβέρνησις τόσον εν Πύργω όσον και εις άλλας πόλεις πληρώνει μίσθωμα δι’ ενοίκισιν των κατειλημμένων δημοτικών οικημάτων, ως [είναι] δε γνωστό, άλλοτε εκ των αποθηκών [όπου εγκαθίστανται οι πρόσφυγες] ο Δήμος [Πατρέων] απελάμβανε ποσόν 8.000 δραχμών κατ’ έτος και τέλος κατά τα τελευταία έτη είχε την πρόσοδον εξ αυτών του ποσού των 6.000 δραχμών. Επειδή δε από πολλού έχουν εγκατασταθή πρόσφυγες (και ουδείς γνωρίζει μέχρι ποιάς εποχής θα εξακολουθήσουν να παραμένουν) και η ζημία εκ τούτου δια τον Δήμον αυτή καθ’ εαυτήν είναι αισθητή, πολύ δε αισθητοτέρα καθίσταται ως εκ των ατυχών οικονομικών περιστάσεων του Δήμου, [ο κ. Δήμαρχος] φρονεί, ότι το Συμβούλιον καλόν θα ήτο να αποφασίση και ζητήση παρά της κυβερνήσεως ανάλογον ενοίκιον. «Τα εις τους πρόσφυγας παραχωρηθέντα διαμερίσματα», [συνέχισεν ο κ. Δήμαρχος], «πρέπει να γνωρίζετε, ότι είναι άπαντα τα εσωτερικά, υπερδεκαεπτά τον αριθμόν, των δύο γωνιαίων θεωρηθέντων ακαταλλήλων προς κατοικίαν και περί των οποίων τούτων γωνιαίων καταβάλλεται φροντίς, όπως ενοικιασθώσι – θα υποβληθή δε ενώπιον υμών εν καιρώ το πόρισμα και της ενεργείας ταύτης. Οι στεγασθέντες μέχρι σήμερον πρόσφυγες έφθασαν τον αριθμόν των τριακοσίων, ήδη δε μετά την αναχώρησιν πολλοί εξ αυτών στεγάζονται εκεί περί τους εκατόν».
Ο κ. Χαρίτος λέγει, ότι πρέπει να υποδειχθή εις την Κυβέρνησιν, ότι ο Δήμος δεν ευπορεί ήδη και η κατάστασις αυτή δύναται να παραταθή επ’ άπειρον. Δι’ αυτό πρέπει να ζητηθεί παρά της Κυβερνήσεως και καταβάλη το ανάλογον μίσθωμα δια τους πρόσφυγας.
Το Σώμα παμψηφεί δέχεται την πρότασιν του κ. Δημάρχου.


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Δήμος Πατρέων
Η Πατραϊκή Δημαρχία στο Α΄ τέταρτο του 20ού αιώνα. Λάζαρης, Βασίλης, 2007
30-12-1914
Πάτρα
Θεματική Ενότητα
411

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Εγκατάστασης: Πάτρα, Πύργος Ηλείας