Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς πρόσφυγες από Ρουμανία, Αν. Ρωμυλία, Βουλγαρία, 1906

Απόσπασμα της ομιλίας του βουλευτή Λεωνίδα Ιασονίδη στην Δ΄ Συντακτική Εθνοσυνέλευση στις 27 Ιουνίου 1924
6th August 2019
Συζήτηση-ψήφιση νομοσχεδίου περί αποικισμού των Κρητών προσφύγων, 1848
6th August 2019
1834-1912

Χορήγηση ελληνικής ιθαγένειας σε ομογενείς πρόσφυγες από Ρουμανία, Αν. Ρωμυλία, Βουλγαρία, 1906

Την περίοδο 1906-1907 ο αναβρασμός που επικρατούσε στα Βαλκάνια ως αποτέλεσμα του ανταγωνισμού μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας για τον έλεγχο της σύνθεσης των πληθυσμών στην περιοχή της Οθωμανικής Μακεδονίας προκάλεσαν διώξεις και ροές προσφύγων. Το ελληνικό κράτος αποφάσισε να χορηγήσει στους ομογενείς πρόσφυγες από τη Ρουμανία, όπως και σε όσους κατέφευγαν στην Ελλάδα από την Ανατολική Ρωμυλία και τη Βουλγαρία, την ελληνική ιθαγένεια, όπως φαίνεται και από την υπερψήφιση του σχετικού διατάγματος στη Συνεδρίαση της Βουλής της 19ης Δεκεμβρίου 1906.
Κατά την ίδια συνεδρίαση ο βουλευτής Αθ. Τυπάλδος Μπαστιάς προέβαλε το πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι πρόσφυγες της Ρουμανίας σχετικά με τον εκτελωνισμό της κινητής τους περιουσίας και υποστήριξε το αίτημά τους να εκτελωνίζουν ατελώς τα αγαθά που έφερναν μαζί τους. Ο Αθανάσιος Τυπάλδος Μπασιάς (1868-1924) εξελέγη επανειλημμένως βουλευτής Κεφαλλονιάς και έγινε γνωστός και λόγω της στάσης που κράτησε υπέρ των γυναικείων αιτημάτων της εποχής. Το 1919 μάλιστα υπέβαλε πρόταση νόμου υπέρ της ισοπολιτείας των δύο φύλων.


Συνεδρίασις ΚΒ΄
(Της 19ης Δεκεμβρίου 1906)

Διάφοροι εκ Ρουμανίας απελαθέντες συμπολίται μου, με παρεκάλεσαν όπως επικαλεσθώ την επιείκειαν του κ. επί των Οικονομικών Υπουργού προκειμένου να εκτελωνίσωσι τα μεταχειρισμένα εις ταις παλινοστούσαις οικογενείαις αυτών ανήκοντα αντικείμενα. Την παράκλησιν ταύτην θαρρούντως συνιστώ δια πάντας τους πρόσφυγας και δεν αμφιβάλλω ότι σοβαρώς θα ληφθή υπ' όψει προκειμένου περί μέτρου δυναμένου διοικητικώς να λυθή εφαρμοζομένων κατ' επέκτασιν των περί μεταχειρισμένων αποσκευών διατάξεων και προκειμένου περί ζητήματος εθνικού. Θα ήτο δε ασύγγνωστος η τοιαύτη παράλειψις, αφού αυτή η Κυβέρνησις ειδικάς εζήτησε πιστώσεις προς περίθαλψιν των προσφύγων και ειδικόν υπέβαλλε νόμον περί της πολιτογραφήσεως αυτών.
[...]

Περί της δια Β. Διατάγματος απονομής της Ελληνικής Ιθαγενείας εις τους εξ Ανατολικής Ρωμυλίας, Βουλγαρίας και Ρωμουνίας ομογενείς πρόσφυγας.
Μετά διαλογικήν συζήτησιν των κ. Δημ. Ράλλη, Στ. Δραγούμη και του κ. Υπουργού των Εσωτερικών ψηφίζεται εις γ΄ ανάγνωσιν το νομοσχέδιον με την υπό του Ξ. Μαυρομάτη υποβληθείσαν τροπολογίαν γενομένη αποδεκτήν υπό της Βουλής και αναγραφείσαν ως άρθρον 2 έχον ούτω∙
Άρθρον 1
Υπέρ παντός πρόσφυγος ομογενούς εξ Ανατολικής Ρωμυλίας, Βουλγαρίας και Ρωμουνίας δύναται να επιτραπή δια Β. Διατάγματος η απόκτησις της Ελληνικής Ιθαγενείας και προ της εν τω άρθρω 15 του Αστικού νόμου οριζομένης προθεσμίας.
Άρθρον 2
Εις τας διατάξεις του προηγουμένου άρθρου υπάγονται και οι προσφυγόντες εις την Ελλάδα Καμαριναίοι και λοιποί Ηπειρώται οι δυνάμει του νόμου ΒΦϟΖ΄ της 30 Ιουνίου 1899 εν Μυρταρίω της Βονίτσης συνοικισθέντες, αι σύζυγοι και τα τέκνα αυτών.


Είδος Τεκμηρίου: Πρακτικά Συνεδριάσεων
Στοιχεία Δημιουργίας
Βουλή των Ελλήνων
Βουλή των Ελλήνων
19-12-1906
Αθήνα
Θεματική Ενότητα
395

Τόποι μετακινήσεων προσφύγων

Τόπος Προέλευσης: Ανατολική Ρωμυλία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Καμαρίνα Ηπείρου
Τόπος Άφιξης: Βόνιτσα